‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

21 מאי 2024

תשואה שלילית של כ-1.9% לקופות גמל

באדיבות שרון גייזלר

 

ספטמבר 2011: תשואה שלילית של כ-1.9% לקופות גמל כתוצאה מהירידות בשוק המניות ובשוק איגרות החוב הקונצרניות

 •      תשואה משוקללת שלילית של 1.9% לקופות הגמל בחודש ספטמבר, בעיקר בשל הירידות החזקות בשוק המניות בארץ ובחו"ל. העליות בשוק איגרות החוב הממשלתיות השקליות והצמודות מיתנו אך במעט ירידות אלו.
 •      התשואה הנומינלית השלילית של קופות הגמל הגדולותבספטמבר 2011, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע  ל-2%- ל-3%-.
 •      תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות להיות שליליות ולנוע בטווח מעט רחב יותר שבין 1.4%- עד 3.0%-.

 

סיכום חודש ספטמבר 2011

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בספטמבר 2011 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת שלילית של כ-1.9%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות השליליות של כלל הקופות אמור לנוע בין 1.5%- ל-3.0%-.

העליות באגרות החוב הממשלתיות, ובעיקר השקליות, היו הגורם החיובי המרכזי לתשואות הקופות החודש. יחד עם זאת, הירידות החזקות בשוק המניות היו משמעותיות הרבה יותר, והן שהביאו לתשואות שליליות החודש.  

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש בשיעור של 0.4%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.3%, השחרים לטווח של 5–2 שנים עלו גם הן ב-0.5%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 0.3%. המק"מים עלו ב-0.3% והגילונים ירדו בשיעור של 0.1%.

כמו כן, באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה עליה מתונה בשיעור של 0.3%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שבכל הטווחים נרשמה עלייה זהה של 0.3%.

לעומת זאת, באפיק האג"ח הקונצרני נרשמה מגמה מעורבת: מדד התל בונד 20 ירד ב-0.4% ומדד התל בונד 40 עלה ב-0.2%. עם זאת, איגרות החוב הלא מדורגות ירדו החודש בשיעור ממוצע של כ-3.0%.

בשוק המניות בארץ נרשמה החודש מגמה שלילית מאוד, כאשר העליות שנרשמו בימים האחרונים של החודש לא הצליחו לגבור על הירידות החזקות במהלך החודש. מדד ת"א 25ירד ב-4.8% , ומדד ת"א 100 ירד בשיעור של 4.3%. מדד יתר 50 ירד בשיעור של 5.4%.

גם בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה שלילית בעיקרה: בארה"ב: מדד ה-S&P ירד ב-3.6%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-3.6%, והנאסד"ק ירד ב-1.3%.  גם באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-2.7%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-7.2% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 4.7%. גם באסיה: הניקיי ירד ב- 3.9% וההנג-סנג ירד ב-11.7%.  כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. ואולם, פיחות השקל בשיעור ניכר של 4.3% מול הדולר ו1.9% מול האירו, תרם באופן מאוד חיובי.

יצויין, כי הנתונים נכונים ליום 27.9.11, שהוא היום הקובע לחישוב תשואות קופות גמל בספטמבר.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%ספטמבר  2011מתחילת שנת 2011
מדד ת"א 254.8%-18.8%-
מדד ת"א 1004.3%-20.8%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.3%3.4
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.23.2
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.9%-1.9%-
שינוי הדולר ביחס לשקל4.1 ( פיחות)4.4 ( פיחות)
מלוות קצרי מועד0.32.0
שחר0.44.0
גילון0.1-1.2

תחילת השנה: ינואר- ספטמבר 2011  

תשואה שלילית לקופות הגמל: 5.7%

מתחילת השנה, נרשמה תשואה שלילית בקופות הגמל. לצד החיובי, תרמו העליות שנרשמו בשוק איגרות החוב הממשלתיות (בעיקר השקליות), העליות בשוק  איגרות החוב הקונצרניות וחלק משוקי המניות בחו"ל, גם תודות לפחיות השקל. ואולם, הירידות החדות בשוק המניות בארץ פגעו באופן קשה בתשואות הקופות, ובהתאם לכל אלה, מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת שלילית של 5.7%.

שוק המניות הניב תשואות שליליות, כאשר מדד ת"א 25 ירד בשיעור של 18.8% ומדד ת"א 100 ירד בשיעור של 20.8%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור חד של 26.4%, ומדד יתר 50 ירד בשיעור תלול אף יותר של 34.0%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה מעורבת מתחילת השנה: תל בונד 20 עלה ב-0.2% ומדד תל בונד 40 ירד ב-0.9%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) ירדו בכ-11.0%.

לעומת זאת, תשואת איגרות החוב הממשלתיות הייתה חיובית ונעה סביב ה-3.4%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-3.2%  ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 4.0%.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים