‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

דלק קידוחים, תמר פטרוליום, ישראמקו ורציו משקל יתר

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: ערן יונגר, 03-7903823.

שותפויות הגז
שותפות דלק קידוחים ונובל לא השלימו את העסקה לרכישת EMG במועד שנקבע
מראש ) 91.6.03 ( אך פרסמו הודעה חיובית בהיבט הטכני וקבעו תאריך חדש
. להשלמת העסקה – 90.9.03
האם ההודעה חיובית ? אנו סבורים כי השלמת המשוכות הטכניות והוכחת
היתכנות הנדסית ושלמות צינור EMG מהווה התקדמות משמעותית ביכולת
הייצוא למצרים, זה יחל מסחרית רק לאחר השלמת פיתוח לוויתן. יחד עם זאת,
דחייה בהשלמת העסקה, בעיקר בשל היבטים בירוקרטיים, אינה מפזרת את כל
עננת אי הוודאות.
אנו סבורים כי המשקל של ההיבטים הטכניים בצינור EMG , שכעת הוכחו
כאפשריים, גובר על משקל הפן הבירוקרטי בשלב זה ומאפשר הורדה חלקית של
שיעור ההיוון לחלק הייצוא במאגרים. כזכור, בהערכת השווי של מאגרי הגז נקטנו
שני שיעורי היוון שונים – לשוק הישראלי ולשוק המצרי. לאור זאת אנו מורידים את
שיעור ההיוון למצרים משיעור של 09% לשיעור של 00% ובכך מורידים את שיעור
ההיוון המשוקלל למאגר תמר מ – 3.10% ל – 9.5% ובלוויתן מ – 3.9% ל –
3.2% . בכך עולים שווי המאגרים מ – 7.6B$ בתמר ל – 8B$ ולוויתן מ – 9.7B$
ל – 10.38B$ .
עליית שווי המאגרים בשל שינוי שיעורי ההיוון, יחד עם התקדמות על ציר הזמן מביאה
אותנו להעלות את מחירי היעד. ירידת מחיר השותפויות מאז עבודתנו בתחילת מאי
בשיעורים של 2% עד 3% , מול עלייה של 2% במדד ת"א 025 , מביאה אותנו
לעדכן את המלצתנו ממשקל שוק למשקל יתר.
נוסף על כך, אנו מפרסמים שווי סחיר לחברות ולמאגרים. השווי המשתקף למאגר
תמר כפי הנגזר משווי ישראמקו )כולל ההתאמות הנדרשות( עומד על 6.97B$ , והשווי
של מאגר לוויתן כפי שעולה משווי רציו עומד על 9.4B$ . שוויים אלו מקנים שווי של
3.39B$ לדלק קידוחים, בדומה לשווי החברה בבורסה, ולכן אין פערים NAV בין
החברות.
עדכונים נוספים לפנינו – העתירה של שותפויות תמר בקשר לחוזה חח"י שעבר
ללוויתן עדיין מתנהלת בערכאות ואם יוחלט כי העתירה תידחה שותפויות תמר
תידרשנה לבצע התאמה של התזרים החזוי בדוח הערכת המשאבים שלהן לאיבוד
החוזה, ולהיפך לשותפויות לוויתן.
סיכום המלצות
אנו סבורים כי המשקל של ההיבטים
הטכניים בצינור EMG , שכעת הוכחו
כאפשריים, גובר על משקל הפן הבירוקרטי
בשלב זה ומאפשר הורדה חלקית של שיעור
ההיוון לחלק הייצוא במאגרים. כזכור,
בהערכת השווי של מאגרי הגז נקטנו שני
שיעורי היוון שונים – לשוק הישראלי ולשוק
המצרי.
עליית שווי המאגרים בשל שינוי שיעורי
ההיוון, יחד עם התקדמות על ציר הזמן
מביאה אותנו להעלות את מחירי היעד.
ירידת מחיר השותפויות מאז עבודתנו
בתחילת מאי בשיעורים של 2% עד 3 , %
מול עלייה של 2% במדד ת"א 025 , מביאה
אותנו לעדכן את המלצתנו ממשקל שוק
למשקל יתר.
תשואה צפויה NAV ני"ע שווי שוק $ חוב והתאמות אחרות שווי נגזר תמר שווי נגזר לוויתן סה"כ שווי
ישראמקו 6,976.8 -907.5 1,098.3
רציו 9,443.7 -569.2 847.3
תמר פטרוליום 7,478.1 -987.3 265.3
דלק קדוחים -1.8% 3,390.9 4,278.0 1,534.9 -2,422.0 3,453.5
Eran.Yunger@meitavdash.co.il | 03-7903823 | ערן יונגר
סקירה
הערות אזהרה וגילוי נאות בנוגע לעבודת אנליזה .
הערות לאנליזה
.1 סולם המלצות:
 משקל יתר – המניה צפויה להניב תשואה עודפת ביחס למדד ת"א 521 ב- 52 החודשים הבאים.
 משקל שוק – המניה צפויה להניב תשואה דומה ביחס למדד ת"א 521 ב- 52 חדשים הבאים.
 משקל חסר – המניה צפויה להניב תשואת חסר ביחס למדד ת"א 521 ב- 52 החדשים הבאים.
.2 גישת הערכת השווי של דלק קידוחים, ישראמקו, רציו ותמר תמלוגים – חלקם היחסי במאגרים לפי DCF .
.3 סיכונים עיקריים העשויים להשפיע מהותית על מחירי היעד:
 תקלה בהפקה.
 אי קיום תנאים מתלים לייצוא – היעדר פתרון הולכה למצרים.
 בעיות הולכה.
 ביטול או אי קיום חוזים מצד לקוחות, בעיקר מצד לקוחות שאינם ישראליים.
 תחרות – גילוי מאגרי גז נוספים במצרים או בישראל.
 סיכונים פוליטיים.
 ירידת מחיר הנפט ומחיר הגז הטבעי.
 עלייה בזמינות החלופות לגז הטבעי ובשימוש באנרגיות מתחדשות.
.4 טבלת המלצות בשלוש השנים האחרונות. מחירי היעד למניות מתייחסים לתקופה של 52 חודשים מיום מתן
ההמלצה.
.5 גרף מחירי המניות :
הערה – גרפי המניות מוצגים כשהם מותאמים לחלוקת דיבידנד, בעוד שמחירי היעד אינם מתואמים
רטרואקטיבית לתשלומי הדיבידנדים ומתייחסים למצב כפי שהוא בעת ההמלצה.
דלק קידוחים 10.6 12.3 1.7.19 משקל יתר
11.0 11.1 2.5.19 משקל שוק ערן יונגר
*ישראמקו )אג'( 76.0 96.3 1.7.19 משקל יתר
מחיר מתואם לאיחוד הון 88.8 89.0 2.5.19 משקל שוק ערן יונגר
רציו 2.7 3.1 1.7.19 משקל יתר
2.9 2.9 2.5.19 משקל שוק ערן יונגר
תמר פטרוליום 10.7 14.3 1.7.19 משקל יתר
11.9 13.7 2.5.19 משקל שוק ערן יונגר
המניה מחיר המניה המלצה שם האנליסט
ביום ההמלצה
מחיר
יעד )₪(

.6 פרטי מכין האנליזה
. ערן יונגר,
מרחוב דרך ששת הימים 67 , בני ברק.
השכלה – לימודי כלכלה ומנהל עסקים האוניברסיטה הפתוחה.
ניסיון תעסוקתי – כ – 52 שנים.
מנהל מחלקת המחקר במיטב דש ברוקראז', אנליסט בכיר במיטב, אנליסט בכיר במגדל שוקי הון, אנליסט בהראל פיננסים.
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
רחוב דרך ששת הימים 67 , בני ברק.
טלפון: 76-0976097 ; פקס: 76-0976757
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
שם מלא של החברה המסוקרת: דלק קידוחים, ישראמקו, רציו, תמר פטרוליום
שם מכין עבודת האנליזה: ערן יונגר
תאריך סיום הכנת העבודה: . 1.7.1
הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי:
.1 אני ו/או קרובי [1] מחזיקים / לא מחזיקים בניירות הערך נשוא עבודת האנליזה או בניירות ערך אחרים של התאגיד הנסקר
ו/או בניירות ערך של תאגיד השולט בתאגיד הנסקר ואשר עסקי התאגיד הנסקר מהותיים עבורו ו/או בניירות ערך של תאגיד
שהתאגיד הנסקר מחזיק בו החזקה מהותית, ו/או בנכס פיננסי שנכס הבסיס שלו הוא נייר ערך כאמור.
אם כן, פרט: ________________________________________________________________.
.2 אני ו/או קרובי מצויים / לא מצויים בקשר עסקי או קשר מקצועי עם התאגיד הנסקר ו/או תאגיד שמוחזק על ידי התאגיד
הנסקר ו/או לבעל השליטה בתאגיד הנסקר.
אם כן, פרט: ________________________________________________________________.
.3 אני ו/או קרובי משמש / לא משמש כנושא משרה ו/או יועץ ו/או נותן שירותים בקבוצת התאגיד הנסקר.
אם כן, פרט: ________________________________________________________________.
.4 אני ו/או קרובי מקבל / לא מקבל תגמול מקבוצת התאגיד הנסקר.
אם כן, פרט:________________________________________________________________.
.5 אני ו/או קרובי קיבלנו / לא קיבלנו תמורה כלשהי מקבוצת התאגיד הנסקר בעד מתן שירותים/מכירת מוצרים במשך 12
החודשים שקדמו למועד הפרסום של עבודת האנליזה.
אם כן, פרט: _______________________________________________________________.
.6 אני ו/או קרובי צפוי / לא צפוי לקבל תגמול מהותי מקבוצת התאגיד הנסקר לאחר מועד פרסום עבודת האנליזה.
אם כן, פרט: ________________________________________________________________.
.7 לחברה יש / אין ניגוד עניינים ביחס לנייר ערך נשוא עבודת האנליזה ו/או ביחס לתאגיד הנסקר [2] .
.8 לי/לקרובי יש / אין ניגוד עניינים אחר כלשהו עם קבוצת התאגיד הנסקר ו/ או פוטנציאל לניגוד עניינים כלשהו.
[1] בן זוג, וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה – בתנאי שגר איתו או שפרנסתו עליו
[2] חזקה שבעל רישיון יודע על כל מידע שפורסם במגנ"א ביחס לתאגיד הנסקר וביחס לבעל שליטה בו או לתאגיד הנשלט על ידו.
l | 03-7903823 | ערן יונגר
סקירה
אם כן, פרט: ________________________________________________________________.
ערן יונגר
חתימת מכין עבודת האנליזה
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ )להלן: "התאגיד המורשה"(
ניתוח זה נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בו חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות
ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בו. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ
מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה/ו בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את
כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים,
לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה.
סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ
וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם
כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו.
מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות
קשורות, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה,
חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין
החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת,
לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי
או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או
להעתיק את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
מיטב דש ברוקראז' בע"מ וכל תאגיד קשור אליה שימשו ועשויים לשמש, בעת כתיבת אנליזה זו כיועצים לתאגיד הנסקר. כמו גם, עשויים לנהל ו/או ליטול
חלק בהנפקה פרטית ו/או הצעה לציבור ו/או הפצת ניירות ערך של חברה בקבוצת התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום הצפוי של
העבודה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וכל תאגיד קשור אליה קיבלו או עשויים היו לקבל במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום העבודה תגמול מהותי
מקבוצת התאגיד הנסקר ועשויים לקבל, לאחר מועד פרסום העבודה הצפוי, תגמול מהותי מקבוצת התאגיד הנסקר. מיטב דש ברוקראז' בע"מ ו/או תאגיד
הקשור אליה מחזיקים או עשויים להחזיק בחשבונות הנוסטרו של כל אחד מהם ו/או בחשבונות אחרים המנוהלים על ידם החזקה מהותית בסוג מסוים
של ניירות ערך של התאגיד הנסקר. מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומי מבעלי השליטה בה מחזיקים או עשויים להחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות
ערך של התאגיד הנסקר, והכל כפי שפורסם בעניין זה במגנ"א. למיטב דש ברוקראז' בע"מ ו/ או לתאגיד קשור אליה קיים פוטנציאל לניגוד עניינים כלשהו
עם קבוצת התאגיד הנסקר.
במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 03 הימים שקדמו ליום הפרסום, מיטב דש ברוקראז' וכל תאגיד קשור אליה החזיקו החזקה מהותית או
עשויים היו להחזיק החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 03.0.3300 , בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגידים הנסקרים.
עצמאות שיקול הדעת
אני, ערן יונגר , מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך
המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
5.0.59
תאריך פרסום האנליזה
ערן יונגר

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים