‎כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

מדד חודש אוקטובר 2015

. מדד חודש אוקטובר 2015 מדד חודש אוקטובר עלה ב-0.1%, לעומת התחזית שלנו לירידה של 0.1%. היו די הרבה הפתעות לשני הכיוונים במדד זה. ההפתעות העיקריות כלפי מעלה לעומת התחזית שלנו כללו את העלייה החדה במחירי המזון בשיעור של 0.8% ועלייה המפתיעה בסעיף הציוד והריהוט (0.7%). בסעיף החינוך, כמו באוקטובר אשתקד וכמו בחודש ספטמבר האחרון, נרשמה עלייה יחסית גבוהה עקב שינוי במדידה. מנגד, ההפתעה כלפי מטה כללה את ההוזלה בסעיף הדיור ב-0.4%. בזה לא הסתיימו ההפתעות. קשה לזהות במדד סימנים של הורדת המע"מ. סעיפי הצריכה העיקריים שדווקא אמורים להיות מושפעים מהורדת המע"מ, כגון המזון והריהוט והציוד דווקא עלו בשיעור גבוה. ככל הנראה, הוזלת המע"מ נשארה ברובה בכיסי הסוחרים ולא הגיעה לצרכן. גם האירועים הביטחוניים שהובילו לפגיעה בצריכה הפרטית לא מורגשים במדד, בניגוד לתקופות של האירועים הביטחוניים שהיו בשנים האחרונות. מחירי הירקות המשיכו לטפס. הם כבר עלה בכ-31% בחודשיים והוסיפו למדד המחירים כ-0.4%. באפיזודות דומות בעבר של התייקרות כל כך חדה ומהירה בירקות, המחירים בדרך כלל ירדו לאחר מכן, לפעמים בצורה חדה. הנחנו הוזלה הדרגתית של הירקות החל מחודש נובמבר. קצב ההתייקרות בסעיף הדיור ירד די במפתיע מ-2.6% בחודש הקודם ל-2.0% בלבד החודש, הנמוך ביותר מאז אוגוסט 2014. מחירי הדירות בבעלות לא עלו בין חודש יוני לאוגוסט ויתכן שיש בכך איתות שאכן נבלמה עליית המחירים, אך כדאי להמתין עוד מספר חודשים לפני הסקת המסקנות (תרשים 2). העלייה החדה במחירי המזון הפתיעה, במיוחד בהתחשב בעובדה שהיא מנוגדת להוזלות במדד המחירים של התשומות בחקלאות ושל התפוקות בתעשיית המזון אשר בדרך כלל משמשים כאינדיקאטורים מוקדמים לשינויים בסעיף המזון במדד המחירים (תרשים 1). תרשים 1 תרשים 2 סביבת האינפלציה נמצאת בעלייה מתונה. אנו מצפים שמדד חודש נובמבר ירד ב-0.2% בהשפעת הוזלת הדלק וההוזלות העונתיות. מדד חודש דצמבר צפוי להישאר ללא שינוי. הכנסנו לתחזית הוזלת התחבורה הציבורית בחודש ינואר הן כתוצאה מביטול המע"מ והן כצעד עליו הודיע שר התחבורה בחודש אוגוסט. האינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפויה לעמוד על 0.7%. פרטי מכין האנליזה אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437. מרחוב ששת הימים 30, בני ברק בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411 השכלה- כלכלן תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה. תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה. ניסיון תעסוקתי – 2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות 2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה מיטב דש ברוקראז' בע"מ. מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון: 03-7903784; פקס: 03-7909818 גילוי נאות מטעם מכין האנליזה למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה. גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה") ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו. סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב. 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל. 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל. 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל. 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה. 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר. 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

סדנת משכנתאות

מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?

סדנת משכנתאות
מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?
לקבל הכוונה, הדרכה וטיפים לרכישת דירה מפי מומחים מובילים בתחום ? זה הזמן להצטרף אלינו.

מה נלמד בסדנת משכנתא?
1. שלבי המשכנתא.
2. מסלולי המשכנתא, בכל הבנקים.
3. היתרונות והסיכונים בלקיחת משכנתא.
4. איך מקבלים משכנתא במימון גבוהה.
5. כיצד להתמקח עם הבנקים.

איך נרשמים ?
ממלאים את הבקשה למטה ושולחים,הבקשה הינה מאובטחת ואיננה מחייבת. הפרטים שיתקבלו ישמשו אותנו ליצרת קשר עמכם בלבד.

רישום לסדנת משכנתאות

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך

  אהבתם? שתפו…

  לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

  Facebook

  אהבתם? שתפו...Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  מעבר לסרגל הכלים