‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים

. עיקרי הדבריםגורמים רבים פועלים לבלום המשך עליית המחירים בשוק הנדל"ן הישראלי. תהליך זה חיובי מבחינת הקטנת הסיכונים הפיננסיים לטווח הארוך, אך טומן סיכונים רבים אם יתרחש מהר מדי, במיוחד על רקע ההאטה בצמיחת המשק ועלייה באבטלה. • ביצועי תקציב המדינה ממשיכים להיות טובים, אך ניכרת האטה בגביית מס החברות. אם הסיבות להאטה הינן מעבר לגורמים חד פעמיים, הדבר עלול לשקף סימן ראשון להאטה בגביית המסים האחרים. • נתוני שוק העבודה האמריקאי היו חזקים הרבה יותר מהציפיות והעלו מאוד את הסיכוי לעליית הריבית כבר בחודש דצמבר. יחד עם זאת, תוואי הריבית בהמשך שמגולם בשוק ממשיך להיות מתון למדי. • מגוון האינדיקאטורים במשק האמריקאי מעידים על המשך צמיחה חזקה בצריכה הפרטית. • ניתוח הגורמים ששומרים על הביצועים הטובים במגזר השירותים למרות החולשה בתעשייה, מראה שבסופו של דבר, הביצועים של מגזר השירותים ימשיכו להוביל את ההתרחבות בכלכלה האמריקאית. • ניסיון העבר מלמד שתחילת העלאות הריבית בארה"ב דווקא מחלישה את המטבע האמריקאי. המניות מגיבות שלילית בהתחלה, אך חוזרות לעליות לאחר מספר חודשים לאחר העלאת הריבית. המלצות מרכזיות ü אנו ממליצים על מח"מ התיק של כ-4 שנים. ü ההפתעות לרעה שהיו עד כה בנתונים הכלכליים בעולם ובדו"חות החברות קטנות ממה שציפינו כתוצאה מהטלטלות שחוו השווקים לפני חודשיים. התנאים הכלכליים הנוכחיים ממשיכים לתמוך בחשיפה בינונית-גבוהה לאפיק המנייתי, בעיקר במדינות המפותחות. מאקרו ישראל. שוק הנדל"ן מתחיל להתקרר הנתונים מתחילים להצביע על התקררות בשוק הנדל"ן. מספר העסקאות ירד בחודשים יולי ואוגוסט בהשוואה לממוצע מתחילת השנה. בעיקר נרשמה ירידה במשקל המשקיעים שירדו משליש לחמישית מסך העסקאות בחודשים יולי ואוגוסט לאחר שינוי בכללי המיסוי שהחל מחודש יולי. רכישות הדירות בשיטה בנייה עצמית נמצאות בשפל רב שנתי (תרשים 1). סביר להניח שהביקוש לדירות אלה מושפע פחות מהגלים הספקולטיביים ומשקל המשקיעים בו קטן מאוד. ירידה במספר העסקאות בפלח שוק של בנייה עצמית עשויה להעיד גם שהמחירים הנוכחיים אינם כלכליים. האטה מצמיחת המשק שעלולה להתגבר עם ההרעה במצב הביטחוני, גם היא עשויה לרסן את הביקושים בשוק הדיור. גורם נוסף שמכביד על רוכשי הדירות זאת העלייה בריבית על המשכנתאות. הריבית הממוצעת על המשכנתא הצמודה עלתה מאז חודש מאי בכ-0.5%. תחילתה של עליית הריבית בארה"ב עשויה להגביר את ההתייקרות. למעט התקופה של הקיפאון בשוק הדיור בשנה שעברה בגלל חוק מע"מ אפס, ביתר התקופה היה קיים קשר הדוק בין הביקוש לדירות לריבית על המשכנתאות (תרשים 2). גם בצד ההיצע פועלים הכוחות שאמורים לרסן את העלייה במחירי הדירות. מספר הדירות החדשות שמתווספות מדי חודש להיצע הדירות המוכנות למכירה עלה בשנה האחרונה בכ-25% (תרשים 3). כמו כן, שיטת השיווק על פי המודל "מחיר למשתכן" מוזילה את מחירי הדירות בעשרות אחוזים. על פי ההצהרות של שר האוצר, עד סוף שנת 2016 ישווקו בשיטה זו כ-70 אלף דירות. אילו ההבטחות יקוימו, תהיה לכך השפעה רוחבית על כלל מחירי הדירות. לסיכום, עלה הסיכוי לבלימת מחירי הדירות וירידה בכמות העסקאות בשוק הנדל"ן. תהליך זה חיובי מבחינת הקטנת הסיכונים הפיננסיים לטווח הארוך, אך טומן סיכונים רבים אם יתרחש מהר מדי, במיוחד על רקע ההאטה בצמיחת המשק ועלייה באבטלה. ירידה ברכישות הדירות עשויה לפגוע גם בצריכה הפרטית, המנוע העיקרי של הצמיחה במשק. האטה בגביית מס חברות עלולה להקרין על גביה מהשכירים בעוד כעשרה ימים אמורה הממשלה לאשר את התקציב לשנים 2015-2016. נתוני התקציב עד עתה היו טובים מאוד. הגירעון ב-12 חודשים עומד על כ-24 מיליארד ₪ או 2.1% מהתוצר. גביית המסים הייתה כמתוכנן ומתחילת השנה הצטברו עודפים של 8.3 מיליארד ₪. יחד עם זאת, לפי הדיווח של משרד האוצר, קצב גביית המסים הואט בארבעת החודשים האחרונים אך זאת אחרי קצב גבוה במיוחד שהיה קודם. לאחרונה נרשמה ירידה משמעותית בקצב בגביית מס חברות, לעומת צמיחה חזקה ויציבה בגביית מס הכנסה מהשכירים (תרשים 4). בעבר היה קשר די הדוק בין הגבייה מחברות לגבייה מהשכירים. לכן, יש בסיס לחשוש שאילו הירידה החדה בקצב גבייה מס חברות אינה משקפת אירועים חד-פעמיים אלא נובעת מהרעה במצב החברות, הירידה במס הכנסה מהשכירים תבוא בהקדם. מאקרו חו"ל. נתוני שוק העבודה האמריקאי מפיגים חששות מפני פגיעותו כתוצאה מהאירועים בקיץ הנתונים שהתפרסמו בעולם בשבוע שעבר ממשיכים להפיג את החששות שהאירועים בחודש אוגוסט בסין ובשווקים המתפתחים יובילו לפגיעה בפעילות במדינות המפותחות. ההוכחה הבולטת לכך היו נתוני שוק העבודה בארה"ב שהפתיעו בעוצמתם תוך תוספת של 271 אלף משרות חדשות, הרבה מעבר לכל התחזיות. שיעור האבטלה ירד ל-5.0%. הקצב החודשי של יצירת המשרות ירד מכ-260-270 אלף בתחילת השנה לכ-230-240 אלף משרות בחודשים האחרונים, אך זאת טבעי נוכח הירידה במספר המובטלים ועלייה מתונה בשכר. קצב הוספת המשרות צפוי להיחלש, אך אם הוא יתמיד ברמות הנוכחיות, שיעור האבטלה עשוי לרדת ל-4% בעוד שנה. נחלש קצב גידול במשרות בענף התעשייה, הבנייה והתחבורה. ענף הכרייה השיל מעל 100 אלף משרות בשנה האחרונה. לעומת זאת, התגבר מאוד גיוס העובדים בסקטור החינוך, בממשל, בענף הפיננסי ובענף המידע. סוף כל סוף, החלה להסתמן עלייה בשכר, כאשר הקצב השנתי של עליית השכר עלה ל-2.5% לעומת רמה של כ-2.0% שהייתה מאז שנת 2010 (תרשים 6). לחצים לעליית השכר נובעים מהעובדה שהיחס בין מספר המובטלים למספר משרות פתוחות ירד לרמות הנמוכות שהיו לפני המשבר (תרשים 7). כפי שניתן לראות בתרשים 8, במרבית האינדיקאטורים מצבו הנוכחי של שוק העבודה טוב יותר מאשר בינואר 2007 לפני תחילתו של המשבר. רק קצב עליית השכר שיעור התעסוקה עדיין לא הגיעו לרמות שהיו אז. מגזר השירותים מפצה על ההאטה במגזר התעשייה מדדי מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב נותר כמעט ללא שינוי ברמה של 50.1, קרובה מאוד לקו שמפריד בין התכווצות להתרחבות בפעילות. למרות אי שינוי במדד הכולל, השינויים במרכיבי המדד היו חיוביים. חלה עלייה בכל האינדיקאטורים החשובים והמובילים כגון הזמנות חדשות, ייצור, הזמנות ליצוא וצבר ההזמנות (תרשים 9). לפי מדד מנהלי בתעשייה, התחתית בענף עשויה להיות מאחורינו. אם התעשייה האמריקאית מתרחבת בקושי, במגזר השירותים, שאחראי על כ-85% מהכלכלה, המצב נראה הרבה יותר טוב, כפי שמשקף מדד מנהלי הרכש שעלה לרמות הגבוהות של העשור האחרון. יש לציין שפער כל כך גדול בין התעשייה לשירותים היה בפעם האחרונה רק בשנת 2000 (תרשים 10). מצב זה לא ייחודי רק לארה"ב. הפער בין מדד מנהלי הרכש העולמי במגזר השירותים לבין התעשייה גם הוא רחב מאוד. קשה להצביע על סיבה אחת שגורמת לפערים בין מדד התעשייה לשירותים, אך יש לציין מספר גורמים: ü משקל התעשייה כמעסיק, במיוחד במדינות המפותחות, קטן, מה שמאט את התמסורת בין ההתפתחויות בענף לבין מצב הצרכנים. משקל משרות בתעשייה ובענף הכרייה מסך המשרות במשק האמריקאי ירד ל-9.2% לעומת כמעט 10.5% לפני המשבר (תרשים 11), זאת למרות שגידול במספר המשרות בתעשייה בארה"ב בשנים האחרונות היה עוצמתי ביותר מאז תחילת שנות ה-90. ü משקל צריכת השירותים מסך הצריכה הפרטית בארה"ב עולה בהתמדה והגיע לשני שליש מסך הצריכה (תרשים 12). ü ירידת המחירים של המוצרים בגלל עודף כושר הייצור שפוגעת בתעשיינים, מטיבה עם הצרכן ומאפשרת להגדיל צריכת השירותים. ü הירידה במחירי הסחורות שהשפעתה הכוללת אמורה להיות חיובית לא רק על הצרכן אלא גם על היצרנים, פוגעת בחלק מענפי הייצור שקשורים לענף זה ישירות או בעקיפין. עוד אינדיקאטור שהצביע על התחזקות הצריכה הפרטית היה גידול מהיר באשראי הצרכני, במיוחד בכרטיסי אשראי. שווקים. העלאת הריבית בדצמבר סבירה מאוד, אך קצב ההעלאות הצפוי בהמשך עדיין מתון בתגובה לנתונים האחרונים, בעיקר נתוני שוק העבודה, הסיכוי לעליית הריבית בארה"ב בחודש דצמבר עלה ל-68%. ההסתברות לשתי העלאות הריבית עד חודש מרץ (כולל) עלתה ל-38%, בדומה למצב בחודש אוגוסט לפני הטלטלה בשוק המניות. לעומת זאת, ההסתברות לשלוש העלאות ריבית עד חודש יוני כולל עלתה ל-21% והיא נמוכה מההסתברות של כ-30% שהייתה מגולמת בחודש אוגוסט (תרשים 14). מצב זה מגלם שהשוק אכן צופה עליית הריבית בקרוב, אך תוואי הריבית בהמשך צפוי להיות אפילו מתון יותר לעומת ההערכות שהיו בחודש אוגוסט האחרון. עובדה זו משתקפת בתוואי עתידי מתון יותר של הריבית בארה"ב המגולם כעת בחוזים לעומת התוואי ערב פגישת ה-FED בחודש ספטמבר (תרשים 13). בעקבות הנתונים האחרונים, אנו משנים את ההערכה שלנו ומצפים שהריבית תעלה בפגישה הקרובה של ה-FED. מה ניתן ללמוד על התנהגות האפיקים בתקופות של עליית הריבית בארה"ב? מכיוון שההסתברות להעלאת הריבית בקרוב עלתה משמעותית, אנו חוזרים לניתוח שפרסמנו בתחילת אוגוסט לגבי השפעת העלאות הריבית בארה"ב שהיו מאז תחילת שנות ה-90 על אפיקי השקעה שונים. בחנו את ההתפתחות במחירי הנכסים בפרק זמן בין חצי שנה לפני העלייה הראשונה בריבית ועד חצי שנה אחריה. השפעה על האג"ח הארוכות כפי שניתן לראות בתרשים 15, תשואות האג"ח ל-10 שנים רשמו עלייה בכל התקופות לקראת העלאת הריבית הראשונה. להבדיל משתי התקופות הראשונות (1993, 1999), בהן התשואות הארוכות המשיכו לעלות גם אחרי שהריבית החלה לעלות. במהלך עליית הריבית האחרונה שהחל בשנת 2004, חודשיים אחרי עליית הריבית הראשונה, התשואות נותרו באותה הרמה כפי שהיו חצי שנה לפני עליית הריבית הראשונה. בהנחה שעליית הריבית הראשונה בארה"ב נמצאת כעת במרחק של כחודש, ההתפתחות הנוכחית בתשואות האג"ח ל-10 שנים תואמת את המתרחש בתקופות הקודמות. לנו נראה שבנסיבות הנוכחיות סבירה יותר חזרה לתרחיש של שנת 2004 מאשר 1993 או 1999. כלומר, סיכון לעלייה חדה בתשואות אחרי תחילת העלאות הריבית יחסית נמוך. השפעה על הדולר ביחס לדולר האמריקאי הממצאים קצת מפתיעים. הדולר החל להיחלש ביחס לסל המטבעות העיקריים DXY מייד עם או אפילו קצת לפני העלאת הריבית הראשונה (ראו תרשים 16). מכיוון שכעת ה-FED לא יוכל להתרחק יותר מדי מהבנקים המרכזיים האחרים בעולם כשהוא מעלה את הריבית לבדו, יש להניח שגם הפעם התחזקות הדולר לאחר העלאת הריבית הראשונה תהיה מוגבלת, אם בכלל, אחרי שהמטבע האמריקאי כבר התחזק משמעותית בשנה האחרונה. השפעה על המניות המאפיין הבולט של השפעת תחילת העלאות הריבית על מדד המניות S&P500 הייתה ירידות שערים במניות יחד עם העלאת הריבית הראשונה שהתחלפה כעבור מספר חודשים בעליות די חדות בכל התקופות. שוק המניות המשיך לעלות לאחרונה, למרות העלייה בסיכוי להעלאת הריבית הקרובה. לכן, ניתן להניח שהעלאת הריבית הראשונית כבר מתומחרת במניות. המרווחים בין ישראל לארה"ב התרחבו בחלק הארוך של העקום והתכווצו בקצר תשואות האג"ח בישראל המשיכו לעלות לאורך השבוע האחרון בהשפעת עליית התשואות האמריקאיות ועלייה בפרמיית הסיכון של ישראל. כתוצאה מזה, המרווחים בין ישראל לארה"ב לטווחים הארוכים עלו, כאשר המרווחים לטווחים הקצרים יותר ירדו לרמות נמוכות מאוד (תרשים 18). באופן כללי, הפער בין התשואות הארוכות בישראל לעומת ארה"ב התנהג בשנים האחרונות בדיוק בהתאם לפער בין הריביות של הבנקים המרכזיים בשתי המדינות (תרשים 19). לפי דפוס זה, עליית הריבית בארה"ב ללא עלייה מקבילה בריבית בישראל אמורה לצמצם את הפער בין התשואות הארוכות ולהפוך אותו לשלילי יותר, אלא אם פרמיית הסיכון של ישראל תמשיך לעלות. מצד אחד, הרבה מהחדשות הרעות מבחינת שוק האג"ח כבר מתומחרות בתשואות. השוק מתמחר הסתברות גבוהה לעליית הריבית בארה"ב, כאשר תוואי הריבית בהמשך צפוי להיות מתון. יחד עם זאת, כפי שראינו בתרשים 15, במקרים הקודמים של תחילת העלאות הריבית בארה"ב, תשואות האג"ח הארוכות המשיכו לעלות חודשיים לפני העלייה הראשונה בריבית. לכן אנו מעדיפים כעת להישאר בעמדת המתנה וממליצים בשלב זה, להמשיך ולשמור על מח"מ התיק של כ-4 שנים. תרשים 18 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז' עדכון כלפי מעלה בתחזית האינפלציה בשבוע האחרון נרשמה עלייה קלה בציפיות האינפלציה הקצרות בהמשך למגמה של השבועות האחרונים (תרשים 20). אנו עדכנו כלפי מעלה למינוס 0.1% את תחזית האינפלציה לחודש אוקטובר בגלל מחירי הירקות הגבוהים שנותרו לאורך חודש אוקטובר. תרשים 20 מקור: מיטב דש ברוקראז' ההתפתחויות האחרונות בשוק התקשורת עשויות להשפיע על מדד המחירים. אם מחירי התקשורת יישארו יציבים בשנה הקרובה לעומת התחזית שלנו לירידה, תחזית האינפלציה תעלה ב-0.2%. בינתיים, אנו מניחים שמחירי התקשורת ימשיכו לרדת. אג"ח קונצרניות חו"ל למרות גל ההנפקות, בעיקר בארה"ב, האג"ח הקונצרניות צמצמו בצורה משמעותית את המרווחים ביחס לבנצ'מארק הממשלתי בארה"ב. המרווחים הצטמצמו בזכות העלייה החדה בתשואות האג"ח הממשלתיות ועלייה מתונה הרבה יותר בתשואות האג"ח הקונצרניות. במיוחד בלטה ירידה במרווחים של האג"ח בדירוגים נמוכים (תרשים 21). יחד עם זאת, חברת S&P דיווחה בסוף השבוע ששיעור חדלות הפירעון של האג"ח בעולם הגיע השנה לרמה הגבוהה ביותר מאז משבר 2009 בהובלת האג"ח בענף האנרגיה והסחורות. התשואה הצפויה של האג"ח מתחת לדירוג השקעה עלתה לאחרונה וצמצמה את הפער לעומת התשואה הצפויה של שוק המניות האמריקאי (מכפיל חזוי הפוך) לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר (תרשים 22). עובדה זו תומכת בהגדלת משקלן של האג"ח הקונצרניות בדירוגים נמוכים כתחליף למניות ברכיב ההשפעות בחו"ל. לאור הנתונים הכלכליים החיוביים בארה"ב ובאירופה אנו ממשיכים להמליץ על הגדלת חשיפה לאפיק הקונצרני בחו"ל ע"ח השוק המקומי. פרטי מכין האנליזה אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437. מרחוב ששת הימים 30, בני ברק בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411 השכלה- כלכלן תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה. תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה. ניסיון תעסוקתי – 2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות 2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה מיטב דש ברוקראז' בע"מ. מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818 גילוי נאות מטעם מכין האנליזה למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה. גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה") ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו. סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב. 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל. 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל. 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל. 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה. 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר. 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר. עצמאות שיקול הדעת אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. 08-11-2015 זבז'ינסקי אלכס תאריך פרסום האנליזה

בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים

 
מדד הנדל"ן 15, שער אחרון: 360.96
מדד הנדל"ן 15 מכיל את 15 מניות הנדל"ן עם שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב. בזמן האחרון ראינו פריצה של התנגדויות בחלק מהמניות הללו וגם כתבנו עליהם תחזיות של ניתוח טכני ותחזיות מצולמות אותם העלנו לאתר לשימושכם.
לאחר ירידות חדות במפולת הסאב פריים של שנת 2008 בה ירד מדד הנדל"ן 15 מרמת מחיר של 880 עד לשפל של 126 נקודות, התאושש מדד הנדל"ן ועלה בשנתיים שאחרי בכ-180% בחזרה לשער 360. מסוף 2010 ועד היום מדשדש מדד הנדל"ן 15 ברצועת יציבות עם נטייה לירידה. בסוף אפריל פרץ המחיר את רצועת היציבות היורדת שיהיה האיתות הראשון לחזרה למסלול עולה.
בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים. בניגוד לאיתות הראשון שהיה חלש ולא משמעותי, איתות כזה מגדיל מאוד את הסיכויים להמשך עלייה. יעד המחיר הוא 500 נקודות בשנה הקרובה אבל כמובן שיש לחתוך הפסד אם מתרחשת ירידת מחיר אל מתחת ל-360 ליותר מכמה ימים בודדים.
בהצלחה!

נאסדק, שער אחרון: 3,469
אין סימנים שליליים להתנהגות הנאסדק כך שהירידה בשבוע שעבר והיציבות של השבוע הם תיקון ומנוחה בלבד לפני חידוש העלייה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. מכיוון שהנאסדק הגיע ליעד המחיר והתקרב לקו מגמה עולה עליון, סביר שנמשיך לראות דשדוש ומנוחה לפני המשך העלייה כך שירידה עד 3,200 נקודות היא מאוד אפשרית לפני המשך העלייה.
עדיין אין סימנים שליליים להיפוך מגמה. על פי המחזוריות ניתן להתחיל לחפש את היפוך הכיוון והתחלת הירידות בעוד כשנה. יש להמתין להתחלת ירידה וליצירת מבנה שלילי לפני שמגיבים ופותחים פוזיציות שורט או לחלופין יוצאים מהמניות כי תמיד עדיף לראות שהשוק מסכים עם מה שאנו חושבים.

מעוף, מחיר אחרון: 1225.26
פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.64% וזה מרמז על עליית המעוף ל-1232 בערך בפתיחת המסחר.
המעוף שוב ברצועה, שובר שיאים של דשדוש. מתחילת אוקטובר 2012, כבר יותר משמונה חודשים, מתנהל המעוף ברצועת מסחר של 5% בתחום 1180-1235. יש להמתין לפריצה מחודשת, כנראה מעלה.
אין שינוי בתחזית- הגל העולה צפוי לשבור את שיא כל הזמנים ולעלות אל מעל 1350 נקודות אבל לאחר מכן יש להיזהר. על פי המחזוריות, המפולת הבאה צפויה להתחיל במהלך 2014.

נאסדק, מחיר אחרון: 3,437
הנאסדק בשיא של 13 השנים האחרונות ואין סימני חולשה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. יעד המחיר הוא 3,500 תוך חודשיים. תיקון אפשרי צפוי להיעצר ב-3,200.

 אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 9486 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועלהתאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנכ"ל של תטא וכמנהל התיקים הראשי.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים