‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

ריסון המשכנתאות לא ימנע העלאות ריבית

מאקרו:

 1.  בנק ישראל בחר להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי ברמה של 3.00%.
 2. המפקח על הבנקים פרסם הנחיה המגבילה את חלק ההלוואה לדיור (המשכנתא) בריבית משתנה, לשליש מסך ההלוואה לדיור.
 3. ב-Moody’s ציינו לטובה את חוזקו הפנימי של המשק המקומי, אך הביעו חשש מהשפעת התפתחויות גאו-פוליטיות באזור על הכלכלה המקומית.

 אגרות חוב:

 1. שבוע המסחר האחרון התנהל במגמה מעורבת עם נטייה ברור לרווחי הון.
 2. ציפיות האינפלציה עלו בכל בטווחים.
 3. עם זאת, ההתייקרויות האחרונות והמדדים הקרובים עדיין תומכים באפיק הצמוד.
 4. אנו צופים העלאת ריבית בחודש הבא.

 

  

לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\

תקופה

ראשון, 1/5
בנק ישראלסקר החברותQ1
שני, 2/5
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
שלישי, 3/5
בנק ישראלדוח האינפלציהQ1

 

רביעי, 4/5
בנק ישראלהשקעות תושבי חוץ בישראל ושל תושבי ישראל בחו"ל3
למ"ס13:00מכירות ברשתות שיווק3

 

חמישי, 5/5
בנק ישראליתרות מטבע חוץ בבנק ישראל4

 

ריבית בנק ישראל לחודש מאי נותרה ללא שינוי – העלאות נוספות בדרך

 

בנק ישראל בחר להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי ברמה של 3.00%. הגורמים שהכריעו להחלטה זו הם:

 

(1)   ציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים כפי שנמדדות בשוק ההון רשמו ירידה. זו, בחלקה מוסברת מהעלאת הריבית בחודש הקודם. יחד עם זאת, ציפיות אלה עדיין נמצאות מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה.

בציפיות האינפלציה לטווחים הארוכים, נרשמה ירידה בחודש האחרון ורובן נמצאות כעת בתוך יעד האינפלציה.

(2)   בתקופה האחרונה נרשם ייסוף בשקל. גורם זה, והעלאות הריבית האחרונות צפויים למתן את האינפלציה בחודשים הקרובים.

(3)   אינדיקטורים לפעילות הכלכלית שנוספו החודש תומכים בהערכה שברביע הראשון של 2011 נמשך הגידול  המהיר בפעילות ובביקושים.

(4)   מחירי הדירות המשיכו לעלות גם החודש וב-12 החודשים האחרונים עלו ב16.1%.

(5)   ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים עדיין נמצאות ברמות נמוכות. אולם, לאחרונה העלה ה-ECB את הריבית ב-25 נקודות בסיס. בנוסף, על רקע האצת האינפלציה במשקים המתפתחים, מספר רב יחסית של בנקים מרכזיים ממשיכים בהעלאות ריבית ונוקטים בצעדי ריסון נוספים.

 

הטלת מגבלות נוספות בתחום המשכנתאות

מעבר לכך, היה ברור בימים האחרונים כי בבנק ישראל לא יספקו בכך ויפעילו מהלך מאקרו-יציבות בשוק הנדל"ן וכך, שלושה ימים בלבד לאחר הכרזת הריבית, פרסם המפקח על הבנקים הנחיה בנושא הלוואות לדיור בריבית משתנה. ההנחיה מגבילה את חלק ההלוואה לדיור (המשכנתא) בריבית משתנה, לשליש מסך ההלוואה לדיור שמעמיד תאגיד בנקאי ללווה. המגבלה חלה על הלוואות חדשות לדיור בכל מסלולי הריבית המשתנה, שבהן הריבית עשויה להשתנות במהלך תקופה קצרה מחמש שנים.

במהלך השנה האחרונה, כ-85% מסך המשכנתאות לדיור שבוצעו, היו בריבית משתנה (כולל צמודות למדד, צמודות למט"ח, או לא צמודות). בחודש מארס הגיע משקל ההלוואות לדיור בריבית משתנה ל-86%. על כן, ההוראה צפויה לשנות באופן מהותי את מבנה המשכנתאות החדשות.

כלומר בנק ישראל החליט לתקוף את המשך עליית מחירי הדיור, בעזרת הידוק הגבלים על המערכת הבנקאית ולא בעזרת העלאת ריבית.

 

בנוסף, עדכנה חטיבת המחקר של בנק ישראל את הערכותיה לגבי האינפלציה, הריבית, הצמיחה והאבטלה. לפי ההערכות המעודכנות: האינפלציה במהלך שנת 2011 תהיה מעל הגבול העליון של היעד ותגיע לגבולו העליון של טווח היעד לקראת אמצע 2012, תוך העלאה הדרגתית של הריבית עד לכ-4.4% בעוד שנה. הצמיחה של התוצר לשנת 2011 תעמוד על רמה של 4.5% (לעומת 3.8% בתחזית המקורית) ושיעור האבטלה צפוי לעמוד בממוצע על 6.1%. בשנת 2012, צפויה הכלכלה הישראלית לצמוח ב-4% ושיעור האבטלה צפוי לעמוד בממוצע על 5.9%.

כלומר, ישנה תמיכה נוספת, פנימית בבנק ישראל, לכדי המשך הפעלת המדיניות המרסנת.

 

להוציא את שער החליפין, כמעט כל הגורמים המאקרו-כלכליים תומכים בהעלאת ריבית. אי-לכך, אנו צופים כי בבנק ישראל יבחרו בהמשך הריסון המוניטרי כבר בחודש הבא וגם באופק של השנה הקרובה. ההחלטה לגבי הריסון תושפע במיוחד מציפיות השוק לגבי גובה הריבית (פער שחרים-גלילים – שלא נראה טוב), התפתחות האינפלציה בפועל ובמיוחד ממחירי שכר הדירה, ומנגד משער החליפין.

 

Moody's על כלכלת ישראל

 

סוכנות דירוג האשראי Moody's פרסמה השבוע את הדוח השנתי לגבי דירוג האשראי של ישראל. הדירוג נותר ברמה של A1 יציב.

 

ב-Moody’s העלו לחיוב את הנקודות הבאות:

(1)   המדיניות המוניטרית והפיסקלית אשר הביאה לצמצום  השפעת המשבר הכלכלי

(2)   הצמצום ההדרגתי של הגרעון הממשלתי והעובדה שממשלת ישראל סיימה את שנת 2010 עם יחס חוב-תוצר נמוך יותר מהיחס ששרר ערב הכניסה למשבר

(3)   מודל היצוא המתבסס על היי-טק מתפקד טוב ותומך בצמיחה בטווח הבינוני.

 

מנגד, ציינו ב-Moody’s את ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון ואת סיכונים הגיאופוליטיים הטמונים בו – מה שעלול להביא לפגיעה בהשקעות במשק הישראלי, ולהוצאות נוספות של הממשלה, אשר יביאו להגדלת הגרעון.

 

לסיכום, ב-Moody’s טענו כי הדירוג 'A1' מאזן בין העוצמה הכלכלית והפיננסית של המדינה לבין האתגרים הגיאופוליטיים הניצבים בפניה.

 

אין ספק כי במשרד האוצר היו מעוניינים לראות את דירוג החוב של ישראל מטפס מעלה שלב נוסף, אך יש לזכור כי סוכנויות הדירוג הפכו שמרניות מאוד, במיוחד בכל האמור למדינות והן לא תזדרזנה להעלותו, במיוחד כאשר הסביבה הגיאו-פוליטית סביב ישראל מתאפיינת בסערה ובאי-ודאות גבוהה ביותר.

 

יתר על כן, יש לזכור כי דירוג החוב של ישראל על ידי Moody’s הוא גבוה ברמה אחת ('1A' השקול ל-'+A') מאשר זה הניתן על ידי S&P ו-Fitch ('A'). לפיכך, הגיוני יותר לצפות לכך ששתי החברות האחרונות יבצעו מהלך חיובי עוד לפני Moody’s.

 

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי

(מיליוני ש"ח)

188,526Q4185,0287.8%178,2925.7%
ריבית3.00%מאי3.00%0.0%1.00%1.50%1.50%
מדד משולב**126מארס125.40.5%1.6%119.15.8%
מדד מחירים***102.5מארס102.30.2%0.7%98.34.3%
שיעור אבטלה6.6%4Q6.6%0.0%7.2%0.6%
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)3.7%מארס3.8%0.1%0.7%3.0%0.7%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני ש"ח)

1,352Q41,72421.3%2,58748.0%
יבוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

4,087מארס3,9513.4%10.0%3,34822.1%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,893מארס3,7753.1%10.4%3,6726.0%
מכירות ברשתות השיווק***109.0פברואר107.31.6%0.1%107.11.8%
ייצור תעשייתי**134.5פברואר131.72.1%4.4%127.15.8%
פדיון בכל ענפי המשק**132.7פברואר131.01.3%1.1%126.05.3%
*מנוכה עונתיות ** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100 *** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100 ****נתוני מגמה

שוק האג"ח

מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב : · מגמה מעורבת באיגרות החוב הממשלתיות. · ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון עלו בכל הטווחים, בעיקר בטווחים הקצרים. · התשואה לפדיון על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-4 נ"ב. · שיפור בפרמיית ה-CDS של ישראל (ל-5 שנים) שירדה השבוע ב-2 נ"ב. · מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות נסחרו במגמה חיובית עם רווחי הון מרשימים בצמודים. · פער התשואה בין מדד התל-בונד הצמודים לאגרות הממשלתיות המתאימות התכווץ.

שבוע המסחר האחרון בבורסה של תל-אביב, כלל רק שלושה ימים, והתנהל במגמה מעורבת עם נטייה לרווחי הון כשהאפיק הצמוד (הן הממשלתי והן הצמוד) הציג ביצועים עודפים על האפיק השקלי. התנודתיות המאפיינת את האפיק הממשלתי הצמוד נמשכה גם השבוע – כאשר הפעם, ידם של הקונים הייתה על העליונה ונרשמו רווחי הון. לדוגמא, ה"גליל" 0613 הוסיפה לערכה 0.4% וה"גליל" 5903 רשמה רווח הון של 0.3%.

 

מנגד, האפיק הממשלתי השקלי התנהל במגמה מעורבת כאשר בחלקים הארוכים נרשמים הפסדי הון ובחלקים הקצרים רווחי הון מזעריים. כתוצאה, העקום הממשלתי השקלי הפך תלול יותר ב-5 נ"ב בהשוואה לשבוע שעבר.

 

ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון חזרו לעלות בכל הטווחים כאשר עיקר העליות נרשמו בטווחים הקצרים. כנראה המשך עליית מחירי הסחורות בעולם, המשך עליית מחירי הדלק והמזון בארץ, אי-העלאת הריבית בחודש האחרון על ידי בנק ישראל, ופרסום מחלקת המחקר של בנק ישראל כי האינפלציה צפויה לחזור ליעד רק באמצע 2012, חיזקו את הסנטימנט של המשקיעים כי אנו עומדים בפני אינפלציה גבוהה מהיעד ב-12 החודשים הקרובים. כך, עלו ציפיות האינפלציה בטווח הקצר (מח"מ של שנתיים) ב-17 נ"ב והגיעו לרמה של 3.63%. הציפיות במח"מ של 10 שנים עלו ב-4 נ"ב לכדי 2.78%.

 

באפיק הקונצרני, מדדי התל-בונד 20 וה-40 רשמו רווחי הון מרשימים של 0.9%-0.8% בהשוואה לשבוע הקודם. התל-בונד השקלי הוסיף לערכו 0.1%. המרווחים בין מדדי התל-בונד לאיגרות הממשלתיות המתאימות התכווץ השבוע.

 

בתקופה הנוכחית, אנו מעדיפים שילוב של תיק ממשלתי קצר, עם נטייה לצמודים עקב צפי לשלושה מדדי מחירים גבוהים (אפריל-0.8%+, מאי-0.4%+, יוני-0.3%+), ואיגרות קונצרניות צמודות למדד עם דירוג בינוני (A). שילוב זה ייצר מח"מ סינטטי בינוני המגלם תוספת נאה של תשואה לעומת האג"ח הממשלתי, עמדה סולידית ואף אטרקטיבית לאור העלייה שנרשמה בשיפוע העקום הצמוד בשבועות האחרונים (ראו תרשים בעמ' האינדיקטורים).

 

כמו כן, המרווח שבין ה-817 לבין המק"מ עלה בשבועות האחרונים (ראו תרשים בעמוד האינדיקטורים), לאחר העלאת הריבית ב-50 נ"ב. הדבר מהווה עמדת כניסה מחודשת סבירה לחוב בריבית משתנה, הואיל ופוטנציאל העלאת הריבית גדל.

 

נסב את תשומת ליבכם למרווח שנוצר בין אגרת החוב סינטתית צמודה של סלקום (המורכבת מסדרה 2 וסדרה 3) לבין אגרת החוב של סלקום סדרה 5 (אגרת שקלית בעלת מח"מ 2.89 ותשואה לפדיון של 5.52%). המרווח בין האגרות הינו 350 נ"ב כאשר בשבוע שעבר עמד מרווח זה על 336 נ"ב. כלומר עם תחזית אינפלציה של 2.8% ב-12 החודשים הקרובים, נעדיף את האיגרת השקלית של סלקום על פני צירוף של האיגרות הצמודות (מרווחים נוספים ניתן לראות בעמוד הבא).

 

השבוע פרסמה היחידה לניהול החוב הממשלתי את תחזית גיוס החוב לחודש מאי 2011. היקף הגיוס יעמוד על 3 מיליארד ש"ח, כאשר 0.9 מיליארד ש"ח נוספים יונפקו באיגרת ממשלתי קצרה (10/11).

 

תאריך המכרזאג"ח

ממשלתית

3.5%

09/2013

אג"ח

ממשלתית

4.25% 08/16

אג"ח

ממשלתית

5.5%

01/2022

אג"ח ממשלתית

צמודה

0.5%

06/2013

אג"ח ממשלתית צמודה 3% 10/2019אג"ח ממשלתית צמודה 2.75% 08/2041אג"ח ממשלתית קצרה

10/11

סה"כ
03/05/2011200200300200900
16/05/2011200250200300950
23/05/20112003002503001,050
31/05/20112002502503001,000
סה"כ4006001,1004502002509003,900

 

כמו כן בשבוע הבא, ב-4/5 יונפק מק"מ מסדרה 512 בהיקף של 7 מיליארד ש"ח.

 

אינפלציה גלומה בשוק הקונצרני לפי מנפיק ומח"מ זהה*

שם ני"ע

 

דירוג מעלות/מדרוגהצמדהמח"מ (שנים)תשואה לפדיון (%)פער תשואה מול ממשלתי (%)תשואה לפדיון של אג"ח מדדה סינטית לפי מח"מ נומינלי (%)פער תשואה שבוע שעבר (%)פער תשואה נוכחי (%)עמדה
אידיבי פיתוח אג"ח 7A+מדד3.702.942.013.053.18ניטרלי
אידיבי פיתוח אג"ח 10A+שקלי3.966.211.95
אידיבי אחזקות אג"ח 3A+מדד1.551.571.583.082.97ניטרלי
אידיבי אחזקות אג"ח 5A+שקלי1.514.591.23
דלק קבוצה אג"ח 13A/A1מדד5.604.152.572.953.09ניטרלי
דלק קבוצה אג"ח 14A1שקלי5.537.372.52
חברה לישראל אג"ח 6A+מדד2.722.061.573.003.16ניטרלי
חברה לישראל אג"ח 7A+מדד6.663.811.97
חברה לישראל אג"ח 9A+שקלי4.796.231.682.98
כלל תעשיות אג"ח 13A+מדד3.722.771.842.842.98ניטרלי
כלל תעשיות אג"ח 15A+שקלי3.575.831.73
נייר חדרה אג"ח 3A+מדד3.362.721.903.163.26ניטרלי
נייר חדרה אג"ח 5A+שקלי3.956.071.82
נכסים ובנין אג"ח 2Aמדד1.060.991.213.263.32שקלי
נכסים ובנין אג"ח 3Aמדד3.302.892.09
נכסים ובנין אג"ח 5Aשקלי2.365.481.782.09
סלקום אג"ח 2AAמדד3.422.381.553.363.50שקלי
סלקום אג"ח 3AAמדד1.080.490.70
סלקום אג"ח 5AAשקלי2.895.521.631.95
שיכון ובינוי אג 2A2מדד2.362.101.763.013.24ניטרלי
שיכון ובינוי אג 4AA2מדד5.163.712.25
שיכון ובינוי אג 3A2שקלי3.165.881.922.56
פרטנר אג 2AA-מדד3.802.551.603.303.44שקלי
פרטנר אג 5AA-שקלי4.066.081.79

 

 *הבדיקה הינה טכנית ועשויים להיווצר פערים עקב הבדלים בתנאי האיגרת

**העמדה יכולה לסמן שלושה אפשרויות – שקלי, צמוד או ניטרלי. העמדה נבנתה על סמך הערכת מיטב לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים + מקדם ביטחון (חיובי ושלילי) למול האינפלציה הגלומה בפער בין האיגרות. לדוגמא, בהינתן הערכת אינפלציה ל-2.8% ב-12 החודשים הקרובים, נוסיף 0.5% משני צידי התחזית בתור מקדם ביטחון וכך קיבלנו טווח בין 2.3% ל-3.3%. אם פער תשואה בין האיגרת השקלית לאיגרת המדדית יהיה גבוה מ-3.3%, העמדה תהיה להחזיק את האיגרת השקלית (שקלי), אם פער תשואה בין האיגרת שקלית לאגרת המדדית נמוך מ-2.3%, העמדה שלנו תהיה להחזיק את האיגרת המדדית (מדדי). לגבי יתר המקרים אנו נייטרלים.

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

 

סדנת משכנתאות

מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?

סדנת משכנתאות
מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?
לקבל הכוונה, הדרכה וטיפים לרכישת דירה מפי מומחים מובילים בתחום ? זה הזמן להצטרף אלינו.

מה נלמד בסדנת משכנתא?
1. שלבי המשכנתא.
2. מסלולי המשכנתא, בכל הבנקים.
3. היתרונות והסיכונים בלקיחת משכנתא.
4. איך מקבלים משכנתא במימון גבוהה.
5. כיצד להתמקח עם הבנקים.

איך נרשמים ?
ממלאים את הבקשה למטה ושולחים,הבקשה הינה מאובטחת ואיננה מחייבת. הפרטים שיתקבלו ישמשו אותנו ליצרת קשר עמכם בלבד.

רישום לסדנת משכנתאות

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך

  אהבתם? שתפו…

  לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

  Facebook

  אהבתם? שתפו...Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  מעבר לסרגל הכלים