‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

משרד האוצר חתם על אמנה למניעת כפל מס עם אוסטרליה

אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה בדבר מניעת מסי כפל ביחס
למסים על הכנסה ומניעת התחמקות והשתמטות ממס
ממשלת מדינת ישראל וממשלת אוסטרליה,
ברצותן להמשיך ולפתח את הקשר הכלכלי ביניהן ולהגביר את שיתוף הפעולה ביניהן בענייני
מס,
מתוך כוונה לעשות אמנה בדבר מניעת מסי כפל ביחס למסים על הכנסה, בלי ליצור הזדמנויות
לאי-מיסוי או למיסוי מופחת באמצעות התחמקות או השתמטות ממס )לרבות באמצעות הסדרי
קניית-אמנה שמטרתם להשיג הקלות בהתאם להוראות אמנה זו לטובתם העקיפה של תושבי
מדינות שלישיות(,
הסכימו לאמור:
I פרק
היקף האמנה
סעיף 1
אדם נדון
1 . אמנה זו תחול על אדם שהוא תושב אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.
2 . למטרות אמנה זו, הכנסה הנצמחת ע"י או באמצעות יישות או הסדר הנראים שקופים
מבחינה פיסקלית, באופן מלא או חלקי, לפי דיני המס של מדינה מתקשרת, יראו אותה
כהכנסה של תושב מדינה מתקשרת אבל רק במידה שהכנסה מטופלת, למטרות מיסוי
ע"י אותה מדינה, כהכנסה של תושב אותה מדינה.
3 . אמנה זו לא תשפיע על המיסוי, ע"י מדינה מתקשרת, של תושביה להוציא ביחס
להטבות המוענקות לפי ס"ק 3 לסעיף 9 )מיזמים משולבים(, וסעיפים 18 )שירות
ממשלתי(, 19 )פרופסורים, מורים וחוקרים(, 20 )סטודנטים(, 23 )הקלה ממסי כפל(,
24 )אי-אפליה(, 25 )נוהל הסכמה הדדית( ו- 27 )חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות
קונסולריות(.
סעיף 2
מסים נדונים
1 . אמנה זו תחול על מסים על הכנסה המוטלים מטעם מדינה מתקשרת, ללא התחשבות
בדרך שבה הוטלו.
2 . יראו כמסים על הכנסה את כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, או על רכיבים של
הכנסה, לרבות מסים על רווחים מהעברת מיטלטלין או מקרקעין, מסים על הסכום
הכולל של שכר או משכורות שמשלמים מיזמים, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.
2
3 . המסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם בעיקר:
א( בישראל:
i ) מס הכנסה ומס חברות )לרבות מס על רווחי הון(;
ii ) המס המוטל על רווחים מהעברת רכוש לפי חוק מיסוי מקרקעין; וכן
iii ) המס המוטל לפי חוק מיסוי רווחי נפט,
)להלן: "מס ישראלי"(;
ב( באוסטרליה:
i ( מס הכנסה;
ii ( מסי שכירות משאבים; וכן
iii ( מס הטבות השוליים, המוטל לפי הדין הפדרלי של אוסטרליה
)להלן: "מס אוסטרלי"(.
4 . האמנה תחול גם על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לפי הדין הפדרלי של
אוסטרליה או הדין הישראלי אחרי תאריך החתימה על האמנה, בנוסף למסים הקיימים
או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי
משמעותי שנעשה בדיני המסים שלהן.
פרק II
הגדרות
סעיף 3
הגדרות כלליות
1 . למטרות אמנה זו, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר:
א( המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית, הוא כולל את הים
הטריטוריאלי שלה, וכן את האזורים הימיים הצמודים לגבול החיצוני של הים
הטריטוריאלי, כולל קרקע הים ותת-הקרקע שעליהם מדינת ישראל, לפי דיני
מדינת ישראל ובהתאם למשפט הבינלאומי, מממשת את זכויותיה הריבוניות או
זכויות אחרות ואת סמכות השיפוט שלה;
ב( המונח "אוסטרליה", במשמעותו הגיאוגרפית, מחריג את כל הטריטוריות
החיצוניות להוציא את:
( i ( הטריטוריה של האי נורפוק;
( ii ( הטריטוריה של אי חג המולד;
3
( iii ( הטריטוריה של איי קוקוס )קילינג(;
( iv ( הטריטוריה של איי אשמור וקרטייה;
( v ( הטריטוריה של האי הרד ואיי מקדונלד; וכן
( vi ( הטריטוריה של איי ים האלמוגים,
וכולל כל אזור הסמוך לגבולותיה הטריטוריאליים של אוסטרליה )לרבות
הטריטוריות המפורטות בתת-בס"ק זה( שלגביהם קיים לעת עתה בתוקף, באופן
העולה בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי, חוק של אוסטרליה העוסק בחקר או
בניצול כל אחד מהמשאבים הטבעיים של האזור הכלכלי הבלעדי או קרקעית הים
ותת הקרקע של המדף היבשתי;
ג( המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם אוסטרליה
או ישראל, לפי ההקשר;
ד( המונח "חברה" פירושו כל גוף שהוא תאגיד או כל ישות הנחשבת כחברה או
כתאגיד לצרכי מס;
ה( המונח "רשות מוסמכת" פירושו:
( i ( בישראל, שר האוצר או נציג מוסמך של שר האוצר;
( ii ( באוסטרליה, נציב המס או נציג מוסמך של הנציב.
ו( המונח "מיזם" חל על ניהול כל עסק;
ז( המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת"
פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל
בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;
ח( המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה באוניה או בכלי טיס, למעט כאשר
הובלה כאמור היא אך ורק בין מקומות שבתוך מדינה מתקשרת והמיזם המפעיל
את האוניה או כלי הטיס איננו מיזם של אותה מדינה;
ט( המונח "אזרח", בזיקה למדינה מתקשרת, פירושו:
i ( כל יחיד שהוא בעל אזרחות של אותה מדינה מתקשרת; וכן
ii ( כל יישות משפטית, חברה, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע
מהחוקים שבתוקף באותה מדינה מתקשרת;
י( המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;
יא( המונח "עסק" כולל ביצוע שירותים מקצועיים ופעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי;
יב( המונח "מס" פירושו מס אוסטרלי או מס ישראלי לפי ההקשר, אך אינו כולל כל
קנס או ריבית שהוטלו על פי דין של מדינה מתקשרת ביחס למס שלה;
4
יג( המונח "קרן פנסיה מוכרת" של מדינה מתקשרת פירושו יישות או הסדר המוקמים
באותה מדינה, המטופלים כאדם נפרד על פי חוקי המיסוי של אותה מדינה, או
במקרה של אוסטרליה, קרן פנסיה ) superannuation fund ( אוסטרלית למטרות
מס אוסטרלי, וכן:
( i ( המוקמת ומופעלת באופן בלעדי או כמעט בלעדי לשם ניהול או מתן של הטבות
פרישה והטבות נלוות או משניות ליחידים, ואשר מוסדרת ככזאת על ידי אותה
מדינה או אחת מיחידות המשנה המדיניות או הרשויות המקומיות שלה; או
( ii ( המוקמת ומופעלת באופן בלעדי או כמעט בלעדי לשם השקעת כספים לטובת
ישויות או הסדרים המוזכרים בתת-ס"ק ) i(, או במקרה של אוסטרליה, השקעה
של כספים כאמור, או את נכסי קרן הפנסיה המצייתים ) complying superannuation assets ( או הנכסים הפטורים המופרדים של חברה
לביטוח חיים שהיא תושבת אוסטרליה, או כל שילוב של הנ"ל.
2 . מבחינת החלת הוראות האמנה בכל עת ע"י מדינה מתקשרת, כל מונח שלא הוגדר
בה יפורש, אלא אם כן ההקשר דורש אחרת, בהתאם למשמעות שניתנת לו באותה
עת לפי חוקי אותה מדינה החלים על המסים שעליהם חלה אמנה זו, תוך מתן עדיפות
לפרשנות הניתנת לאותם מונחים בחוקי המס של אותה מדינה לעומת הפרשנות
הניתנת להם לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.
סעיף 4
תושב
1 . למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה
מדינה, נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום הניהול, מקום ההתאגדות
או כל מבחן אחר מסוג דומה, וכולל גם את המדינה, וכל יחידת משנה מדינית או רשות
מקומית שלה, וכן גם קרן פנסיה מוכרת של אותה מדינה. אולם מונח זה אינו כולל אדם
הנתון למס באותה מדינה רק לגבי הכנסה ממקורות שבאותה מדינה.
2 . מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, כי אז ייקבע
מעמדו של היחיד כלהלן:
א( יראו את היחיד רק כתושב המדינה שבה עומד לרשות אותו יחיד בית קבע; אם
עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, יראו את היחיד רק כתושב המדינה שיחסיו
האישיים והכלכליים של היחיד עמה הדוקים יותר )מרכז האינטרסים החיוניים(;
ב( אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים, או אם לא עומד
לרשותו של היחיד בית קבע אף לא באחת מהמדינות, יראו את היחיד רק כתושב
המדינה שבה אותו יחיד נוהג לגור;
ג( אם היחיד נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראו את היחיד רק
כתושב המדינה שהיחיד הוא אזרחה;
ד( אם היחיד הוא אזרח של שתי המדינות או אף לא של אחת מהן, הרשויות
המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.
3 . מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות,
הרשויות מוסמכות ישתדלו לקבוע בהסכמה הדדית לתושבה של איזו מדינה מתקשרת
ייחשב האדם למטרות האמנה, תוך התייחסות למקום הניהול הממשי ) effective
5
management ( שלו, למקום ההתאגדות או הכינון בדרך אחרת שלו, וכל גורם אחר
הנוגע בדבר. בהעדר הסכמה כאמור, אדם כאמור לא ייחשב לתושב מדינה מתקשרת
למטרות הנאה מההטבות לפי אמנה זו.
סעיף 5
מוסד קבע
1 . למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו
מתנהלים עסקי מיזם, כולם או חלקם.
2 . המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:
א( מקום הנהלה;
ב( סניף;
ג( משרד;
ד( בית חרושת;
ה( בית מלאכה; וכן
ו( מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר לחיפוש, להפקה או לניצול
של משאבי טבע; וכן
ז( נכס של חקלאות, מרעה או יערנות.
3 . אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים לתקופה
של יותר מתשעה חודשים.
4 . על אף ההוראות הקודמות של ס"ק 1 , 2 ו- 3 , מקום שמיזם של מדינה מתקשרת:
)א( מנהל פעילויות פיקוח או ייעוץ במדינה האחרת לתקופה או לתקופות העולות
במצטבר על 183 ימים בכל תקופה של 12 חודשים בקשר לאתר בנייה או פרויקט
בנייה או התקנה המתנהל באותה מדינה אחרת;
)ב( מנהל פעילויות )לרבות הפעלת ציוד משמעותי( במדינה האחרת בחיפוש, בהפקה
או בניצול של משאבי טבע הנמצאים באותה מדינה אחרת, לתקופה או לתקופות
העולות במצטבר על 90 יום בכל 12 חודשים פרק זמן; או
)ג( מפעיל ציוד משמעותי במדינה האחרת )לרבות כאמור בס"ק ב(( לתקופה או
לתקופות העולות במצטבר על 183 ימים בכל תקופה של 12 חודשים,
פעילויות כאמור ייראו כאילו הן מתנהלות באמצעות מוסד קבע של המיזם הנמצא
באותה מדינה אחרת, אלא אם כן הפעילויות מוגבלות לאלה הנזכרות בס"ק 6 , אשר
לו היו מתנהלות באמצעות מקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הזה
למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.
5 . לצורך קביעה האם הייתה חריגה מהתקופות הנזכרות בס"ק 3 ו – 4 ,
6
)א( מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מבצע כל אחת מהפעילויות הנזכרות בס"ק 3
ו – 4 במדינה המתקשרת האחרת, וכן;
)ב( פעילויות קשורות מתנהלות באותה מדינה מתקשרת אחרת בתקופות שונות, כל
אחת של יותר מ- 30 יום, על ידי מיזם אחד או יותר הקשורים באופן הדוק למיזם
הנזכר ראשון,
תקופות זמן שונות אלה יתווספו לתקופת הזמן שבה ניהל המיזם הנזכר ראשון את
פעילותו.
6 . על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:
א( שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה
השייכים למיזם;
ב( החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה
או מסירה;
ג( החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם על
ידי מיזם אחר;
ד( החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף
מידע, עבור המיזם;
ה( החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, כל פעילות
אחרת; או
ו( החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות
בתת-ס"ק א( עד ה(,
ובלבד שפעילות כאמור, או במקרה של תת-ס"ק ו(, הפעילות הכוללת של מקום
העסקים הקבוע, טיבה הכנה או עזר.
7 . ס"ק 6 לא יחול על מקום עסקים קבוע, שהמיזם משתמש בו או מחזיק בו, אם אותו
מיזם או מיזם קשור בקשר הדוק מנהלים פעילויות עסקיות באותו מקום או במקום
אחר באותה מדינה מתקשרת; וכן
א( אותו מקום או מקום אחר מהווים מוסד קבע עבור המיזם או המיזם הקשור בקשר
הדוק לפי הוראות סעיף זה, או
ב( הפעילות הכוללת הנובעת משילוב הפעילויות שמנהלים שני המיזמים באותו
מקום, או אותו מיזם או מיזמים הקשורים בקשר הדוק בשני המקומות, טיבה איננו
של הכנה או עזר,
ובלבד שהפעילויות העסקיות שמנהלים שני המיזמים באותו מקום, או על ידי אותו
מיזם או מיזמים קשורים בקשר הדוק בשני המקומות, מהווים פונקציות משלימות
המהוות חלק מפעולה עסקית מגובשת.
7
8 . על אף הוראות ס"ק 1 ו- 2, אך בכפוף להוראות ס"ק 9, מקום שאדם פועל במדינה
מתקשרת מטעם מיזם
א( ובעשותו כן, נוהג לעשות חוזים, או ממלא כרגיל את התפקיד העיקרי המוביל
בעשיית חוזים הנעשים כרגיל ללא שינוי מהותי על ידי המיזם, וחוזים אלה הם:
i ( בשם המיזם, או
ii ( להעברת הבעלות, או מתן הזכות לשימוש, ברכוש שבבעלותו של אותו מיזם
או שלמיזם יש זכות להשתמש בו, או
iii ( למתן שירותים על ידי אותו מיזם, או
ב( והוא מייצר או מעבד במדינה מתקשרת למען המיזם טובין או סחורה השייכים
למיזם, אותו מיזם ייראה כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל פעילות
שאותה אדם מבצע עבור המיזם, אלא אם כן הפעילויות של אדם כאמור מוגבלות
לאלה הנזכרות בס"ק 6 אשר, לו היו מתנהלות באמצעות מקום עסקים קבוע, לא
היו הופכות את מקום העסקים הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.
9 . ס"ק 8 לא יחול כאשר האדם הפועל במדינה מתקשרת בשם מיזם של המדינה
המתקשרת האחרת מנהל עסקים במדינה הנזכרת ראשונה כסוכן בלתי תלוי ופועל
עבור המיזם במהלך העסקים הרגיל של אותו עסק. אולם, מקום שאדם פועל באופן
בלעדי או כמעט בלעדי בשם מיזם אחד או יותר אליהם הוא קשור קשר הדוק, לא יראו
אותו אדם כסוכן בלתי תלוי כמשמעותו בס"ק זה ביחס לכל מיזם כאמור.
10 . למטרות סעיף זה, אדם קשור קשר הדוק למיזם, אם, בהתבסס על כל העובדות
והנסיבות הנוגעות בדבר, אחד מחזיק בשליטה בחר או שניהם נמצאים בשליטתם של
אותו אדם או מיזם. בכל מקרה, אדם ייחשב כקשור קשר הדוק למיזם אם אחד מחזיק,
במישרין או בעקיפין, ביותר מ- 50 אחוז מהבעלות באחר )או, במקרה של חברה, יותר
מ- 50 אחוז מקולות ההצבעה והערך המצטבר של מניות החברה או מהזכויות להון
העצמי של החברה( או אם אדם אחר מחזיק במישרין או בעקיפין ביותר מ- 50 אחוז
מהבעלות )או, במקרה של חברה, יותר מ- 50 אחוז מקולות ההצבעה והערך המצטבר
של מניות החברה או מהזכויות להון העצמי של החברה( באדם ובמיזם.
11 . העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת
המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידיה, או שהיא מנהלת עסקים באותה
מדינה אחרת )אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת(, לא יהיה בה, כשלעצמה,
כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.
12 . העקרונות המפורטים בס"ק הקודמים לסעיף זה יוחלו בקביעה, לעניין ס"ק 7 לסעיף
11 )ריבית( וס"ק 5 לסעיף 12 )תמלוגים(, אם יש מוסד קבע מחוץ לשתי המדינות
המתקשרות, ואם למיזם, שאינו מיזם של מדינה מתקשרת, יש מוסד קבע במדינה
מתקשרת.
8
פרק III
מיסוי הכנסה
סעיף 6
הכנסה ממקרקעין
1 . הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין )לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור(
הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת.
2 . למונח "מקרקעין" תהיה המשמעות שיש לו לפי הדין של המדינה המתקשרת שבה
נמצאים המקרקעין הנדונים. המונח יכלול, בכל מקרה:
א( נכסים הנלווים אל מקרקעין;
ב( משק חי וציוד המשמשים בחקלאות ובייעור;
ג( זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין;
ד( זכות הנאה ממקרקעין, כולל חכירת קרקע וכל אינטרס אחר בקרקע או מעליה, בין
אם הושבח ובין אם לא;
ה( זכות לחפש מרבצי מינרלים, נפט או גז או משאבי טבע אחרי, והזכות לכרות
מרבצים או משאבים אלה.
ו( זכות לקבל תשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לחפש או
לנצל, מרבצי מחצבים, נפט או גז, מחצבות או מקומות אחרים לחיפוש או לניצול
של משאבי טבע; וכן
ז( כל אופציה או זכות דומה לרכוש מקרקעין.
לא יראו אוניות וכלי טיס כמקרקעין.
3 . כל אינטרס או זכות הנזכרים בס"ק 2 ייראו כנמצאים במקום שבו נמצאים הקרקע,
המינרלים, הנפט או הגז, המחצבות או המשאבים הטבעיים, לפי העניין, או במקום
שבו ניתן לקיים את החיפוש.
4 . הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או
משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.
5 . הוראות ס"ק 1 , 3 ו- 4 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם.
סעיף 7
רווחי עסקים
1 . רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן
המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם.
אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס את רווחי המיזם במדינה
האחרת אבל רק את החלק מהם שניתן לייחס לאותו מוסד קבע.
9
2 . בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה
המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, הרווחים שייוחסו בכל מדינה
מתקשרת לאותו מוסד קבע הם הרווחים שהוא צפוי להשיג לו היה מיזם נפרד ועצמאי
העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומנהל עסקים באופן בלתי
תלוי לגמרי עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו או עם מיזמים אחרים שהוא מנהל אתם
עסקים.
3 . בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכוין של ההוצאות שהוצאו למטרות המיזם, בהיותן
הוצאות שצמחו למטרות מוסד הקבע )לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שנצמחו
כך(, ושהיו בנות ניכוי אם מוסד הקבע היה יישות עצמאית ששילמה הוצאות אלה, בין
אם נצמחו במדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד הקבע ובין במקום אחר.
4 . אין בסעיף זה דבר שישפיע על תחולתו של כל דין של מדינה מתקשרת הנוגע לקביעת
חבות מס של אדם, לרבות קביעות במקרים בהם המידע הזמין לרשות המוסמכת של
אותה מדינה אינו מספיק כדי לקבוע את הרווחים שיוחסו למוסד קבע, ובלבד שהחוק
יחול, במידה שמעשי לעשות כן, באופן העולה בקנה אחד עם עקרונות סעיף זה.
5 . לא ייוחסו רווחים למוסד קבע רק מטעמי הרכישה ע"י אותו מוסד קבע של טובין או של
סחורה עבור המיזם.
6 . מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה או רווחים הנדונים בנפרד בסעיפים אחרים של
אמנה זו, כי אז הוראות אותם סעיפים לא יושפעו מהוראות סעיף זה.
7 . על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת
רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת מביצוע עסקים מכל סוג של ביטוח, בהתאם לדין
של אותה מדינה אחרת, ובלבד שאם הדין שבתוקף בכל מדינה מתקשרת ביום
החתימה על האמנה משתנה )למעט בהיבטים מזעריים שאינם משפיעים על אופייה
הכללי( המדינות המתקשרות יתייעצו זו עם זו במגמה להסכים על כל תיקון לס"ק זה
שעשוי להיות מתאים.
8 . מקום:
א( שתושב מדינה מתקשרת זכאי ביושר, בין במישרין ובין באמצעות עזבון נאמנות
משולב אחד או יותר, לחלק מרווחי העסקים של מיזם המתנהל במדינה
המתקשרת האחרת על ידי נאמן של עזבון נאמנות שאינו עזבון נאמנות המטופל
כחברה לצרכי מס; וכן
ב( שביחס לאותו מיזם, יהיה לאותו נאמן, בהתאם לעקרונות סעיף 5 )מוסד קבע(,
מוסד קבע באותה מדינה אחרת, יראו את המיזם המנוהל על ידי הנאמן כעסק
המתנהל במדינה האחרת על ידי אותו תושב באמצעות מוסד קבע הנמצא שם
ואותו חלק מרווחי העסקים ייוחס לאותו מוסד קבע.
9 . מדינה מתקשרת לא תערוך כל התאמה לרווחים המיוחסים למוסד קבע של מיזם של
אחת המדינות המתקשרות אחרי תום שבע שנים מתום שנת המס שבה ניתן היה
לייחס את הרווחים למוסד הקבע. הוראות ס"ק זה לא יחולו במקרה של מרמה, רשלנות
חמורה או השתמטות בזדון או כאשר, תוך אותה תקופה של עשר שנים, מדינה יזמה
ביקורת על רווחי המיזם.
10
סעיף 8
ספנות והובלה אווירית
1 . רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה
בינלאומית, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
2 . על אף הוראות ס"ק 1 , רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת הנצמחים מההובלה,
באוניות או בכלי טיס של נוסעים, משק חי, דואר, טובין או סחורה הנשלחים אל המדינה
המתקשרת האחרת והנפרקים במקום באותה מדינה, או מחכירה על בסיס מלא של
אוניה או כלי טיס למטרות הובלה כאמור, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת.
3 . הוראות ס"ק 1 ו- 2 יחולו גם על רווחים מהשתתפות בקרן משותפת, בעסק משותף או
בסוכנות הפעלה בינלאומית.
4 . למטרות סעיף זה, רווחים מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית כוללים
רווחים מהשימוש, האחזקה או ההשכרה של מכולות )לרבות נגררים וציוד נלווה
להובלת מכולות( המשמשים להובלת טובין או סחורה, ובלבד ששימוש, אחזקה או
שכירות כאמור קשורים במישרין או נלווים לתפעול אוניות או כלי טיס בתעבורה
בינלאומית.
סעיף 9
מיזמים משולבים
1 . מקום:
א( שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או
בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת; או
ב( שאדם אחד או יותר משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון
של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,
ובכל אחד מהמקרים קיימים תנאים, או נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים
בין שני המיזמים תנאים, השונים מאלה הצפויים להתקיים או להיקבע בין מיזמים בלתי
תלויים המנהלים זה עם זה עסקים באופן בלתי תלוי לגמרי, כי אז כל הרווחים שאלמלא
התנאים הללו היה צפי שייצמחו לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו כך, ניתן
לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.
2 . אין בסעיף זה דבר שישפיע על תחולתו של כל דין של מדינה מתקשרת הנוגע לקביעת
חבות המס של אדם, לרבות קביעות במקרים בהם המידע הזמין לרשות המוסמכת
של אותה מדינה אינו מספיק כדי לקבוע את הרווחים שנצמחו למיזם, ובלבד שאותו
דין יחול, במידה שמעשי לעשות כן, באופן העולה בקנה אחד עם העקרונות של סעיף
זה.
3 . מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה – ומטילה עליהם מס
בהתאם – רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת האחרת במס באותה
מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים שנכללו כך הם רווחים שהיו צפויים להיצמח למיזם
של המדינה הנזכרת ראשונה לו היו התנאים הקיימים בין המיזמים אלה הצפויים
להתקיים בין מיזמים בלתי תלויים המנהלים זה עם זה עסקים באופן בלתי תלוי לגמרי,
11
כי אז אותה מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים
אלה. בקביעת התאמה כאמור, תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה
זו, והרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיוועצנה זו בזו במידת הצורך.
4 . מדינה מתקשרת לא תכלול ברווחי מיזם, ותמסה בהתאם, רווחים שהיו נצמחים
למיזם, אך בשל התנאים הנזכרים בס"ק 1 לא נצמחו, אחרי תום שבע שנים מסוף
שנת המס שבה ניתן היה לייחס את הרווחים למוסד הקבע. הוראות ס"ק זה לא יחולו
במקרה של מרמה, רשלנות חמורה או השתמטות בזדון או כאשר, תוך אותה תקופה
של עשר שנים, אותה מדינה יזמה ביקורת על רווחי המיזם.
סעיף 10
דיבידנדים
1 . דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה
המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
2 . אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאמור גם במדינה המתקשרת שהחברה
המשלמת את הדיבידנדים היא תושבת שלה, ולפי דיני אותה מדינה, אבל אם בעל
הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך
לא יעלה על:
א( 5 אחוז מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה
)שאינה קרן להשקעות במקרקעין שהיא תושבת ישראל( המחזיקה במישרין
לפחות ב- 10 אחוז מכוח ההצבעה בחברה המשלמת את הדיבידנדים לכל אורך
תקופה של 365 ימים הכוללת את יום תשלום הדיבידנד )לצורך חישוב התקופה
האמורה, לא יילקח בחשבון כל שינוי בעלות שהוא תוצאה ישירה של ארגון מחדש
בתאגיד, כגון מיזוג או ארגון מחלקתי מחדש, של החברה המחזיקה במניות או
המשלמת את הדיבידנד(;
ב( 15 אחוז מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.
ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה ביחס לרווחים מהם משתלמים הדיבידנדים.
3 . חלוקות שמבצעת קרן להשקעות במקרקעין ישראלית לתושב אוסטרליה, ניתן לחייב
במס באוסטרליה. אולם, חלוקה כאמור ניתן לחייב גם בישראל ולפי דיני ישראל, אבל
אם בעל הזכות שביושר לחלוקות הוא תושב אוסטרליה, והוא מחזיק במישרין בפחות
מ- 10 אחוז מהון הקרן להשקעות במקרקעין הישראלית, המס שיוטל כך לא יעלה על
15 אחוז מהסכום ברוטו של החלוקות.
ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי הקרן להשקעות במקרקעין הישראלית בזיקה לרווחים
שמהם מתבצעות החלוקות.
4 . על אף הוראות תת-ס"ק ב( לס"ק 2 , דיבידנדים לא יהיו חייבים במס במדינה התקשרת
שהחברה המשלמת את הדיבידנדים היא תושבתה אם בעל הזכות שביושר של
הדיבידנדים מחזיק במישרין בפחות מ- 10 אחוז מכוח ההצבעה בחברה המשלמת את
הדיבידנדים, ובעל הזכות שביושר הוא:
א( מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה )כולל קרן
השקעות ממשלתית(;
12
ב( הבנק המרכזי של אוסטרליה ) the Reserve bank of Australia ( או בנק
ישראל;
ג( במקרה של אוסטרליה, קרן פנסיה מוכרת של אוסטרליה או תושבת אוסטרליה,
המגייסת דיבידנדים כאמור, מביצוע פעולות של קרן פנסיה מצייתת ) complying superannuation activities (; או
ד( במקרה של ישראל, קרן פנסיה מוכרת של מדינת ישראל שהכנסתה פטורה ממס
ישראלי או תושב ישראל המגייסת דיבידנדים בגין תכנית פנסיה שאושרה בהתאם
להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 2005 , כקופת
גמל לקצבה והדיבידנדים האמורים, למעשה, אינם חייבים במס בישראל.
5 . המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, מניות במכרות, מניות מייסדים
או זכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, לרבות הכנסה
הכפופה לאותו דין לעניין מיסוי כהכנסה ממניות, לפי חוקי המדינה שבה החברה
המבצעת את החלוקה היא תושבתה למטרות מס.
6 . הוראות ס"ק 1 , 2 , 3 ו- 4 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים או לחלוקות של
קרן להשקעות במקרקעין ישראלית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים
במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את
הדיבידנדים או של החברה להשקעות במקרקעין הישראלית המבצעת את החלוקות,
באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, וההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים או
החלוקות קשורה בפועל לאותו מוסד קבע. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7 )רווחי
עסקים(.
7 . מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה
המתקשרת האחרת, לא תהא המדינה האחרת רשאית להטיל מס על הדיבידנדים
שמשלמת החברה – דיבידנדים שבבעלותם של מי שאינו תושב המדינה המתקשרת
האחרת – למעט אם ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים דיבידנדים אלה קשורה באופן
ממשי עם מוסד קבע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי
מחולקים של החברה למס על רווחים בלתי מחולקים של החברה, גם אם הדיבידנדים
המשולמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או חלקם, מרווחים או מהכנסה
שמקורם במדינה אחרת כאמור.
ס"ק זה יחול גם על חלוקות שבוצעו על ידי קרן להשקעות במקרקעין ישראלית.
8 . על אף סעיף 7 , דיבידנדים ששילמה חברה הנחשבת לתושבת אחת המדינות
המתקשרות בלבד בהתאם לס"ק 3 לסעיף 4)תושב(, ניתן לחייבם במס במדינה
המתקשרת האחרת, אך רק במידה שהדיבידנדים משולמים מתוך רווחים הנצמחים
באותה מדינה מתקשרת אחרת. מקום שהבעלים שביושר של דיבידנדים אלה הוא
תושב המדינה הנזכרת ראשונה, יחול ס"ק 2 לסעיף זה כאילו החברה המשלמת את
הדיבידנדים היא תושבת המדינה האחרת בלבד.
סעיף 11
ריבית
1 . ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת,
ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
13
2 . אולם, ניתן לחייב ריבית כאמור במס במדינה המתקשרת שבה היא נצמחת ובהתאם
לדיני אותה מדינה, אך אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת
האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על:
א( 5 אחוז מהסכום ברוטו של הריבית, אם הריבית נצמחת על ידי מוסד פיננסי שאינו
קשור למשלם ומנהל אתו עסקים באופן בלתי תלוי לגמרי, ובלבד שהריבית איננה
משולמת כחלק מהסדר הכרוך בהלוואות גב אל גב או הסדר אחר המקביל כלכלית
ומיועד להיות בעל השפעה דומה להלוואות גב אל גב. לעניין סעיף זה, המונח
"מוסד פיננסי" פירושו בנק או מיזם אחר, שרווחיו נובעים באופן משמעותי ממתן
הלוואות בשווקים הפיננסיים או מקבלת פיקדונות בריבית ושימוש בכספים אלה
בניהול עסק למתן מימון;
ב( 5 אחוז מהסכום ברוטו של הריבית אם הריבית נצמחת על ידי:
i ( במקרה של אוסטרליה, קרן פנסיה מוכרת של אוסטרליה או תושב אוסטרליה,
שריבית כאמור נצמחת לה מביצוע פעולות של קרן פנסיה מצייתת; או
ii ( במקרה של ישראל, קרן פנסיה מוכרת של מדינת ישראל שהכנסותיה פטורות
ממס ישראלי או שהיא תושבת ישראל שריבית כאמור נצמחת לה בגין תכנית
פנסיה שאושרה בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל(, התשס"ה- 2005 כקופת גמל לקיצבה והריבית כאמור, למעשה, איננה
חייבת במס בישראל; וכן
ג( 10 אחוז מהסכום ברוטו של הריבית בכל המקרים האחרים.
3 . על אף הוראות ס"ק 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והבעלים שביושר עליה הוא
תושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס רק באותה מדינה אחרת, אם
הריבית נצמחת על ידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או מינהלית, או רשות
מקומית שלה )לרבות קרן השקעות ממשלתית(, או הבנק המרכזי של אוסטרליה או
בנק ישראל.
4 . על אף הוראות תת-ס"ק ב( לס"ק 2 וס"ק 3 , ניתן לחייב במס את הריבית הנזכרת
באותן הוראות, במדינה שבה היא נצמחת בשיעור שאינו עולה על 10 אחוז מהסכום
ברוטו של הריבית, אם הבעלים שביושר של הריבית נמצא במעמד של שליטה או
השפעה על קבלת ההחלטות העיקרית של מנפיק של תביעת החוב.
5 . המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות
במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו,
ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, וכן הכנסה
הכפופה ליחס לעניין מיסוי כמו הכנסה מכסף שהולווה לפי דין המדינה המתקשרת
שבה נצמחת ההכנסה.
6 . הוראות ס"ק 1 , 2 , 3 ו- 4 לסעיף זה לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו
תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת
הריבית, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת
הריבית קשורה בפועל למוסד קבע כאמור. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7 )רווחי
עסקים(.
14
7 . יראו ריבית כאילו מקורה במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא תושב אותה מדינה,
או שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת לפי ס"ק 2 או 3 לסעיף 4 )תושב( והריבית
מותרת בניכוי למשלם במדינה הנזכרת ראשונה מהכנסה שנצמחה באותה מדינה
נזכרת ראשונה. אולם מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת
ובין אם לאו, מוסד קבע במדינה מתקשרת או מחוץ לשתי המדינות המתקשרות אשר
בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משלמים את הריבית, ומוסד קבע כאמור נושא
בנטל הריבית, כי אז יראו את הריבית האמורה כאילו נצמחה במדינה שבה נמצא מוסד
הקבע.
8 . מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם
לבין אדם אחר, סכום הריבית, בהתייחס לתביעת החוב שעליה הוא שולם, עולה על
הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו צפויים להסכים עליו בהעדר יחסים כאמור,
הוראות סעיף זה יחולו רק על הסכום הנזכר אחרון. במקרה כאמור יישאר החלק העודף
של התשלומים חייב במס בהתאם לדיניה של כל מדינה מתקשרת, תוך התחשבות
נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.
סעיף 12
תמלוגים
1 . תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים או מזוכים לתושב המדינה
המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
2 . אולם, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה הם נצמחים
ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים הוא תושב המדינה
המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוז מהסכום ברוטו של
התמלוגים.
3 . המונח "תמלוגים" כשמשמעותו בסעיף זה פירושו תשלומים או זיכויים, תקופתיים או
לא, ולא משנה כיצד הם מתוארים או מחושבים, במידה שהם ניתנים כתמורה בעד:
א( השימוש, או הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים, פטנט, מדגם או דוגמה, תכנית,
נוסחה או
תהליך סודיים, סימן מסחר או רכוש או זכות דומים אחרים;
ב( אספקת ידע או מידע מדעי, טכני, תעשייתי או מסחרי;
ג( אספקת כל סיוע שהוא נלווה ומשני, וניתן כאמצעי לאפשר את השימוש או ההנאה
מכל נכס או זכות כאמור הנזכרים בתת-ס"ק א( או מידע או ממידע כאמור הנזכרים
בתת-ס"ק ב(;;.
ד( השימוש, או הזכות לשימוש:
i ) בסרטי קולנוע;
ii ) בסרטים או בקלטות או דיסקים של אודיו או וידאו, או בכל אמצעי אחר להעתקה
או להעברה של תמונה או קול לשימוש בזיקה לטלוויזיה, לרדיו או לשידור אחר;
15
ה( השימוש, או הזכות לשימוש, בחלק של ספקטרום הרדיו, כולו או חלקו, כמפורט
ברישיון ספקטרום של מדינה מתקשרת, כאשר התשלום או האשראי נובעים
באותה מדינה;
ו( השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי; או
ז( אי-אספקה או הענקה לאדם אחר של כל נכס או זכות הנזכרים בסעיף זה.
4 . הוראות ס"ק 1 ו- 2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה
מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה התמלוגים נצמחים
באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם התמלוגים
משתלמים או מזוכים קשורים בפועל באותו מוסד קבע. במקרה כאמור יחולו הוראות
סעיף 7 )רווחי עסקים(.
5 . יראו תמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא תושב של אותה
מדינה . אן שהמשלם הוא תושב של המדינה המתקשרת האחרת לפי ס"ק 2 או 3
לסעיף 4 )תושב( והתמלוגים מותרים בניכוי למשלם במדינה הנזכרת ראשונה מהכנסה
שנצמחה באותה מדינה נזכרת ראשונה. אולם מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם
הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע במדינה מתקשרת או מחוץ לשתי
המדינות המתקשרות אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד
קבע כאמור נושא בנטל התמלוגים האמורים, כי אז יראו את התמלוגים האמורים כאילו
נצמחו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע.
6 . מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם
לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים המשתלמים או המזוכים, בהתייחס למה שבעדו
הם שולמו או זוכו, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו צפויים להסכים עליו
בהעדר יחסים כאמור, הוראות סעיף זה יחולו רק על הסכום הנזכר אחרון. במקרה
כאמור יישאר החלק העודף של התשלומים חייב במס בהתאם לדיניה של כל מדינה
מתקשרת, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.
סעיף 13
העברת רכוש
1 . הכנסה שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין הנזכרים בסעיף 6
)הכנסה ממקרקעין( הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה
מדינה אחרת.
2 . הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות דומות, כגון זכויות
בשותפות או בנאמנות, ניתן לחייב במס במדינה האחרת אם, בכל עת במהלך 365
הימים שלפני ההעברה, יותר מ- 50 אחוז מערכן של מניות או זכויות דומות אלה
נובעים, במישרין או בעקיפין, ממקרקעין, הנזכרים בסעיף 6 )הכנסה ממקרקעין(,
הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת.
3 . הכנסה מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם
של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, כולל הכנסה כאמור מהעברת אותו
מוסד קבע )לבדו או עם כל המיזם(, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת.
16
4 . הכנסה שמיזם של מדינה מתקשרת המפעיל אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה
בינלאומית מפיק מהעברת אוניות או כלי טיס כאמור, או ממיטלטלין השייכים להפעלת
אוניות או כלי טיס כאמור, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.
5 . רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1 , 2 , 3 ו- 4, תהית חייבת במס רק
במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושבה, אלא אם כן המעביר אינו בעל הזכות
שביושר לרווחים. במקרים כאמור ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את
הרווחים מהעברת נכס במדינה המתקשרת האחרת.
6 . הוראות סעיף זה לא ישפיעו על זכותה של מדינה מתקשרת למסות, בהתאם לדיניה,
הכנסה מהעברת כל נכס שמפיק אדם שהוא תושב אותה מדינה בכל עת במהלך שנת
הכנסה שבה הנכס מועבר, או היה תושב כאמור בכל עת במהלך 5 השנים שקדמו
לאותה שנה.
סעיף 14
הכנסה מתעסוקה
1 . בכפוף להוראות סעיפים 15 )שכר חברי הנהלה(, 17 )קיצבאות(, 18 )שירות ממשלתי(
ו- 19 )פרופסורים, מורים וחוקרים(, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל
תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם
כן העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב
במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.
2 . על אף הוראות ס"ק 1 , גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת
במדינה המתקשרת האחרת, יהיה חייב במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:
א( המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות במצטבר על
183 ימים בכל תקופה של 12 חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים
שבה מדובר; וכן
ב( הגמול משולם על ידי או מטעם מעסיק שאינו תושב המדינה האחרת; וכן
ג( בנטל תשלום הגמול לא נושא מוסד קבע שיש למעסיק במדינה האחרת.
3 . על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה וסעיף 1 )אדם נדון(, גמול הנצמח ע"י יחיד,
בין אם תושב מדינה מתקשרת אם לאו, ביחס לעבודה כאיש הצוות הקבוע של אוניה
או כלי טיס, המבוצעת באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, ניתן
לחייבו במס במדינה המתקשרת שהמיזם המפעיל את האוניה או כלי הטיס הוא
תושבה.
4 . תשלום פיצויי פיטורין לתושב מדינה מתקשרת בתמורה לעבודה בעבר יהיה חייב במס
רק באותה מדינה אלא אם כן העבודה, כולה או חלקה, התבצעה במדינה המתקשרת
האחרת. התבצעה עבודה כאמור, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת את החלק
מפיצויי הפיטורין המתייחס לתקופת העבודה שהתבצעה באותה מדינה אחרת.
5 . מקום, חוץ מאשר בהחלת ס"ק זה, הטבה שוליים חייבת במס במדינה מתקשרת בידי
יחיד בגין עבודה המבוצעת על ידי אותו יחיד, וחייבת במס גם במדינה המתקשרת
האחרת בידי מעסיקו של אותו יחיד, הטבת השוליים תהיה חיבת במס רק במדינה
המתקשרת שהיא בעלת זכות המיסוי הבלעדית או העיקרית, בהתאם לאמנה, ביחס
17
לשכר, משכורות או גמול דומה אחר מהעבודה שהטבת השוליים מתייחסת אליה.
למדינה מתקשרת יש "זכות מיסוי עיקרית" במידה שזכות מיסוי ביחס לשכר, משכורות
או גמול דומה אחר מהעבודה הנוגעת בדבר מוקצית לאותה מדינה בהתאם לאמנה זו,
והמדינה המתקשרת האחרת נדרשת להעניק הקלות על המס המוטל בגין גמול כאמור
על ידי המדינה הנזכרת ראשונה.
סעיף 15
שכר חברי הנהלה
שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו
כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם
במס באותה מדינה אחרת.
סעיף 16
אמנים וספורטאים
1 . על אף הוראות סעיפים 7 )רווחי עסקים( ו- 14 )הכנסה מעבודה(, הכנסה שהפיק תושב
מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או
כספורטאי, מפעילויותיו האישיות של אותו אדם בתור שכזה, שבוצעו במדינה
המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
2 . מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור יחיד
שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה
זו במס, על אף הוראות סעיפים 7 )רווחי עסקים( ו- 14 )הכנסה מעבודה(, במדינה
המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.
3 . הוראות ס"ק 1 ו- 2 לא יחולו על הכנסה הנצמחת מפעילויות המבוצעות במדינה
מתקשרת ע"י בדרן או ספורטאי מהמדינה המתקשרת האחרת אם הביקור המדינה
המתקשרת הנזכרת ראשונה נתמך כולו, או בחלקו העיקרי, ע"י קרנות ציבוריות של
המדינה המתקשרת האחרת או של יחידת משנה מדינית או רשויות המקומיות שלה.
במקרה כאמור, ההכנסה חייבת במס רק במדינה המתקשרת שהבדרן או הספורטאי
הוא תושבה.
סעיף 17
קיצבאות
1 . בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 18 )שירות ממשלתי(, קיצבאות וגמול דומה תקופתי
אחר המשולמים לתושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, יהיו חייבים במס רק
באותה מדינה.
2 . בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 18 )שירות ממשלתי(, סכומים חד-פעמיים הנצמחים
במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת מקרן פנסיה
מוכרת, לפי תכנית להטבות פרישה, או עקב פרישה, נכות, מוגבלות או מוות, או בדרך
של פיצוי בגין פציעות, ניתן לחייבה במס במדינה הנזכרת ראשונה.
18
סעיף 18
שירות ממשלתי
1 .
א( משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר ששולמו בידי מדינה מתקשרת או יחידת
משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה
או יחידת משנה או רשות מקומית, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
ב( ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה
המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה
מדינה, והוא:
i ) אזרח של אותה מדינה; או
ii ) לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים
2 .
א( על אף הוראות ס"ק 1 , קיצבאות וגמול דומה אחר המשולמים בידי מדינה
מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, או מקרנות שנוצרו על
ידיהם, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או יחידת משנה או
רשות מקומית, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
ב( ואולם ניתן יהיה לחייב במס קיצבאות וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה
המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.
3 . הוראות סעיפים 14 )הכנסה מעבודה(, 15 )שכר מנהלים(, 16 )בדרנים וספורטאים(
ו- 17 )קיצבאות( יחולו על משכורות, שכר עבודה, קיצבאות וגמול דומה אחר בעד
שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה
מדינית או רשות מקומית שלה.
סעיף 19
פרופסורים, מורים וחוקרים
1 . פרופסור, מורה או חוקר המבקר במדינה מתקשרת, לפרק זמן שאינו עולה על שנתיים,
למטרות הוראה או עיסוק במחקר באוניברסיטה, במכללה, בבית ספר או במוסד חינוכי
מוכר אחר באותה מדינה מתקשרת, ואשר מיד לפני ביקור זה היה, תושב של המדינה
המתקשרת האחרת, יהיה, לפרק זמן שלא יעלה על שנתיים מתאריך הגעתו הראשונה
למדינה מתקשרת הנזכרת ראשונה לאותה מטרה, פטור ממס במדינה הנזכרת
ראשונה על גמול תמורת ההוראה או המחקר האמורים, במידה שהגמול כפוף למס
במדינה המתקשרת האחרת.
2 . לא יינתן פטור לפי ס"ק 1 ביחס לכל גמול תמורת מחקר אם מחקר כאמור מתבצע לא
לטובת הציבור אלא בעיקר לתועלתם הפרטית של אדם מסוים אחד או יותר.
19
סעיף 20
סטודנטים
תשלומים שסטודנט או חניך בעסק, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב
של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או
הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד
שתשלומים כאמור נצמחים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.
סעיף 21
הכנסה אחרת
1 . פריטי הכנסה שתושב מדינה מתקשרת הוא הבעלים שביושר שלהם, באשר הם
נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו יהיו חייבים במס רק באותה
מדינה אלא אם כן ההכנסה נצמחת במדינה המתקשרת האחרת. אם ההכנסה נצמחת
במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסות את ההכנסה באותה מדינה אחרת.
2 . הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאיננה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בס"ק 2
לסעיף 6 )הכנסה ממקרקעין(, אם בעל הזכות שביושר להכנסה כאמור, בהיותו תושב
מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע
הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל למוסד
קבע כאמור. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7 )רווחי עסקים(.
3 . מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין התושב הנזכר בס"ק 1 לבין אדם אחר כלשהו, או
בין שניהם לבין אדם שלישי כלשהו, עולה סכום ההכנסה הנזכר באותו ס"ק על הסכום
)אם יש כזה( שהיה צפוי כי יסכימו ביניהם עליו בהעדר יחסים כאמור, יחולו הוראות
סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כאמור יישאר החלק העודף של
ההכנסה נתון למס בהתאם לדיניה של כל מדינה מתקשרת, תוך התחשבות נאותה
בהוראות האחרות של אמנה זו.
סעיף 22
הגבלת הטבות
על אף הוראותיה האחרות של אמנה זו, הטבה לפי אמנה זו לא תינתן בגין פריט הכנסה אם
סביר להסיק, בהתייחס לכל העובדות והנסיבות הנוגעות בדבר, כי קבלת ההטבה היא אחת
המטרות העיקריות של כל הסדר או עיסקה שתוצאתם הישירה או העקיפה היא אותה הטבה,
אלא אם כן נקבע כי הענקת ההטבה בנסיבות אלה תהיה בהתאם ליעד ולמטרה של ההוראות
הנוגעות בדבר של אמנה זו.
20
פרק IV
שיטות לביטול מסי כפל
סעיף 23
הקלה ממסי כפל
1 . במקרה של ישראל יימנעו מסי כפל כלהלן:
א( מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייב
במס באוסטרליה )להוציא במידה שהוראות אמנה זו מתירות מיסוי ע"י אוסטרליה
אך ורק כיוון שההכנסה היא גם הכנסה הנצמחת לתושב אוסטרליה(, תתיר ישראל
)בכפוף לדיני ישראל בנוגע להתרת זיכוי על מסי חוץ, אשר לא ישפיעו על העיקרון
הכללי הכלול בס"ק זה( כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה
למס ששולם באוסטרליה.
ב( אולם ניכויים כאמור לא יעלו על אותו חלק ממס ההכנסה, כפי שחושב לפני מתן
הניכוי, אשר ניתן לייחס להכנסה שניתן לחייב במס באוסטרליה.
2 . בכפוף להוראות דיני אוסטרליה הנוגעות להתרה של זיכוי כנגד מס אוסטרלי של מס
ששולם במדינה מחוץ לאוסטרליה )אשר לא ישפיע על העיקרון הכללי של סעיף זה(,
מס ישראלי ששולם לפי דיני ישראל ובהתאם לאמנה זו )למעט במידה שהוראות אמנה
זו מאפשרות מיסוי על ידי ישראל אך ורק כיוון שההכנסה היא גם הכנסה הנצמחת
לתושב ישראל(, ביחס להכנסה שנצמחה לתושב אוסטרליה, תותר כזיכוי כנגד מס
אוסטרלי המשתלם בגין אותה הכנסה.
3 . למטרות ס"ק 1 ו- 2, הכנסה ורווחים שבבעלות תושב של מדינה מתקשרת שניתן
לחייבם במס במדינה המתקשרת האחרת בהתאם לאמנה זו, ייחשבו כנצמחים
ממקורות באותה מדינה אחרת.
פרק V
הוראות מיוחדות
סעיף 24
אי-אפליה
1 אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת לכל מיסוי
או לכל דרישה הקשורה במיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות
הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים
להם באותן נסיבות, בייחוד בזיקה לתושבותם.
2 . המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת
לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה מיטיבה פחות מהמס המוטל על מיזמים של אותה
מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.
3 . אין בסעיף זה דבר שיתפרש כמחייב מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה
המתקשרת האחרת הטבות, הקלות והנחות אישיות כלשהן למטרות מיסוי, מסיבות
של מעמד אזרחי או חובות משפחה, שהיא מעניקה לתושביה-שלה.
21
4 . למעט מקום שחלות הוראות ס"ק 1 לסעיף 9 )מיזמים משולבים(, ס"ק 8 לסעיף 11
)ריבית(, ס"ק 6 לסעיף 12 )תמלוגים( או ס"ק 3 לסעיף 21 )הכנסה אחרת(, ריבית,
תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה
המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של מיזם כאמור,
ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.
5 . מיזמים של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונם נתונה באופן מלא או
חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת,
לא יהיה כפוף במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לכל מיסוי או לכל דרישה הקשורה
במיסוי השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו שמיזמים דומים
אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים או עשויים להיות כפופים להם.
6 . הוראות סעיף זה יחולו על המסים הנזכרים בסעיף 2 )מסים נדונים( לאמנה זו.
סעיף 25
נוהל הסכמה הדדית
1 . מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או
עתידות לגרום לאדם למיסוי שלא בהתאם להוראות אמנה זו, הוא רשאי, בלי שים לב
לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני
הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר
ס"ק 1 לסעיף 24 )אי-אפליה(, של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את
העניין בתוך שלוש שנים מההודעה הראשונה על הפעולה שהביאה לידי מיסוי שלא
בהתאם להוראות האמנה.
2 . הרשות המוסמכת תשתדל, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה
להגיע לפתרון מספק בעצמה, ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת
של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה. כל
הסכם שיושג ייושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.
3 . הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל
קושי או ספק שיתעוררו בדבר פרשנותה או החלתה לאמנה. הן רשאיות גם להיוועץ
יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה.
4 . הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לתקשר במישרין זו עם זו
במטרה להשיג הסכם כמשמעותו בס"ק הקודמים.
סעיף 26
חילופי מידע
1 . הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שנראה נוגע
בדבר לשם ביצוע הוראות אמנה זו או לניהול או לאכיפה של החוקים הפנימיים של
המדינות המתקשרות הנוגעים למסים המכוסים ע"י אמנה זו, המוטלים מטעם המדינות
המתקשרות, יחידות המשנה המדיניות או הרשויות המקומיות שלהן, במידה שהמיסוי
לפיהם אינו מנוגד לאמנה זו. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1 )אדם נדון(.
22
2 . כל מידע שהתקבל לפי ס"ק 1 על ידי מדינה מתקשרת יראוהו כסודי באותו אופן כמו
מידע שהתקבל לפי החוקים הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לאדם או
לרשויות )לרבות בתי משפט וגופים מינהליים( המעורבים בשומתם או בגבייתם,
באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר למסים מכל סוג
ותיאור, או בפיקוח עליהם. אדם או רשויות כאמור ישתמשו במידע רק למטרות
האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים משפטיים פומביים או בהחלטות
שיפוטיות. על אף האמור לעיל, ניתן להשתמש במידע שהתקבל על ידי מדינה
מתקשרת יוכל לשמש למטרות אחרות מקום שניתן להשתמש במידע כאמור למטרות
אחרות כאמור לפי דיני שתי המדינות והרשות המוסמכת של המדינה מספקת המידע
מתירה שימוש כאמור.
3 . בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 ו- 2 כמטילות על מדינה מתקשרת את
ההתחייבות:
א( לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לחוקים או לנוהג המינהלי של אותה מדינה
מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;
ב( לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל
באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;
ג( לספק מידע העלול לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך
מסחרי, או מידע, אשר גילויים עלול לעמוד בסתירה לתקנת הציבור )הסדר
הציבורי(.
4 . אם מדינה מתקשרת מבקשת מידע בהתאם לסעיף זה, המדינה המתקשרת האחרת
תשתמש באמצעי איסוף המידע שלה כדי להשיג את המידע המבוקש, גם אם אותה
מדינה אחרת איננה זקוקה למידע האמור למטרות המס שלה. ההתחייבות הכלולה
במשפט הקודם כפופה למגבלות ס"ק 3 , אך בשום מקרה לא יתפרשו מגבלות כאמור
כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע אך ורק מפני שאין לה כל עניין פנימי
במידע כאמור.
5 . בשום מקרה לא יתפרשו הוראות ס"ק 3 כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע
אך ורק מפני שהמידע נמצא בידי בנק, מוסד פיננסי אחר, נציג או אדם המשמש
בתפקיד של סוכן או נאמן או מפני שהוא מתייחס לאינטרסים של בעלות באדם.
סעיף 27
חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות
אין באמנה זו דבר שיפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות או נציגויות
קונסולריות לפי הכללים הכלליים של המשפט הבינלאומי או לפי ההוראות שבהסכמים
מיוחדים.
23
פרק VI
הוראות סיום
סעיף 28
פרוטוקול
הפרוטוקול המצורף יהווה חלק בלתי נפרד מאמנה זו.
סעיף 29
כניסה לתוקף
הצדדים המתקשרים יודיעו זה לזה בכתב, בצינורות הדיפלומטיים, על השלמת הדרישות
הפנימיות שלהם לכניסתה של אמנה זו לתוקף. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך המאוחרת מבין
ההודעות, ולאחר מכן יהיה לאמנה תוקף:
א( במקרה של אוסטרליה:
i ( בזיקה לניכוי מס במקור על הכנסה שנצמחת ע"י מי שאינו תושב, בזיקה
להכנסה שנצמחה ב- 1 בינואר שאחרי תאריך כניסת האמנה לתוקף, או אחרי
יום זה;
ii ( בזיקה למס הטבות שוליים, ביחס להטבות שוליים הניתנות ב- 1 באפריל
שאחרי תאריך כניסת האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;
iii ( בזיקה למס אוסטרלי אחר, ביחס להכנסה או רווחים של כל שנת הכנסה
המתחילה ב- 1 ביולי שאחרי תאריך כניסת האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;
ב( במקרה של ישראל:
i ( בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים ששולמו ביום הראשון של ינואר של
שנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;
ii ( בזיקה למסים אחרים, על מסים המוטלים לתקופות המתחילות ביום הראשון
של ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי
יום זה.
סעיף 30
סיום
אמנה זו תישאר בתוקף ללא הגבלת זמן, אך כל מדינה מתקשרת רשאית להפסיק את האמנה,
באמצעות ערוצים דיפלומטיים, על ידי מתן הודעה בכתב על סיום הערוץ הדיפלומטי, באמצעות
הערוץ הדיפלומטי, למדינה האחרת לפחות שישה חודשים לפני תום כל שנת לוח לאחר תום
חמש שנים ממועד כניסתה לתוקף, ובמקרה זה תחדל האמנה מלהיות בתוקף:
א( במקרה של אוסטרליה:
24
i ( בזיקה לניכוי מס במקור על הכנסה שנצמחת ע"י מי שאינו תושב, בזיקה
להכנסה שנצמחה ב- 1 בינואר שאחרי תאריך מסירת ההודעה על סיום, או
אחרי יום זה;
ii ( בזיקה למס הטבות שוליים, ביחס להטבות שוליים הניתנות ב- 1 באפריל
שאחרי תאריך מסירת ההודעה על סיום, או אחרי יום זה;
iii ( בזיקה למס אוסטרלי אחר, ביחס להכנסה או רווחים של כל שנת הכנסה
המתחילה ב- 1 ביולי שאחרי תאריך מסירת ההודעה על סיום, או אחרי יום זה;
ב( במקרה של ישראל:
i ( בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים ששולמו ביום הראשון של ינואר של
שנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה;
ii ( בזיקה למסים אחרים, על מסים המוטלים לתקופות המתחילות ביום הראשון
של ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום
זה.
ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין איש על ידי ממשלתו, חתמו על אמנה זו.
נעשה ב ביום ב לפי הלוח העברי, שהוא
_
, __ , בשני עותקים בשפות עברית ואנגלית, ולשני הנוסחים
דין מקור שווה. במקרה של הבדלים כלשהם בהוראות אמנה זו, או פרשנותן או החלתן, יכריע
הנוסח האנגלי.בשם ממשלת מדינת ישראל
בשם ממשלת אוסטרליה
25
פרוטוקול
עם חתימת האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה בדבר מניעת מסי כפל
ביחס למסים על הכנסה ומניעת התחמקות והשתמטות ממס, ממשלת מדינת ישראל וממשלת
אוסטרליה הסכימו כי ההוראות הבאות יהיו חלק בלתי נפרד מהאמנה.
1 . באופן כללי:
אין באמנה זו דבר שימנע את החלתה של כל הוראה של חוקי מדינה מתקשרת, שמטרתה
למנוע התחמקות והשתמטות ממס, לרבות:
א( אמצעים שנועדו לטפל במימון דק ובהפשטת דיבידנדים ) dividend stripping 😉
ב( אמצעים שנועדו לטפל במחירי העברה;
ג( כללי חברה נשלטת זרה ונאמנות יוצר;
ד( אמצעים שנועדו להבטיח גבייה ואחזור יעילים של מסים, לרבות אמצעי שמרנות;
ה( כללים של חברת משלח יד זרה;
ו( במקרה של אוסטרליה, חלק IV א של חוק מס הכנסה משנת 1936 או סעיף 67
לחוק הערכת מס על הטבות שוליים, 1986 ;
ז( במקרה של ישראל, סעיף 86 לפקודת מס הכנסה, התשכ"א- 1961 .
2 . בהתייחס לס"ק 2 לסעיף 1 )אדם נדון(, ס"ק 6 לסעיף 7 )רווחי עסקים( וסעיף 13
)העברת רכוש( לאמנה:
למונח "הכנסה" יש משמעות רחבה והוא כולל רווחים.
3 . בהתייחס לס"ק 8 לסעיף 7 )רווחי עסקים( לאמנה:
מובן כי ס"ק 8 אינו מונע מישראל להטיל מס על נאמנות בהתאם לחוקיה.
4 . בהתייחס לס"ק 1 ו- 3 לסעיף 9 )מיזמים משולבים( לאמנה:
המדינות המתקשרות מציינות כי הביטוי "עוסקים באופן בלתי תלוי אחת עם השנייה" נכלל כדי
להתאים לעקרונות האמנה העקביים של אוסטרליה ולטפל בחששותיה של אוסטרליה כי אמת
המידה המתאימה לקביעת התנאים הקיימים, או שבוצעו או הוטלו, בין המפעלים הקשורים
צריך להתייחס אם אלה עסקאות בין הארגונים התרחשו באופן בלתי תלוי באמת.
5 . בהתייחס לסעיף 10 )דיבידנדים( לאמנה:
א( המונח " קרן להשקעות במקרקעין ישראלית" פירושו "קרן להשקעות במקרקעין"
לפי סעיף 64 א 2 לפקודת מס הכנסה.
ב( המונח "דיבידנדים" אינו כולל "חלוקות של קרן להשקעות במקרקעין ישראלית".
26
ג( בהתייחס לס"ק 7 , מובן כי מדינה מתקשרת אינה נדרשת לתת הטבה לפי האמנה
לתושב של המדינה המתקשרת האחרת ביחס למיסוי על ידי אותה מדינה אחרת
של דיבידנדים שאינם משולמים לתושב, אבל הוא בעל הזכות שביושר עליהם.
6 . בהתייחס לסעיפים 10 )דיבידנדים( ו- 11 )ריבית( לאמנה:
מובן כי דיבידנדים וריבית ייחשבו כנצמחים למדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית, רשות
מקומית או קרן השקעות ממשלתית אם הדיבידנדים או הריבית נגזרים מהשקעת כספים אשר
היו ויהיו כספי ציבור.
7 . בהתייחס לתת ס"ק א( לס"ק 2 לסעיף 11 )ריבית( לאמנה:
מובן כי המונח "מוסד פיננסי" אינו כולל חברת ביטוח, "קרן הלוואות", קופה של תאגיד או חבר
בקבוצה המבצעת את שירותי המימון של הקבוצה.
למטרת סעיף זה, מובן שמשמעות המונח "קרן הלוואות" הוא יישות שנוסדה על ידי משקיעים
ומטרתה העיקרית היא ביצוע השקעות באמצעות הלוואות נושאות ריבית.
8 . בהתייחס לתת ס"ק )ו( לס"ק 3 לסעיף 12 )תמלוגים( לאמנה:
השימוש במונח "תמלוגים" בסעיף זה אינו כולל תשלומים או זיכויים הניתנים כתמורה בעבור
שימוש בציוד לשינוע מוצרים או סחורה, אם שימוש כאמור קשור באופן ישיר או נלווה להפעלה
של אוניות או כלי טיס בהובלה בינלאומית. במקרים כאמור, יחולו הוראות ס"ק 4 לסעיף 8
)ספנות והובלה אווירית( באמנה זו.
9 . בהתייחס לס"ק 5 לסעיף 13 )העברת רכוש( לאמנה:
מובן כי ס"ק 5 אינו מונע ממדינה מתקשרת להטיל מס על אדם שהיה תושב שלה והפך לתושב
המדינה המתקשרת האחרת ביחס להכנסה או לרווחים המטופלים כאילו נצמחו לו עד למועד
שינוי התושבות, בהתאם לדין הפנימי של המדינה הנזכרת ראשונה.
10 . בהתייחס לס"ק 2 לסעיף 17 )פנסיות( לאמנה:
המונח "תכנית הטבות פרישה" פירושו הסדר שבו משתתף היחיד לצורך הבטחת הטבות
פרישה. במקרה של סכום חד פעמי באוסטרליה:
א( תכנית הטבות פרישה כוללת:
i ( "חשבון חיסכון לפרישה" כהגדרתו בחוק חשבונות החיסכון לפרישה 1997 ;
ii ( "פוליסת ביטוח חיים מצייתת" )" complying superannuation life insurance policy " ( כהגדרתה בחוק מס הכנסה, 1997 ( the Income Tax Assessment Act 1997 (; וכן
(iii "פוליסת ביטוח חיים פטורה" כהגדרתה בחוק מס הכנסה, 1997 , שאיננה
פוליסה הנזכרת בס"ק (e)(i) או ) iii ( לסעיף 320 – 246 ( 1 ( לחוק זה; וכן
ב( תשלום על ידי הממונה על המיסים לפי חוק ההנפקה )כסף שלא נתבע וחברים
אבודים(, 1999 ( Superannuation (Unclaimed Money and Lost
27
Members) Act 1999 (, יטופל כסכום חד פעמי המשולם במסגרת תכנית הטבת
פרישה.
11 . בהתייחס לסעיף 18 )שירות ממשלתי( לאמנה:
המונח "פנסיות וגמול דומה אחר", כשימושו בסעיף זה, כולל הן תשלומים תקופתיים והן
תשלומים חד פעמיים.
12 . בהתייחס לס"ק 1 לסעיף 25 )נוהל הסכמה הדדית( לאמנה:
מוסכם כי הרשות המוסמכת של כל מדינה מתקשרת תיישם הליך של דיווח על מקרים שמביא
אדם בפני רשות מוסמכת לפי ס"ק 1 לסעיף 25 . הליך זה ישמש כאשר הרשות המוסמכת
שבפניה מובא המקרה איננה רואה את התנגדותו של האדם כמוצדקת. בנסיבות כאמור, על
הרשות המוסמכת להודיע לרשות המוסמכת האחרת על המקרה.
13 . המדינות המתקשרות מציינות כי סטיות מאמנת המודל מסים על הכנסה והון נכללו
בהוראות הבאות לאמנה על מנת להתאים לנוהג האמנות העקבי של אוסטרליה:
א( תת-ס"ק ב( לס"ק 8 לסעיף 5 )מוסד קבע(;
ב( תת-ס"ק ה( ו-ו( לס"ק 2 , וס"ק 3 לסעיף 6 )הכנסה ממקרקעין(;
ג( המונח "או אם מיזמים אחרים איתם יש לה עסקים" בס"ק 2 לסעיף 7 )רווחי
עסקים(;
ד( ס"ק 8 לסעיף 7 )רווחי עסקים(;
ה( תת ס"ק ג' ו-ז' לס"ק 3 לסעיף 12 )תמלוגים(; וכן
ו( הפניות ל "הכנסה" )הכוללת רווחים( בסעיף 13 )העברת רכוש(.
14 . המדינות המתקשרות מציינות שתת-ס"ק ו( לס"ק 3 לסעיף 12 )תמלוגים( נכלל על
מנת להתאים לנוהג האמנות של ישראל.
נעשה ב ביום ב לפי הלוח העברי, שהוא
_
, __ , בשני עותקים בשפות עברית ואנגלית, ולשני הנוסחים
דין מקור שווה. במקרה של הבדלים כלשהם בהוראות אמנה זו, או פרשנותן או החלתן, יכריע
הנוסח האנגלי.בשם ממשלת מדינת ישראל
בשם ממשלת אוסטרליה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים