‎כ״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

2 מרץ 2024

ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2012 תרד ב 0.25%

ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2012 תרד ב-0.25%

תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל, בכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין. הפחתת הריבית תתרום לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם השלכות שליליות אפשריות

הבית הפיננסי | 26.06.2012
תגיותריביתבנקישראל, .

תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן נותר בחודש מאי ללא שינוי, מתחת לתוואי העונתי העקבי עם יעד האינפלציה, ומתחת להערכות המוקדמות שצפו עלייה של 0.2-0.3% במדד. עיקר ההפתעה במדד נבע מסעיף המזון שירד ב-0.4%, לעומת תחזית לעלייה מתונה בו. האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים ירדה אל מתחת למרכז היעד והיא עומדת על 1.6%.

תחזיות האינפלציה והריביתלבד מהצפיות לאינפלציה כפי שהן נמדדות משוק ההון, החודש נרשמה ירידה בתחזיות האינפלציה. הציפיות לאינפלציה הנמדדות משוק ההון (break even inflation) נותרו בסביבתן בחודשיים האחרונים, 2.1-2.2%. בממוצע צפיות החזאים ל-12 המדדים הקרובים נרשמה ירידה לאחר פרסום מדד מאי מרמה של 2.2% ל-2%. בציפיות הנמדדות על פי החוזים העתידיים על מדד המחירים לצרכן שהבנקים מציעים מעבר לדלפק, נרשמה ירידה החודש, ובעיקר לאחר פרסום מדד מאי, מסביבה של 2.3% ל-1.8%. ציפיות האינפלציה לטווחים הבינוניים ירדו אף הן ב-0.2 נקודות אחוז לרמה של 2.4%, בעוד בציפיות לטווחים ארוכים יותר נשמרה יציבות ברמה של 2.5%. מעקום המק"ם ומשוק התלבור נגזרת ירידה של 0.25 נקודות אחוז בריבית במהלך שלושת החודשים הקרובים. מרבית החזאים צופים שריבית בנק ישראל לחודש יולי תרד ב-0.25 נקודות אחוז.

הפעילות הריאליתמרבית האינדיקטורים שנוספו החודש מצביעים על הימשכות הצמיחה בקצב המתון של כ-3% במונחים שנתיים. האומדן השני של נתוני החשבונאות הלאומית לרביע הראשון מצביע על צמיחה של 2.9% ו-2.6% בתמ"ג ובתוצר העסקי, בהתאמה. נתוני הייבוא והייצוא מצביעים על תמונה מעורבת: נתוני יצוא הסחורות לחודש מאי (למעט או"מ ויהלומים) מצביעים על ירידה קלה בייצוא לעומת החודש שקדם לו, ואילו יצוא השירותים (מנוכה עונתיות) עלה בחודש אפריל בכ-6% לעומת חודש מרץ בהמשך לעליה גם ברביע הראשון של השנה. יבוא הסחורות (למעט או"מ ויהלומים) עלה בחודש מאי בכ-1%. מרבית המדדים החודשיים מצביעים על המשך הצמיחה בשיעור מתון: המדד המשולב לחודש מאי עלה ב-0.2%, ושני המדדים הקודמים עודכנו מעט כלפי מעלה; מדדי האקלים לחודש מאי, המבוססים על סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס, מצביעים על יציבות בקצב הצמיחה של הסקטור העסקי; מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס רשם עלייה מתונה במאי, בהמשך לעלייה מתונה באפריל; מדד מנהלי הרכש ירד בחודש מאי ב-2.2 נקודות, אך זה החודש השני ברציפות בו רמת המדד גבוהה מ-50 נקודות, הרמה המפרידה בין התרחבות להתכווצות הפעילות המשקית; מדד החיפושים ב"גוגל", המחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל, אשר משמש אינדיקציה לביקושים במשק בחודשים הקרובים, מצביע על כך שיש הסתברות גבוהה להאצה במגמת הגידול בפדיון מסחר ושירותים ביוני.

שוק העבודההנתונים על שוק העבודה שהתקבלו מאז הדיון המוניטארי האחרון מצביעים על המשך השיפור בתחום זה. נתוני חודש אפריל מסקר כ"א החודשי מצביעים על עלייה בשיעור ההשתתפות ובשיעור התעסוקה לרמות של 63.2% ו-59% בהתאמה, וירידה קלה ברמת האבטלה ל-6.7%. נתוני משרות השכיר לחודש מארס מצביעים על האצה במגמת הגידול במשרות. תחזית המועסקים הנגזרת מסקר הערכת המגמות בעסקים, היא לגידול בגיוס עובדים בחודשים הקרובים. תקבולי מס הבריאות, המשמשים אינדיקציה לסך תשלומי השכר, היו בחודש מאי גבוהים נומינלית ב-5.1% מאשר במאי אשתקד (בניכוי השפעתם של שינויי חקיקה) לעומת 6.5% בחודש הקודם. השכר הנומינלי ירד בחודשים ינואר עד מרץ לעומת שלושת החודשים הקודמים ב-0.1%, והשכר הריאלי ירד באותה תקופה ב-1.1%.


הערכות חטיבת המחקרחטיבת המחקר עדכנה החודש את התחזית המאקרו כלכלית לשנים 2012-2013. (הודעה לעיתונות המציגה את התחזית מתפרסמת במקביל להודעה זו). התחזית למשתנים העיקריים עודכנה כלפי מטה, אם כי במידה מועטה בלבד. התחזית לצמיחת התוצר ל-2012 לא השתנתה ונותרה ברמה של 3.1%. בהינתן ההרעה בתחזית הצמיחה בעולם, התחזית לצמיחה בתוצר בישראל ל-2013 ירדה מעט, מ-3.5% בתחזית הקודמת ל-3.4% בתחזית הנוכחית (בפני הועדה הוצג תרחיש לפיו הריבית תשאר ללא שינוי. לפי תרחיש זה הצמיחה הצפויה ל-2013 היתה עומדת על 3.3%). לפי תחזית זאת, בארבעת הרביעים המסתיימים ברביע השני של 2013, צפויה האינפלציה לעמוד על 2.4%. החטיבה צופה שלאחר הפחתת הריבית הנוכחית תיוותר הריבית ללא שינוי לפחות עד סוף שנת 2013, בעוד שבתחזית הקודמת הריבית הייתה צפויה להתחיל לעלות לקראת סוף שנת 2013. התחזית הנוכחית הושפעה מההרעה הכלכלית באירופה מחד, ומהנתונים המקומיים של המחצית הראשונה מאידך. החטיבה ציינה שהסיכון העיקרי לתחזית הנו החרפת המשבר הפיננסי באירופה.


נתוני תקציב הממשלהנתוני הביצוע בפועל מראים שהגירעון המקומי מתחילת השנה ועד מאי מסתכם ב-2.9 מיליארדי ש"ח, לעומת עודף של 0.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בהתאם לתחזית הצמיחה המעודכנת, הגירעון ב-2012 צפוי לעמוד על 3.7 אחוזי תוצר, גבוה מהתוואי העונתי התואם את תחזית הגירעון המעודכנת של משרד האוצר – 3.4 אחוזי תוצר – בעיקר בגלל הכנסות נמוכות מהתוואי הצפוי בחודשים ינואר – מאי. התחייבויות הממשלה לשנה זו (הסכמי שכר, הוצאות ביטחוניות ועוד) גבוהות משמעותית מתקרת ההוצאה בתקציב, אולם ראוי לציין שבעבר הממשלה לא סטתה ממסגרת ההוצאות בתקציב.

שוק המט"חמאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-23/5/12, ועד 22/6/12 נחלש השקל כנגד הדולר בכ-1.2%, כשמול האירו נחלש השקל בכ-0.32%, בדומה למגמה העולמית. במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי פוחת השקל ב-0.87%.

שוקי ההון והכספיםמאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-23/5/12, ועד 21/6/12 עלה מדד ת"א 25 בכ-2.7%, בדומה למגמה העולמית. בעקום השקלי נרשמה ירידת תשואות של 20-30 נ"ב לאורך רוב העקום, תוך היתללות. מגמה דומה נצפתה גם באפיק הצמוד עם ירידה של 10-20 נ.ב. המירווח בין אג"ח של ממשלת ישראל ל-10 שנים לאג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב, נותר יציב, עם ירידה קלה של כ-4 נ.ב. לרמה של כ-271 נ.ב. תשואות המק"ם ירדו לאורך כל העקום, בכ-20 נ.ב, ותשואת המק"מ לשנה עמדה במהלך התקופה על כ-2.19%. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווח ה-CDS ל-5 שנים, ירדה החודש בכ-20 נ.ב. לרמה של כ-170 נ.ב., בדומה להתפתחויות בשווקים מתעוררים רבים. מדדי התל-בונד 20 ו-40 ירדו בכ-1.1% ובכ-1%, בהתאמה, וזאת כחלק מהמגמה המקומית השלילית, שהתבטאה בין היתר בהתרחבות מרווחי התל בונד מול האפיק הממשלתי ובעליית התשואות של קבוצות ההחזקה.

כמות הכסףב-12 החודשים שהסתיימו במאי עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ב-2.5%, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-6.9%.

ההתפתחויות בשוק האשראיבחודש אפריל עלתה יתרת החוב של המגזר העסקי ב-0.5%, לרמה של 790 מיליארדי ש"ח. הגידול נבע בעיקר מעליית המדד ומפיחות השקל, שהעלו את יתרת החוב הצמוד למדד והחוב במט"ח. מתשובות החברות לסקר הערכת המגמות בעסקים של הלמ"ס עולה, כי בכל הענפים חשות החברות הקלה במגבלת האשראי העומדת בפניהן, למעט בענפי הבינוי והמלונאות, שם דווח על החמרה במגבלת האשראי, אם כי המגבלה מדווחת כמתונה. יתרת האשראי למשקי הבית עלתה בחודש אפריל ב-0.2%, ל-368 מיליארדי ש"ח, ומתוכה, יתרת האשראי לדיור עמדה על 263 מיליארדי ש"ח. סך המשכנתאות שניתנו ב-12 החודשים אשר הסתיימו במאי נמוך ב-1.7% מאשר ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל – המשך של ירידה רצופה מאז השיא שנרשם בחודש מאי 2011. שיעור המשכנתאות הלא-צמודות שניתנו בריבית משתנה נותר בחודש מאי סביב רמה של 28%. שיעורי הריבית על המשכנתאות במסלולים הצמודים ירדו החודש ב-0.1% בממוצע, ובמסלולים הלא צמודים נותרו ללא שינוי.

שוק הדיורסעיף הדיור (שמתבסס על מחירי שכר הדירה) במדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.3%. ב-12 החודשים שהסתיימו במאי עלה סעיף זה ב-3.8%, לעומת 4.6% ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל. מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס, ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים מרץ ואפריל ב-1.4%, לאחר יציבות יחסית בתקופה דצמבר-מרץ. ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל עלו מחירי הדירות ב- 2.2%, בדומה לנתון זה בחודש הקודם.
הפעילות בענף הבנייה מצויה ברמה גבוהה ביחס לרמות בעשור האחרון. אמנם רמת התחלות הבנייה מצויה מתחת לשיא שנרשם בה באמצע 2011, ואולם רמתן עדיין גבוהה וצפויה להמשיך לבוא לידי ביטוי בגידול בהיצע הדירות; מספר התחלות הבנייה ב-12 החודשים האחרונים עמד בחודש מרץ על 43,770 לעומת 44,817 בחודש הקודם. בחודשים פברואר-אפריל נשאר מלאי הדירות הפנויות למכירה יציב ברמה של 20.5 אלפי דירות לאחר מגמת עלייה בשנה האחרונה.

המשק העולמיהחודש נרשמה הרעה נוספת בהתפתחויות באירופה יחד עם סימני האטה נוספים בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית. באירופה, מדדי הרכש, מדדי הייצור, התעסוקה והמכירות מצביעים על האטה. שיעור האבטלה באיחוד הגיע לשיא של 11 אחוז, כאשר ספרד ממשיכה לבלוט עם שיעור אבטלה של מעל ל-24 אחוזים. בארה"ב מצביעים מרבית הנתונים הכלכליים על האטה, שבאה לידי ביטוי בעיקר בשוק העבודה ובהוצאות הצרכנים. מדד הטק-פולס ממשיך להצביע על התאוששות, והתאוששות קלה נרשמה בשוק הנדל"ן. במשקים המתעוררים הגדולים, סין, הודו וברזיל המשיכו להתקבל נתונים המצביעים על האטה משמעותית בקצבי הצמיחה. בתי ההשקעות עדכנו כלפי מטה את תחזיות הצמיחה של משקים מרכזיים בעולם. על רקע המשבר באירופה חלה החודש עלייה חדה בתשואות על אג"ח של ממשלת ספרד שהגיעו לרמה הגבוהה מ-7%. סביבת האינפלציה העולמית צפויה להישאר נמוכה במשקים המפותחים ולהמשיך להתמתן במשקים מתעוררים החווים האטה משמעותית בצמיחה. בתוך כך, מחירי הסחורות המשיכו לרדת גם החודש, מגמה שבלטה בעיקר במחיר הנפט שירד בכ-15%. על רקע ההתפתחויות הללו הוסיפו בנקים מרכזיים והאריכו תכניות הרחבה שונות. ה-Fed האריך את תוכנית ה-Twist (מכירה של אג"ח קצרות ורכישה של ארוכות במקומן) עד סוף השנה. גם הבנק המרכזי באנגליה הודיע על הפעלת תוכניות סיוע לסקטור הפיננסי והריאלי. הבנק המרכזי האירופאי נקט גם הוא בצעדי הרחבה שונים, וביניהם החלטה על הלוואה של 100 מיליארד אירו לספרד למטרת הזרמת הון למערכת הבנקאית שם. כמו כן, ישנן צפיות לנקיטת צעדים משמעותיים נוספים על ידי האיחוד האירופאי בסוף החודש. על רקע זה, עלו מדדי המניות בעולם ונרשמה ירידה בתשואות האג"ח של ספרד . בכמה מהמשקים נמשכה מגמת הורדת הריבית.


הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להוריד את הריבית לחודש יולי ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.25% עקבית עם מדיניות ריבית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמיכה בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל, בכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין. הפחתת הריבית תתרום לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם השלכות שליליות אפשריות במשק העולמי על המשק הישראלי.
• לאחר מדד מאי, האינפלציה בפועל ב-12 החודשים האחרונים נמצאת מתחת למרכז היעד ולא ניכרים לחצים אינפלציוניים. הצפיות של הגורמים השונים לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים נמצאות בסביבת מרכז היעד לאחר שהצפיות לאינפלציה של החזאים ואלו הנמדדות מהחוזים על מדד המחירים לצרכן עודכנו באופן משמעותי כלפי מטה. מחירי הסחורות, בעיקר הנפט, ירדו ירידה חדה – המשך לירידות שנרשמו בהם בחודשיים האחרונים.
• מרבית האינדיקטורים שנוספו החודש מצביעים על המשך קצב צמיחה מתון של הפעילות הכלכלית, ברמה דומה לזו של הרביע הראשון, כ-3% בהסתכלות שנתית. לאחר הפחתת הריבית ליולי, תחזית חטיבת המחקר לצמיחת התוצר ל-2012 נותרה ברמה של 3.1% והתחזית ל-2013 עודכנה ל-3.4%.
• החודש הצביעו נתוני המקרו בעולם על האטה נוספת בצמיחה והתחזיות של הגורמים הבין לאומיים עודכנו כלפי מטה. רמת הסיכונים הכלכליים מהעולם עקב ההתפתחויות באירופה נותרה גבוהה, ועימה החשש מפני השפעות שליליות על הכלכלה המקומית.
• שיעורי הריבית במשקים המובילים נותרו נמוכים והשווקים לא מתמחרים העלאת ריבית בשנה זו באף אחד מהבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות הגדולות. כמה בנקים מרכזיים בעולם אף הורידו ריבית החודש. על רקע ההתפתחויות האחרונות הודיע ה-Fed על המשך הפעלת תכניות הרחבה וגוברות ההערכות בשווקים שכמה מהבנקים המרכזיים ינקטו פעולות הרחבה נוספות

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים