‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

22 מאי 2024

סקירה שבועית מאקרו ושווקים 30/12/2019

באדיבות מיטב דש 40 שנה, אלכס זבז'ינסקי .

עיקרי הדברים  

 • קצב הגידול השנתי במדד המשולב למצב המשק ממשיך להתמתן באיטיות, בעיקר בהשפעת ההאטה באינדיקאטורים המשקפים את הצריכה הפרטית.
 • חלה עלייה במספר תובעי דמי אבטלה ובמספר המפוטרים במשק. אולם, אין ביטוי לכך בנתוני האבטלה הרשמיים.
 • המחירים של כל סוגי היבוא לישראל ירדו מתחילת השנה. הירידה במחירי היבוא של מוצרי הצריכה עדיין לא באה לידי ביטוי באופן מלא במדד המחירים.
 • היקף החובות במשק גדל בשנים האחרונות בקצב גבוה של מעל 100 מיליארד ₪ בשנה. בשנה האחרונה בלט במיוחד גידול חובות הממשלה. למרות זאת, פרמיית הסיכון של ישראל ירדה לרמה הנמוכה היסטורית.
 • התחדש גידול באשראי הצרכני בישראל בעיקר ממקורות חוץ בנקאים, שעשוי לתמוך בצריכה הפרטית.
 • סחר החוץ בעולם ירד בשנה האחרונה בשיעור החד מאז המשבר לפני עשור.
 • בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה במחירי הסחורות העיקריות בעולם.
 • המרווחים בשוק הקונצרני המקומי הגיעו קרוב לרמות הנמוכות היסטוריות. הפעם, להבדיל מהפעמים הקודמות, גם המוסדיים השתתפו בחגיגה.
 • הביצועים היחסיים של הסקטורים השונים במדד S&P500 לא בהכרח מצביעים על התקרבות לסוף מחזור העסקים.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

 

 • אנו ממליצים לצמצם חשיפה לאפיק הקונצרני.
 • הקטנת משקל שוק המניות האמריקאי ע"ח השווקים האחרים.
 • ההעדפה של הסקטורים הדפנסיביים, למעט מניות הטכנולוגיה.

מאקרו ישראל.

 • לפי המדד המשולב, קצב הצמיחה במשק הישראלי ממשיך להתמתן בהדרגה ועומד על כ-3% (תרשים 1). במיוחד ניכרת האטה בצמיחה של האינדיקאטורים המתייחסים לצריכה הפרטית, כגון הפדיון בענפי המסחר ובענפי השירותים (תרשים 2).

 

תרשים 1

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 2
 • שיעור האבטלה במשק עלה מ-3.5% ל-3.9% בחודש נובמבר, אך זאת תוך עלייה עוד יותר חדה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, מה שמצביע דווקא על שיפור בשוק העבודה. אולם, לא כדאי כמובן להסיק מסקנות על סמך הנתונים של חודש בודד.

מנתוני לשכת התעסוקה עולה תמונה פחות חיובית. נמשך גידול במספר תובעי דמי אבטלה (תרשים 3) ובשלושת החודשים האחרונים חלה עלייה חדה במספר המפוטרים (תרשים 4).

 

תרשים 3

מקור: לשכת התעסוקה, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 4

 

 

 

 

 

חלק מהירידה באינפלציה בישראל מקורה במחירי היבוא

מדדי המחירים של כל סוגי היבוא לישראל (מחירי היבוא נקובים במונחים דולריים) רשמו ירידה בשנה האחרונה עד סוף הרבעון השלישי (תרשים 5). במיוחד בולטת ירידה מצטברת של 5% במדד מחירי היבוא של התשומות לייצור (לא כולל אנרגיה). התפתחות זו השפיעה על מדד המחירים ליצרן בתעשיות שונות בישראל שבחלקם הגדול התהפכו מעלייה ב-2018 לירידה ב-2019 (תרשים 6).

 

תרשים 5

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 6

גם מחירי מוצרי הצריכה המיובאים רשמו מתחילת השנה ירידה של כ-1.5%. בהתחשב בעובדה שהשקל התחזק בכ-7% מול הדולר, הירידה במונחים שקליים הסתכמה בכ-8.5%.

כפי שניתן לראות בתרשים 7 שמציג את הקשר בין השינוי השנתי במדד מחירי היבוא של מוצרי הצריכה במונחים שקלים לבין תרומה שנתית לאינפלציה בפיגור של כ-9 חודשים של הסעיפים במדד המחירים שמורכבים בעיקר מהמוצרים המיובאים (הלבשה, ריהוט וציוד), סעיפים אלה צפויים לתרום כמינוס 0.3% לאינפלציה השנתית עד אמצע שנת 2020 לעומת תרומה של כמינוס 0.15% בשנה האחרונה.

יחד עם זאת, צריכים לציין, שבשלושת החודשים האחרונים חלה עלייה במחירי הסחורות בעולם, כאשר מחיר הנפט עלה בכ-13% ומחירי הסחורות החקלאיות עלו בכ-9%. אם המגמה תמשך ביחד עם התאוששות הצמיחה בעולם, במחצית השנייה של 2020 אנו עשויים שוב לראות שינוי מגמה במחירים המיובאים.

 

תרשים 7

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

 

המשק מגדיל סך החובות בקצב של יותר מ-100 מיליארד ₪ בשנה

מנתוני האשראי הרבעוניים שפרסם בנק ישראל עולה שהאשראי הצרכני שלא לדיור, שבו חלה האטה בשנתיים האחרונות, חזר לגדול ברבעון השלישי, בעיקר מחוץ למערכת הבנקאית. במקביל, נמשכת האצה בגידול במשכנתאות  (תרשים 8). חידוש האשראי הצרכני צפוי לתמוך בצריכה הפרטית.

בשנתיים האחרונות חלה ירידה ביחס בין סך האשראי למשקי הבית (כולל המשכנתאות) לסך תשלומי השכר במשק (תרשים 9). הקיפאון באשראי הצרכני במערכת הבנקאית במקביל להמשך עלייה בשכר במשק תרם לירידה ביחס שמצביע על שיפור במצב הפיננסי של הצרכנים. האשראי העסקי ממשיך לצמוח בקצב יחסית יציב וגבוה.

 

תרשים 8

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 9

בסה"כ, התקופה של הריבית האפסית של השנים האחרונות סייעה לגידול מהיר בסך האשראי נטו של כלל המגזרים במשק שצמח בקצב שנתי של מעל 100 מיליארד ₪. במיוחד גדל האשראי של המגזר העסקי והממשלה (תרשים 10).

נציין, שלמרות העלייה המהירה בחובות הממשלה והגירעון הגבוה, פרמיית הסיכון של ישראל CDS ירדה לרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון (תרשים 11).

 

תרשים 10

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 11

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

מאקרו עולם.

סחר החוץ בעולם ממשיך להתכווץ

 • מעט מאוד נתונים התפרסמו בעולם בשבוע שעבר. בין החשובים היו נתוני סחר החוץ הגלובליים שמפרסמת לשכת המסחר בהולנד. לפי הנתונים לחודש אוקטובר, היקף סחר החוץ בעולם התכווץ בשנה האחרונה בשיעור החד ביותר מאז המשבר לפני עשור (תרשים 13).  במיוחד ירד היצוא מהמדינות המתפתחות (תרשים 12).
 • לפי נתוני Mastercard, בעונת החגים נרשם בארה"ב גידול גבוה של 3.4% במכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נרשם בערוצי המכירות באינטרנט.

 

תרשים 12

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 13

 

 

 

 

"ספר הבז 'הסיני" מצביע שהמשק שוב מתמנף ובגדול

לפי תוצאות הסקר הרבעוני בכלכלה הסינית "China Beige Book" שמזהה בדרך כלל בשלב מוקדם את המגמות ומתבצע ע"י חברה אמריקאית, ברבעון הרביעי נמשכה הרעה מהירה בתזרים המזומנים של החברות הסיניות, ההזמנות החדשות המשיכו לרדת והחברות ממשיכות להגדיל אשראי, במיוחד ממקורות חוץ-בנקאיים (shadow banking).

משקל האשראי ממערכת "בנקאות הצל" עלה לכ-40% מסך האשראי, שיעור אליו לא הגיע גם לפני 2016-17. עובדה זו מעידה שהרשויות שחררו מגבלות על תחום זה, למרות שהן מצהירות רשמית שפועלות לצמצם אשראי ממקורות אלה. צריך לציין, ששיעורי הריבית שמשלמים הלווים ב-shadow banking גבוהים משמעותית מאשר במערכת הבנקאית או בשוק האג"ח. בכך, הכלכלה הסינית ממשיכה להתמנף ולהגדיל סיכון.

 

 

 

 

 

 

 

שווקים.

המרווחים בשוק הקונצרני ירדו לתחתית

התיאבון לסיכון בשוק האג"ח הקונצרניות ממשיך לגדול. בארה"ב הוא בא לידי ביטוי בצמצום הפער בין מרווחי האג"ח בקבוצת הדירוג A לבין AA לאחת הרמות הנמוכות של העשור (תרשים 14).

 

תרשים 14

מקור: מיטב דש ברוקראז'

תרשים 15

 

בישראל המרווח הממוצע בקבוצת AA פלוס ירד הרבה מתחת לרמה הנמוכה ביותר שהייתה בעבר (תרשים 15). בקבוצות דירוג AA ו-A המרווח הממוצע ירד לרמות הנמוכות של העשור האחרון (תרשים 16-17).  בעבר המרווחים לא הצליחו לרדת מתחת לרמות אלה ובדרך כלל לא הצליחו לשהות בהן לאורך זמן.

 

תרשים 16

מקור: מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 17

להבדיל מהאפיזודות בעבר בהן הגיעו המרווחים לתחתית (2011, 2014, 2018), הפעם המוסדיים הגדילו את משקלם בשוק הקונצרני בשנה האחרונה (כ-% מסך השוק), לעומת ירידה במשקלם בפעמים הקודמות. יותר מכך, משקלם גדל אף יותר מאשר של קרנות הנאמנות (תרשים 19). משקל המוסדיים בשוק הקונצרני עלה ב-2%, כאשר הקרנות עלו בכ-1%.

אולם, בדומה לפעמים הקודמות, בחודשים האחרונים הואט הגידול במשקל המוסדיים והואץ בקרנות. מכיוון שנתוני ההחזקות מפגרים בכשלושה חודשים (היום ידועים הנתונים לחודש ספטמבר), יתכן שבשלושת החודשים האחרונים המגמה של האטה בהחזקות המוסדיים והאצה בקרנות נמשכה בהתאם לדפוסים היסטוריים. אם זה לא קרה, המרווחים עשויים לרדת עוד יותר ולשבור שיאים ההיסטוריים תוך עלייה בגידול ברכישות הציבור דרך קרנות הנאמנות. בכל מקרה, לא נשאר הרבה מה להרוויח בשוק הקונצרני והפוטנציאל להפסדים גבוה.

התשואה הממוצעת של אג"ח החברות בישראל בדירוג A (מח"מ 4 שנים) גבוהה ב-0.3% בלבד מתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-5 שנים (תרשים 18)  כאשר בקבוצת AA התשואה הממוצעת בישראל ירדה כבר מתחת לתשואת האג"ח האמריקאית הממשלתית.

אם אג"ח החברה בישראל לא מעניק תשואה עודפת על פני האג"ח האמריקאית לתקופה זהה, ההשקעה בה הופכת להימור על התחזקות השקל בלבד עליו משלם המשקיע ע"י נטילת סיכון האשראי.

ישראל אינה ייחודית במצב זה. גם באירופה אג"ח החברות נסחרות בתשואה נמוכה מאג"ח הממשלתית האמריקאית. ההבדל הוא רק שבאירופה הבנק המרכזי רוכש אג"ח חברות. ספק שבנק ישראל בשלב כלשהו ירכוש אג"ח קונצרני המקומי.

שורה תחתונה: אנו ממליצים על גישה דפנסיבית להשקעות בשוק הקונצרני המקומי.

 

תרשים 18

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 19

 

 

הביצועים היחסיים של מניות הסקטורים השונים ב-S&P500 מתאימים לאמצע מחזור העסקים

ביצועי הסקטורים היחסיים בשוק המניות יכולים לשמש עדות למצב המחזור הכלכלי. בשלושת העשורים האחרונים היו שלוש תקופות של מיתון – ב-1990, 2001 ו-2008. חילקנו כל מחזור עסקים ל-4 תקופות – מיתון עצמו, כניסה למיתון (שנה וחצי לפני המיתון), יציאה מהמיתון (שנה וחצי אחרי המיתון) ואמצע מחזור העסקים. בכל אחת מהתקופות בדקנו את הביצועים היחסיים של המניות בסקטורים שונים לעומת מדד S&P 500.

בטבלה מטה ניתן לראות את תוצאות ביצועי הסקטורים (ממוצעים) בתקופות שונות במחזור העסקים.

 1. יציאה מהמיתון – הסקטורים שמתפקדים טוב יותר כוללים את Consumer Discretionary, Materials, Financial, ו- Consumer Staples. הסקטורים החלשים ביותר היו ה-Telecomm ו-Utilities.
 2. אמצע מחזור העסקים – בלטו לטובה Technology, Financial ו-Consumer Discretionary כאשר Materials ו-Utilities היו חלשים יותר.
 3. מחזור עסקים מאוחר – הביצועים הטובים ביותר היו בסקטורים Utilities, Health Care ו- Staples. הסקטורים החלשים ביותר היו Telecomm, Consumer Discretionary  ו- Financial.
 4. תקופת המיתון – בלטו לטובה Consumer Staples ו-Health Care. הביצועים החלשים במיוחד הציגו Financial, Industrial ו-Technology.

 

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

כפי שניתן לראות בטבלה מטה, הביצועים היחסיים של הסקטורים השונים בשנה וחצי האחרונות מתחלקים די באופן שווה בין מספר הסקטורים המצביעים על אמצע מחזור העסקים לבין אלה המצביעים על שלב מאוחר של המחזור או אף על מיתון (סקטור התעשייה).

כמובן שאף תקופה לא דומה בדיוק לקודמותיה. חלים שינויים מבניים, טכנולוגיים או גיאופוליטיים שמשפיעים בצורה ניכרת על ביצועי הסקטורים השונים. אולם, בסה"כ נראה ששוק המניות לא חושש מאוד מכניסה קרובה למיתון.

 

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+ +
·         צמודות +

 

+
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
 
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 29/12/19לפני שבועלפני חודש
    
4210.140.150.13
1220.200.210.17
3230.320.310.28
3240.390.400.37
10260.660.660.64
3270.710.700.70
9280.840.840.85
3300.960.961.01
1421.611.601.72
3471.871.862.03
2/100.820.810.88
 
    
1020-0.71-0.57-0.31
5903-0.90-0.82-0.71
922-0.88-0.83-0.77
5904-0.77-0.78-0.75
923-0.79-0.79-0.76
1025-0.72-0.72-0.72
527-0.62-0.65-0.63
529-0.49-0.51-0.45
536-0.04-0.070.08
8410.300.270.49
5450.580.570.76
ציפיות אינפלציה
10.890.780.55
21.000.961.23
31.141.091.13
41.131.141.21
51.211.231.33
61.291.311.47
71.371.391.47
81.401.421.46
91.411.431.45
101.431.441.44
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.060.050.06
5260.090.090.09
    
 

 

  

 

 
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 29/12/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.39-1.43-1.46 יחס ביקוש/היצע6.25.84.6 
5 Y-1.21-1.25-1.22 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.04%-0.01%-0.04% 
10 Y-0.94-0.98-0.85 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.04%0.01%0.03% 
30Y-0.32-0.39-0.06 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.01%-0.03%0.00% 
CDS Israel 10Y767483      
  
ז 
  

 

 

אג"ח קונצרניות
 
  

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ (חציון):

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.45  0.96   
20.46  0.85   
30.49  0.74   
40.51  0.94   
50.53  1.45   
60.61      
70.76      

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.69 2.27 0.6 
20.71 1.99 1.6 
30.72 1.71 2.7 
40.79 1.54 3.2 
50.90 1.49 3.1 
60.96     
71.03     
81.11     

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.70 1.58 5.5 
20.83 1.59 5.5 
31.04 1.60 5.4 
41.04 1.59 5.5 
51.05 1.55 5.7 
61.09 1.54 5.8 
71.17 1.56   
8      
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
12/30/2019 06:00JNVehicle Production YoYOct2.30%
12/30/2019 15:30USAdvance Goods Trade BalanceNov-$68.9b-$66.5b
12/30/2019 16:45USMNI Chicago PMIDec48.246.3
12/30/2019 17:00USPending Home Sales MoMNov1.50%-1.70%
12/30/2019 17:30USDallas Fed Manf. ActivityDec0-1.3
12/30/2019 12/31GERetail Sales MoMNov1.00%-1.90%
12/31/2019 03:00CHManufacturing PMIDec50.150.2
12/31/2019 03:00CHNon-manufacturing PMIDec54.254.4
12/31/2019 13:00ISGDP Annualized3Q P3.20%4.10%
12/31/2019 16:00USFHFA House Price Index MoMOct0.40%0.60%
12/31/2019 16:00USS&P CoreLogic CS 20-City MoM SAOct0.40%0.36%
12/31/2019 17:00USConf. Board Consumer ConfidenceDec128125.5
01/02/2020 03:45CHCaixin China PMI MfgDec51.651.8
01/02/2020 10:45ITMarkit Italy Manufacturing PMIDec47.247.6
01/02/2020 10:50FRMarkit France Manufacturing PMIDec F50.350.3
01/02/2020 10:55GEMarkit/BME Germany Manufacturing PMIDec F43.443.4
01/02/2020 11:00ECMarkit Eurozone Manufacturing PMIDec F45.945.9
01/02/2020 11:30UKMarkit UK PMI Manufacturing SADec F47.647.4
01/02/2020 15:30USInitial Jobless ClaimsDec-28
01/02/2020 16:45USMarkit US Manufacturing PMIDec F52.552.5
01/03/2020 10:55GEUnemployment Claims Rate SADec5.00%5.00%
01/03/2020 15:00GECPI YoYDec P1.40%1.10%
01/03/2020 17:00USConstruction Spending MoMNov0.30%-0.80%
01/03/2020 17:00USISM ManufacturingDec4948.1
01/03/2020 21:00USFOMC Meeting MinutesDec-11
01/03/2020USWards Total Vehicle SalesDec17.00m17.09m
01/03/2020 01/07ISForeign Currency BalanceDec122.4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

29/12/2019                                          זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים