‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2011 ב 0.25% לרמה של 3.25%

ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2011 תעלה ב-0.25% לרמה של 3.25%

בנק ישראל הודיע היום על העלאת הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 3.25% לאחר שבחודש הקודם השאיר את הריבית על כנה. למרות שהמדד לחודש אפריל עלה ב-0.6%, מתחת לתחזיות המוקדמות, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 4%, מעל הגבול העליון של היעד.

צוות הבית הפיננסי | 23.05.2011
תגיות : שוק ההוןסקירת שוקמדד המחירים לצרכן, , בנקאות.

בנק ישראל הודיע היום על העלאת הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 3.25% לאחר שבחודש הקודם השאיר את הריבית על כנה. למרות שהמדד לחודש אפריל עלה ב-0.6%, מתחת לתחזיות המוקדמות, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 4%, מעל הגבול העליון של היעד. נוכח הממצאים החלטתו של פישר לעלות את הריבית ברבע אחוז עוררה מחלוקות רבות בין כלכלנים אחדים .

עיקר החשש בהעלאת הריבית הוא פגיעה ביצוא, מאחר והיצואנים אינם מסוגלים לעבוד בשערים כאלה ( דולר 3.5). לעומת זאת תמיכה בהעלאת הריבית מגיעה מכיוון הנדל"ן, הנגיד אינו מעוניין שמחירי הדירות ימשיכו לטפס לכן העלאת הריבית תביא לעליה בריבית המשכנתאות ובתקווה ששוק הדיור ירגע בהתאם.
אומנם האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 4%, מעל הגבול העליון של היעד ( 1% – 3% ) ודורשת העלאת ריבית. לעומת זאת המדד לחודש אפריל עלה ב-0.6%, מתחת לתחזיות המוקדמות כך האינפלציה איננה דוהרת ואינה מחייבת העלאת ריבית.

להלן הודעת בנק ישראל בנושא  :
הגורמים העיקריים להחלטה

  1. ההחלטה להעלות את הריבית לחודש יוני 2011 לרמה של 3.25% עקבית עם התהליך של החזרת הריבית לסביבת ריבית "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
  2. סביבת האינפלציה עדיין נמצאת מעל הגבול העליון של טווח יעד האינפלציה. האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחורנית עומדת על 4%. הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים כפי שהן נמדדות משוק ההון, ומממוצע תחזיות החזאים נותרו גם החודש מעט מעל הגבול העליון של היעד. זאת, למרות שברקע היו מספר התפתחויות ממתנות באינפלציה – התיסוף שחל בשקל בחודשים האחרונים והירידה שנרשמה במחירי הסחורות.
  3. מרבית האינדיקטורים שנוספו החודש תומכים בהערכה שברביע הראשון ובחודש אפריל נמשך הגידול המהיר בפעילות הכלכלית, במיוחד בייצוא אך גם בביקושים המקומיים, וכן בתעסוקה. נתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הראשון מתיישבים עם צמיחה גבוהה מהתחזית האחרונה של חטיבת המחקר בבנק ישראל- (4.5% לשנת 2011). נתוני התעסוקה מצביעים על המשך ההתרחבות והתקרבות לרמה של תעסוקה מלאה. עם זאת, ישנם עדיין מספר סיכונים המגבירים את רמת אי הודאות ביחס לקצב הצמיחה בעולם וההשלכות על המשק הישראלי.
    הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות ממשיך להיות גבוה, אם כי התמתן מעט; ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-13.9%.
  4. ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים עדיין נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר כך גם בחודשים הקרובים. על רקע האצת האינפלציה במשקים המתפתחים, מספר בנקים מרכזיים המשיכו גם החודש בהעלאות ריבית.

תנאי הרקע

נתוני האינפלציההאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 4%, מעל הגבול העליון של היעד; זאת אף על פי שהמדד לחודש אפריל עלה ב-0.6%, מתחת לתחזיות המוקדמות ומתחת לתוואי העונתי המתיישב עם טווח יעד האינפלציה. זה החודש השני ברציפות שבו המדד החודשי נמוך מהתוואי המתיישב עם טווח יעד האינפלציה, לאחר ארבעה חודשים שבהם הוא נע מעל תוואי זה. גם החודש הושפעה עליית המדד בעיקר מעליות במחירי המזון והאנרגיה ומהמשך עלייתם של מחירי הדיור.
תחזיות האינפלציה והריבית: הציפיות לאינפלציה לשנים עשר החודשים הבאים, כפי שהן נמדדות משוק ההון, עומדות בחודש האחרון בממוצע על 3.3%, ואילו בציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים נשמרה יציבות בתוך טווח יעד האינפלציה. ממוצע תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים נותר ללא שינוי ביחס לחודש הקודם, ברמה של 3.1%, מעט מעל הגבול העליון של היעד. ריבית בנק ישראל בעוד שנה צפויה לעמוד לפי שוק התלבור על 4.2%, ולפי ממוצע תחזיות החזאים – על 4.3%. כמחצית מהחזאים צופים כי בנק ישראל יותיר את ריבית יוני ללא שינוי, וכמחציתם צופים כי הבנק יעלה את הריבית ליוני ב-0.25 נקודת אחוז.

הפעילות הריאלית: אינדיקטורים שנוספו החודש מצביעים על המשך הצמיחה של הפעילות הכלכלית. האומדן הראשון של נתוני החשבונאות הלאומית לרביע זה מצביע על צמיחה של 4.7% בתוצר המקומי הגולמי ו-5.8% בתוצר העסקי. צמיחה זו כללה עלייה של 23.7% בהשקעה בנכסים קבועים ועלייה של כ-16% ביצוא וביבוא (נתוני החשבונאות הלאומית הם במונחים שנתיים). נתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הראשון מתיישבים עם צמיחה גבוהה מהתחזית האחרונה של חטיבת המחקר בבנק ישראל (4.5% לשנת 2011). על פי נתונים חודשיים מסקר המגמות החדש של הלמ"ס, נמשך באפריל השיפור בפעילות העסקית של המגזר הפרטי, והציפיות לחודשיים הקרובים אופטימיות. שני מדדי אמון הצרכנים, של "גלובס" ושל "בנק הפועלים", עלו באפריל, המשך לעליות בחודש הקודם, ורמתם גבוהה יחסית. כנגד זאת הוסיפה ועלתה ההסתברות להאטה בביקושים המקומיים, המחושבת בחטיבת המחקר על פי מדד החיפושים ב"גוגל", והיא עומדת כעת על 70%, וכן מדד מנהלי הרכש ממשיך להצביע על התכווצות הפעילות.

הערכות חטיבת המחקר: הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל, שעודכנה החודש, היא כי האינפלציה במהלך 2011 תהיה מעל הגבול העליון של היעד, ותרד לתוך תחום היעד ברביע הראשון של 2012 (התחזית לגבי המועד שבו האינפלציה תיכנס לתוך היעד הוקדמה לעומת התחזית הקודמת – אמצע 2012). חטיבת המחקר חוזה העלאה הדרגתית של הריבית עד לכ-4.2% בעוד שנה (לעומת 4.4% בתחזית הקודמת). הגורמים העיקריים שיש בהם כדי לשנות את התחזית לגבי הפעילות הריאלית והאינפלציה בישראל הם: התרחשויות בכלכלה העולמית – ובכללן התפתחויות במחירי הסחורות והנפט, התפתחויות בשוק הדיור, סיכונים גיאו-פוליטיים והתגברות אפשרית של לחצי שכר במגזר הציבורי.

שוק העבודה והשכרנתוני שוק העבודה מצביעים על המשך מגמת ההתרחבות של התעסוקה והירידה באבטלה, עם עליה מתונה בשכר. על פי נתוני המגמה לחודש פברואר, שיעור הבלתי מועסקים המשיך לרדת, והגיע ל-6% מכוח העבודה האזרחי. מספר דורשי העבודה ירד במארס ב-1.2% ביחס לפברואר (נתונים מנוכי עונתיות) והיה נמוך ב-7% מאשר בחודש המקביל אשתקד. השכר הנומינלי עלה בחודשים דצמבר-פברואר לעומת שלושת החודשים שקדמו ב-1.2%, בעוד שהשכר הריאלי ירד ב-0.4% (נתונים מנוכי עונתיות). תקבולי מס הבריאות לחודש אפריל 2011, המשמשים אינדיקציה להיקף סך תשלומי השכר בחודש זה, גבוהים נומינלית ב-7.8% מאשר באפריל אשתקד. לאחרונה אישרה הממשלה העלאה של שכר המינימום ב-410 ש"ח, ל-4,300 ש"ח.

נתוני תקציב הממשלהגביית המיסים ברביע הראשון של השנה הייתה גבוהה ב-2.4% מהתוואי העונתי העקבי עם תחזית התקציב; ההוצאות המקומיות בארבעת החודשים הראשונים של השנה נמוכות ב-0.6% מהתוואי העונתי התואם ביצוע מלא של התקציב. על סמך מגמות אלו, גם בהנחה שיתקיים ביצוע מלא של התקציב, צפוי הגירעון השנה להיות נמוך מהתקרה הקבועה בחוק (3 אחוזי תוצר).

שוק המט"חמאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-21/4/2011, ועד 20/5/2011 פוחת השקל לעומת הדולר ב-2.4%, בדומה למגמה העולמית, ואילו מול האירו נותר השקל כמעט ללא שינוי. התחזקות הדולר מול המטבעות העיקריים נבעה מהתעצמות החששות ממשבר חוב באירופה ומהירידה החדה של מחירי הסחורות. במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי נחלש השקל בכ-0.9%.

שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-21/4/2011, ועד 20/5/2011 נרשמו ירידות שערים ברוב מדדי המניות בת"א, בדומה להתפתחות במרבית שוקי המניות בעולם. מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 ירדו במהלך התקופה הנסקרת בכ-3.6% וב-3.9%, בהתאמה. בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמה באפיק השקלי ירידת תשואות של 5-10 נ"ב בעיקר בטווח הבינוני. בעקום הממשלתי הצמוד ירדו התשואות ב-7–12 נ"ב במרבית הטווחים. המירווח בין אג"ח של ממשלת ישראל ל-10 שנים לאג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב התרחב במהלך התקופה הנסקרת, ועמד בסופה על 216 נ"ב. קצב הנפקות האג"ח הקונצרניות עמד בחודשים האחרונים על כ-4 מיליארד ש"ח בחודש, לעומת ממוצע של כ-3 מיליארד בחודש בשנת 2010, והדירוג הממוצע של ההנפקות עלה בחודשים האחרונים. במדדי התל-בונד הצמודים נרשמו עליות שערים – תל בונד 20 ו-40 עלו ב-1.4% ו-1.2%, בהתאמה – ומדד תל בונד שקלי עלה ב- 0.9%. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, נותרה בסיכום חודשי כמעט ללא שינוי ברמה של 143 נ"ב.

כמות הכסף: ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) בשיעור של 5%, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-6.5%.

ההתפתחויות בשוק האשראי: בחודש מארס נרשמה ירידה של 1.2% ביתרת האשראי למגזר העסקי, לרמה של 764 מיליארדי ש"ח. עיקר הירידה נבעה מהייסוף שנרשם במארס, אשר השפיע על השווי השקלי של יתרת האשראי מחו"ל. יתרת האשראי למשקי הבית עלתה במארס בשיעור של 1.4% והסתכמה ב-345 מיליארדי ש"ח. בתוך כך עלתה יתרת האשראי לדיור במארס בכ-1%, לאחר עלייה דומה בפברואר. ההיקף הכולל של המשכנתאות אשר ניתנו ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל הוא כ-50 מיליארדים, גבוה ב-25% מאשר ב-12 החודשים הקודמים. כ-47% מהמשכנתאות החדשות שניתנו באפריל היו לא צמודות בריבית משתנה. ב-5/5/2011 נכנסה לתוקפה הוראת בנק ישראל בדבר הגבלת חלקו של האשראי לדיור בריבית משתנה. שיעורי הריבית על המשכנתאות עלו באפריל בכל האפיקים.

שוק הדיור: בשוק הדירות נמשכו עליות המחירים. מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים פברואר-מארס בקצב חודשי של 1%, המשך לעלייה של 1.4% בחודשים ינואר-פברואר. הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות ממשיך להיות גבוה, אם כי התמתן מעט; ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-13.9%. לעומת מחירי הדירות שנמדדים בסקר, מדד מחירי הדיור, המתבסס בעיקר על חוזי שכירות ונכלל במדד המחירים לצרכן, עלה באפריל ב-0.7%, וב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-6% – מעט פחות מעלייתו, בהסתכלות זו, בחודש הקודם. נתוני המגמה מצביעים על ירידה מסוימת במכירת דירות חדשות בחודשים האחרונים, ובמקביל נמשכת ירידה מתונה במלאי הדירות החדשות למכירה.

המשק העולמיהתאוששות הכלכלה העולמית נמשכה גם במהלך החודש האחרון, אף כי נראה כי חלה האטה מסויימת, והאופטימיות לגבי המשק העולמי, ובפרט לגבי ארה"ב ואירופה פחתה. נתוני המקרו שהתפרסמו בחודש החולף היו מעורבים. קרן המטבע הבין-לאומית צופה כי התוצר העולמי יצמח ב-2011 וב-2012 בשיעורים של 4.4% ו-4.5% בהתאמה, בדומה לתחזית שפרסמה הקרן בינואר, אמנם תוך הדגשה של הסיכונים כלפי מטה לתחזיות אלה. בחודשים האחרונים חזרה תשומת הלב העולמית והתמקדה במשבר החוב באירופה, ובייחוד ביוון. מחירי הסחורות, בעיקר המזון והנפט, ירדו החודש על רקע נתוני המקרו בעולם והתחזקות הדולר, אף כי עדיין לא ברור אם מדובר בתפנית. מכל מקום, נראה כי הירידה שכבר נרשמה במחירי הסחורות צפויה למתן את האינפלציה העולה בשווקים המתפתחים. על רקע אלה, הערכת בתי ההשקעות היא כי בגוש האירו לא צפויה העלאת ריבית לפני יולי, והציפיות להעלאת ריבית בארה"ב אף נדחו. בכמה מהמשקים המתפתחים נמשכו גם החודש העלאות הריבית.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים