‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024
סקירה שבועית 19/09/2021 מאקרו ושווקים

סקירה שבועית 19/09/2021 מאקרו ושווקים

עיקרי הדברים
•סביבת האינפלציה בישראל ממשיכה לעלות. גם מדד ספטמבר צפוי להיות גבוה מהשינוי העונתי הרגיל. העלנו תחזית לאינפלציה השנתית ל-2.2%.
•הכוחות שמחזקים את השקל התגברו באופן חריג.
•גם התחלות וגם גמר בנייה צפויים לעלות בשנה הקרובה. בשילוב עם התגברות מעורבות הרגולטורים בשוק הדיור, עליות המחירים עשויות להתמתן.
•הירידה המהירה בגירעון התקציבי בישראל צפויה להוביל להמשך צמצום קצב ההנפקות.
•עלה הסיכון להאטה משמעותית בפעילות בסין אשר תקרין על שאר העולם.
•הנתונים הכלכליים בארה"ב היו לרוב חיוביים. ההחטאה כלפי מטה במדד המחירים לחודש אוגוסט אינה מעידה על האטה בסביבת האינפלציה.
•ה-FED עלול להפתיע לרעה את השווקים בהחלטתו השבוע. גם הבנק המרכזי של אנגליה עשוי להעביר מסר "נצי".
•.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית /גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח קונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממשיכים להמליץ על הטיה לאפיק הצמוד.
•אנו ממליצים להגדיל חשיפה למניות באירופה.

סקירה שבועית מאקרו ושווקים 08/08/2021

סקירה שבועית מאקרו ושווקים 08/08/2021

עיקרי הדברים
•לפי הרכישות בכרטיסי אשראי, הפגיעה בצריכה בישראל בגלל העלייה בתחלואה הייתה בינתיים מתונה.
•בחודש האחרון חלה עלייה משמעותית בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה במשק.
•גידול במשרות שכיר בישראל בחודשים האחרונים היה גבוה הרבה יותר בענפים בעלי רמות שכר נמוכות.
•ההתחזקות החדה של השקל על רקע הירידה ברכישות מט"ח ע"י בנק ישראל תאלץ את הבנק המרכזי לחזור לרכישות בהיקפים גדולים.
•סיכון השוק באפיק הקונצרני בישראל דומה לסיכון השקעה באג"ח הקונצרניות בדירוגי BB+/BBB- בארה"ב. קיימת עדיפות להשקעה באג"ח בדירוגי AA בישראל, אך עדיפות זו פוחתת ברמות דירוג נמוכות יותר.
•ההתאוששות במשק האירופאי צפויה להאיץ ולתמוך בשוק המניות.
•נמשכת הרעה בסביבה הרגולטורית בסין.
•שוק העבודה האמריקאי הדוק יותר ממה שמשתקף בנתוני האבטלה. המשך המדיניות המרחיבה צפוי להביא להתחממות יתר.
•גידול שיא באשראי הצרכני בארה"ב על רקע תנאי אשראי מאוד מקלים צפוי לתמוך בצריכה הפרטית.
•נאום של סגן יו"ר ה-FED מסמן המשך הקדמת הלו"ז של היציאה מהמדיניות המרחיבה. להערכתנו, בסוף השנה התחזיות להעלאת ריבית יוקדמו ל-2022.
•הלחצים לעליית התשואות בארה"ב צפויים להימשך.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית /גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח קונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממליצים על הטיה לאפיק הצמוד בתיק האג"ח.
•אנו ממליצים להגדיל חשיפה למניות באירופה, בפרט לגרמניה.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 22/03/2020

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 22/03/2020

עיקרי הדברים
•שילוב בין רכישות אג"ח ממשלתיות, השקת עסקאות ה-REPO והגדלת היצע הדולרים ע"י בנק ישראל צפוי להקטין תנודתיות בשוק האג"ח הממשלתיות.
•אנו מעריכים שקיים סיכוי גבוה שבנק ישראל יתערב בשוק האג"ח הקונצרניות.
•פוזיציות גדולות בנגזרים על מדדי מניות בחו"ל ועל שע"ח שקל/דולר יצרו ביקושים גדולים למט"ח, אותם סיפק בנק ישראל מיתרת הרזרבות.
•בעולם בולטת מהירות התגובה של קובעי המדיניות והיקף הצעדים. ניסיון המשבר הקודם מלמד שבהיעדר אינפלציה, שילוב של המדיניות המוניטארית והפיסקאלית מרחיבה מהווה פתרון נכון למשבר.
•השווקים צפויים להירגע כשאופק של התפתחות המגפה יתבהר. בתסריט של סין והמדינות האסיאתיות האחרות שהצליחו לבלום התפשטות, לקח כשבועיים-שלושה מאז נקיטת האמצעים המגבילים החמורים ועד לירידה במספר החולים היומי.
•אנו מעריכים שתשואות האג"ח האמריקאיות הארוכות עשויות להישאר נמוכות לאורך זמן.
•ניתן להעריך שמלבד הצעדים הרבים בהם נקט ה-FED עד עתה, הוא עשוי להתחיל להתערב בשוק אג"ח החברות, כפי שעשו ה-ECB, ה-BOE וה-BOJ.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממליצים על הגדלת חשיפה למניות.
•אנו ממליצים על חזרה למח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח הצמודות, בעיקר הבינוניות.
•אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאפיק הקונצרני.

סקירה שבועית 20/02/2020

סקירה שבועית 20/02/2020

מאקרו ישראל
0.4 -מדד המחירים לצרכן ירד ב % חודש ינואר; מדד מחירי הדירות רשם עלייה 3 של ;2019 % בקצב שנתי ;עלייה בכמות המבוקשת לדירות חדשות בשנת ירידה במדד אמון הצרכנים בחודש ינואר; צמצום הגרעון המסחרי בחודש ינואר;
0.4 – מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב % ,ירידות מחירים בולטות נרשמו 6.4 בסעיפי הלבשה והנעלה 0.8 % ,תרבות ובידור 0.5 % ומזון % .עליית מחירים 3.1 בולטת נרשמה בסעיף ירקות ופירות טריים החודשים האחרונים 12 – % .ב 0.3 – עלה מדד המחירים לצרכן ב % , מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה 0.4 -ב 0.2 – % ,מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב % לעומתם מדד המחירים 0.3 – לצרכן ללא דיור ירד ב % .
הצביע על ירידה 2019 מדד מחירי הדירות של הלמ"ס לחודשים נובמבר-דצמבר 0.2 של 3 – % .בקצב שנתי מחירי הדירות עלו ב % ,קצב דומה לחודשים אוקטובר .מדד מחירי הדירות החדשות של הלמ"ס הצביע על עלייה של 2019 נובמבר 44.4 – ,כש 2019 בחודשים נובמבר-דצמבר 0.5% % מהעסקאות בוצעו במסגרת תכנית "מחיר למשתכן."
– דירות, בהשוואה ל 50,272 עמדה הכמות המבוקשת של דירות על 2019 בשנת 32,456 עמדה על 2019 .סך הדירות שנמכרו בשנת 2018 דירות בשנת 40,799 עמד על 2019 .מלאי הדירות בדצמבר 2018 דירות בשנת 22,892 – בהשוואה ל . דירות 38,112
9 מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס ירד לרמה של %- נקודות בחודש ינואר לעומת 7 רמה של %- בחודש דצמבר. רכיב השינוי במצב הכלכלי של משקי הבית ירד 8 לרמה של 5 %- לעומת רמה של %- בחודש דצמבר. רכיב השינוי הצפוי במצב 7 הכלכלי של משקי הבית ירד לרמה של 8 % לעומת רמה של % בחודש דצמבר 12 ורכיב הכוונות לרכישות גדולות בשנה הקרובה ירד לרמה של %- מרמה של – בחודש דצמבר. מנגד, רכיב השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה נותר יציב 11% 21 ברמה של %- .
, בחודש ינואר ₪ מיליארד 21.4-על פי נתוני הלמ"ס, יבוא הסחורות הסתכם ל מיליארד 15 – בחודש דצמבר. יצוא הסחורות הסתכם ל ₪ מיליארד 24.7לעומת בחודש דצמבר. הגירעון המסחרי הצטמצם לרמה של ₪ מיליארד 14.1, לעומת ₪ בחודש דצמבר. ₪ מיליארד 10.6 בחודש ינואר, לעומת גרעון של ₪ מיליארד 6.3 43 ייבוא חומרי הגלם המהווה 1.5 – % מסך הייבוא עלה ב % בחישוב שנתי בחודשים 86 . הייצוא התעשייתי המהווה 2020 – ינואר 2019 -נובמבר % מהייצוא ירד ב .2020 – ינואר 2019 בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 8.4%
נקודות 141 עלה לרמה של KANTAR- מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו בחודש דצמבר. המדד למצב השוטף עלה 140.5בחודש ינואר, לעומת רמה של נקודות. על פי כלכלי בנק הפועלים, המדד 0.2- נקודות ומדד הציפיות עלה ב 0.9-ב נע בתחום צר יחסית בשנה האחרונה ורמתו הגבוהה תומכת בהמשך התרחבות בצריכה הפרטית.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 10/20/2020

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 10/20/2020

עיקרי הדברים
•הנתונים הכלכליים במשק מצביעים על המשך צמיחה יציבה.
•העלייה בגביית המסים בישראל אינה מעידה על האצת הצמיחה, אלא על חזרה לקצב הגבייה התואם אותה.
•למרות רכישות מט"ח מאסיביות ע"י בנק ישראל, השקל חזר להיות המטבע החזק בעולם בשבועות האחרונים. בנק ישראל עשוי להזדקק לדרכים נוספות להתמודד עם המצב.
•האינדיקאטורים הכלכליים בעולם, שמתייחסים לתקופה של לפני מגפת הווירוס קורונה, מצביעים על התאוששות קלה בפעילות התעשייה.
•הנזק לפעילות הכלכלית כתוצאה מהתפשטות הווירוס צפוי להיות משמעותי יותר מאשר בתקופה של ה-SARS בשנת 2003, אך השפעתו עדיין צפויה להיות מוגבלת.
•האינדיקאטורים בארה"ב מעידים על שיפור בצמיחת המשק.
•שורה של בנקים המרכזיים בעולם חזרו להוריד ריבית בימים האחרונים.
•לאור העלייה בסיכונים לכלכלה, ירידה חדה במחירי הסחורות והתחזקות הדולר, עלה הסיכוי להורדת הריבית בארה"ב.
•שוקי האג"ח, הסחורות והמטבעות משקפים פסימיות גדולה לעומת האופטימיות בשוק המניות.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממליצים לצמצם חשיפה לאפיק הקונצרני.
•העדפה של הסקטורים הדפנסיביים, למעט מניות הטכנולוגיה.

מעבר לסרגל הכלים