‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

מילון מונחי משכנתא – ב

*בטוחה נכס ריאלי
כגון נדל”ן או כסף, המשועבד לבנק להבטחת פירעון של הלוואה. אם הלווה אינו משלם את תשלומי ההלוואה, הבנק יכול, בתנאים מסויימים, לממש את הנכס (להעמידו למכירה) ולהיפרע מכספי מימוש.
ביטוח אמצעי פיננסי להבטחת פיצוי כספי למוטב על ידי החברה המבטחת, בהתרחשות אירוע מוסכם, תמורת תשלום מראש או תשלום תקופתי.

*ביטוח דירה
ראה “ביטוח מבנה.

*ביטוח חיים למשכנתא
ביטוח חיים מסוק “ריזיקו”, המכסה מקרה מוות בלבד של הלווה ועל פיו הבנק הוא המוטב. במקרה של פטירה, תגמולי הביטוח יסלקו את יתרת המשכנתא. ראה: “הסבת פוליסת ביטוח”, “ריזיקו”, ו”ביטוח ריזיקו יורד”.

*ביטוח מבנה, ביטוח נכס, ביטוח דירה
ביטוח כנגד נזקים אפשריים בנכס, הנגרמים על ידי נזקי צנרת, רעידות אדמה, סיכוני צד ג’ וכו’. מכיוון שברוב המקרים הנכס משמש כבטוחה לבנק, ביטוח הנכס מאפשר לשמור על שלמות הנכס. ישנם שני סוגי ביטוח מבנה: ביטוח מבנה לפי יתרה וביטוח מבנה לפי ערך הנכס לביטוח.
ביטוח מבנה לפי יתרה קביעת סכום הביטוח לפי יתרת ההלוואה, בניכוי ערך הקרקע.

*ביטוח מבנה לפי ערך הנכס לביטוח
מכפלה של שטח הנכס ברוטו בעלות ריאלית של מ”ר לבנייה.

*ביטוח נכס
ראה “ביטוח מבנה”.

*ביטוח ריזיקו יורד ביטוח המקובל במקרה של משכנתא
תשלומי הפרמיה החודשיים קטנים לאורך חיי המשכנתא, לפי יתרת התשלומים של ההלוואה.
ביול, מס בולים על פי “חוק מס בולים”, חייב הבנק לבייל את הסכם ההלוואה בסך 4 פרומיל (0.4%) מסכום היקף ההלוואה. היקף ההלוואה לביול מחושב על ידי קרן ההלוואה בצירוף הריבית כפול מספר השנים של ההלוואה.

*ביטול משכון
ראה “הסרת שיעבוד”.

*ביצוע הלוואה
שלב הביניים מרגע אישור ההלוואה ועד להעברת הכסף ללקוח. בשלב זה, מתבצעים ההליכים הקשורים למשכנתא, לרבות חתימה על מסמכי ההלוואה, המצאת הביטחונות הדרושים, יצירת משכון על הנכס ותשלומים נלווים.

*בנייה רוויה
בניין בעל שתי קומות ומעלה, הרשום כבית משותף או הראוי להירשם בעתיד כבית משותף. בבניין חייבות להיות לפחות ארבע יחידות לדיור, ובכל קומה לפחות יחידת דיור אחת.

*בנק
תאגיד בנקאי כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי).

*בנק ישראל
הבנק המרכזי של מדינת ישראל ומכונה “הבנק של הבנקים”. תפקידי בנק ישראל מוסדרים ב”חוק בנק ישראל” וביניהם: ניהול המדיניות המוניטרית של ישראל (השגת יעדי האינפלציה, כפי שנקבעים על ידי הממשלה, באמצעות קביעת רמת הריבית על הלוואות שבנק ישראל נותן לבנקים), הסדרה ופיקוח על המערכת הבנקאית בישראל, הנפקת מטבע ישראלי פיקוח על מטבע חוץ במדינה וייעוץ כלכלי לממשלה.
בעל זכויות בנכס אישיות משפטית (קבלן, עמותת בנייה, חברה אדם פרטי וכו’), המחזיק בזכויות קנייניות בנכס מקרקעין מסויים מכוח חוק או חוזה.

מעבר לסרגל הכלים