‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

מושגי משכנתא – ר

*ריבית
מחיר השימוש בכסף, בתקופה נתונה. שיעור הריבית נקבע באחוזים מהקרן ומחושב בדרך כלל לתקופה של שנה.

*ריבית אפקטיבית, ריבית מתואמת שנתית
שיעור הריבית השנתית, המכילה בתוכה את הריבית דריבית המתוספת בתקופת ההלוואה ומציינת את הריבית בפועל של ההלוואה. בהלוואה בריבית משתנה, הריבית המתואמת השנתית הממוצעת לכל אורך חיי ההלוואה לוקחות בחשבון גם את שיעור הריבית העתידי שישלם הלווה בתקופה שלאחר מועד שינוי הריבית, וכך מתאפשר ללוה להשוות את הריבית בשאר המסלולים ובבנקים השונים.

*ריבית בנקאית
הריבית על ההלוואות, לפי תעריפון הבנק.

*ריבית בנק ישראל
ריבית ההלוואות שנותן בנק ישראל לבנקים. הריבית נקבעת על ידי נגיד בנק ישראל, בין היתר, להשגת יעד האינפלציה של הממשלה ומפורסמת אחת לחודש. ריבית בנק ישראל משמשת גם לקביעת ריבית ה”פריים” בבנקים.

*ריבית דריבית
ריבית נדחית מצטברת. משמשת בעיקר לחישוב יתרת ההלואה מנקודת זמן מסויימת, תוך התחשבות בהצמדת הקרן ובשיעור הריבית.

*ריבית כלכלית
בהלוואות המבוצעות בין ה – 16 לחודש עד סוף החודש, מחויב הלווה בריבית ביניים עבור התקופה שבין יום קבלת ההלוואה לסוף אותו החודש. הריבית הכלכלית היא תחליף הבנק להצמדה של ההלואות מכספי הבנק, שהתקבלו לאחר פרסום המדד.

*ריבית ליבור
ראה “”ליבור”.

*ריבית ממוצעת על המשכנתאות
הריבית אפקטיבית ממוצעת, המחושבת כממוצע משוקלל של הלוואות בנקאיות חדשות (שאינן הלוואות זכאות), שניתנו על ידי תאגידים בנקאיים, במהלך תקופה של חצי חודש, לרכישת דירת מגורים. הריבית הממוצעת על המשכנתאות מתפרסמת על ידי המפקח על הבנקים אחת לחצי חודש ומשמשת כאינידיקאטור לריבית המשכנתאות במשק בתקופה נתונה ולצורך חישוב עמלת הפרשי ריבית בפירעון מוקדם.

*ריבית משתנה
ריבית על הלוואה, שאינה קבועה לכל תקופת ההלוואה, אלא משתנה במועדים קבועים, לפי נוסחת שינוי קבועה וידועה מראש. ראה :”הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה”.

*ריבית מתואמת שנתית
ראה “ריבית אפקטיבית”.

*ריבית נומינלית, ריבית תעריפית
שיעור הריבית ללא התייחסות למדד. זו הריבית הנקובה במסמכי ההלוואה.

*ריבית פיגורים
קנס המשלם לווה לבנק בגין תשלומים או סכומים שלא שולמו במועדם.

*ריבית פריים
הריבית הבנקאית הבסיסית שנקבעת על ידי הבנקים לצורך חישוב עסקאות ביניהם, לפי ריבית בנק ישראל. ריבית ה”פריים” בתוספת או הפחתה של אחוז מסויים, משמשת כבסיס לחישוב הריבית של כל הלוואות הלא צמודות בבנק.

*ריבית קבועה
ריבית על הלוואה, הקבועה לכל תקופת ההלוואה ונקבעת בהסכם ההלוואה. ראה: “הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה”.

*ריבית ריאלית
שיעור הריבית מעבר לשיעור ההצמדה למדד. לדוגמא: אם הריבית השנתית היא 6% והמדד עלה בשנה ב – 2%, אזי הריבית הריאלית תיהיה 4%.

*ריבית תעריפית
ראה “ריבית נומינלית”.

*ריזיקו, ריסק
סוג של ביטוח חיים למקרה מוות בלבד. במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח, ישולם סכום הביטוח למוטב. ראה: “ביטוח חיים למשכנתא” ו – “ביטוח ריזיקו יורד”.

*רשם המקרקעין
האחראי מטעם משרד המשפטים על לשכת רישום המקרקעין. תפקידו לנהל ולפקח, בין היתר, על “פנקס רישום הזכויות במקרקעין”, לרבות רישום ושינוי זכויות ועסקאות במקרקעין, הערות אזהרה, משכנתאות, עיקולים וכל רישום הקשור למקרקעין על פי דין. ראה : “טאבו”.

*רשם המשכונות
האחראי מטעם משרד המשפטים על רישום משכונות על נכסים ב”מאגר המשכונות”, לפי הודעת בעל הנכס או בית המשפט. כל אדם רשאי לעיין במאגר ולקבל מהרשם, תמורת אגרה, דו”ח רישום (נסח) – אישור על רישומו של משכון הקיים במאגר או אישור על רישומו של משכון שבוטל.

מעבר לסרגל הכלים