‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

קרנות השתלמות || לעבודה ולהשתלמות ?

ביום ד' , 29 ביולי 2020, פרסמה רשות ההון ברשומות, במסגרת חקיקת התוכנית לסיוע כלכלי, הוראת שעה הכוללת הוספת סעיף לפקודת מס הכנסה המגדיר תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, שבה, עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת, בפטור ממס – זאת, אף אם טרם חלפו שש שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון העמית בקרן.

הוראת השעה היא בתנאי שסך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7,500 שקל בחודש מסוים ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים שנקבעו: דהיינו יהיה מותר למשוך מדי חודש סכום של עד 7,500 שקל עד בין אוגוסט 2020 ועד פברואר 2021 בשלב זה.

שאלות ותשובות- קרן השתלמות

שאלות ותשובות- קרן השתלמות

איזה יתרון יש לחסכון בקרן השתלמות על-פני תוכניות חסכון אחרות?
האם המעביד חייב לתת לי קרן השתלמות ?
איך נקבע גובה החיסכון בקרן ?
האם אני יכול להחליף קרן השתלמות ?(…)

מעבר לסרגל הכלים