‎כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

ריבית בנק ישראל לינואר 2011 – נותרה ללא שינוי

באדיבות רון אייכל

 

עיקרי הדברים:

 

  • כצפוי, בנק ישראל החליט להותיר את הריבית לחודש ינואר 2011 ללא שינוי, ברמה של 2.0%.
  • מההודעה שפורסמה לאחר ההחלטה, ניתן להסיק בנק ישראל הופך מעט יותר יוני.
  • ככל הנראה, החשש מהתרחבות בפער הריביות מול ה-3G והשפעתו על תנועות ההון ושערי החליפין, הם הסיבה להותרת הריבית על כנה.
  • אנו צופים, כיגם הריבית לחודש פברואר 2011 תישאר על כנה, ברמה של 2.0%. בסוף 2011 תגיע הריבית ל-3%
  • בסוף המסמך מצורפת השוואה מסוג "ראש בראש", של ההחלטה האחרונה אל מול הקודמת קרי, היכן שונו הטקסטים…

 

סיכום החלטת הריבית

בהתאם להערכתנו, בנק ישראל החליט להותיר את הריבית המוניטרית לחודש ינואר 2011 ללא שינוי, ברמה של 2.0%.

מהדיווח של הבנק, עולה כי הגורמים המרכזיים להחלטה זו היו:

(1)   ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב. על רקע זה, פער הריביות בין המשקים שצומחים מהר יחסית, וביניהם ישראל, למשקים המפותחים, המעודד תנועות הון לטווח קצר שלוחצות לייסוף המטבע המקומי, מהווה אתגר משמעותי לניהול המדיניות. – באופן די מפתיע (ואולי לא כל כך מפתיע…) נושא זה כובש את ראשות הליגה כגורם אשר משפיע על ההחלטה. בחודשים הקודמים, עניין זה היה במקום השלישי.

(2)   צפיות האינפלציה לשנה קדימה הנגזרות משוק ההון ואלו של החזאים ירדו במעט ונכנסו לתוך תחום יעד האינפלציה וכעת הן נמוכות במעט מגבולו העליון. לפי תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל, צפויה האינפלציה בשנה הקרובה להסתכם ב-2.6% בין היתר, בגלל הייסוף שחל בשקל בחודש האחרון. האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית צפויה להיות מעט מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה במרבית שנת 2011 ולחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה.

(3)   בחודש האחרון נרשמה התמתנות בעליית מחירי הדירות לצד ירידה בסעיף הדיור במדד המחירים בחודשיים האחרונים, בין היתר, על רקע הצעדים שננקטו על ידי בנק ישראל והממשלה לצינון שוק הנדל"ן, אולם, עדיין מוקדם להעריך אם מדובר בשינוי במגמה. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק זה וינקוט בצעדים ככל שיידרש כדי לתמוך ביציבות הפיננסית.

(4)   מרבית האינדיקטורים שנוספו החודש תומכים בהערכה שהפעילות הכלכלית במשק הישראלי נמשכת בקצב שנתי של כ-4%. בתי השקעות עדכנו את תחזיות הצמיחה של ארה"ב כלפי מעלה. אולם, משבר החוב בכמה מדינות באירופה עלול להעיב על קצב ההתאוששות של מדינות אלה ומהווה גורם סיכון לקצב הצמיחה במשק הישראלי.

 

בחודשים האחרונים, כבר התייחסנו לכך כי אנו לא רואים סיבה או צורך בהעלאת הריבית, מעבר לתוואי של אחת לרבעון. זאת, לאור ההתפתחויות האינפלציוניות והפעילות הכלכלית.

כעת, מתברר כי גם בבנק ישראל לא חשים בנחיצות של ריסון מוניטרי אגרסיבי.

 

יחד עם זאת, ניכרת התחושה כי דיווח זה הוא יוני (Dovish) למדי, בהשוואה לפרסום החלטות הריבית הקודמות. הדבר מקבל משנה תוקף לאור העובדה כי פער הריביות ותנועות ההון "עלו" למקום הראשון כגורם אשר השפיע על ההחלטה.

 

מבט לחודשים הקרובים

 

כמו תמיד, בבנק ישראל מדגישים כי החלטה זו עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.

 

כלומר, ניתן להניח כי "עצירה" זו היא זמנית ויחולו העלאות ריבית נוספות בהמשך הדרך. יחד עם זאת, קצב עליית הריבית או העיתוי לא ידועים מראש, אלא תלויים במספר גורמים והם: (1) סביבת האינפלציה ; (2) הצמיחה במשקים הישראלי והעולמי ; (3) המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים (פער הריביות) ; (4) התפתחות שערי החליפין של השקל ו-(5) מחירי הדיור.

 

לפיכך, עיתוי העלאות הריבית עשוי להיקבע לפי ההתפתחויות בשערי החליפין, בריביות בעולם ובשוק הדיור ובפרט במחירי הדירות.

 

ביחס לשוק המט"ח ותנועות ההון. ככל הנראה, הסביבה אינה מעודדת מבחינת בנק ישראל. הדבר נכון במיוחד לשער החליפין של השקל כנגד האירו. כלומר, בעוד שהשקל התחזק בשנים האחרונות כנגד הדולר, כאשר הדולר נחלש בעולם. לצערנו, בכיוון ההפוך, כאשר הדולר מתחזק בעולם, השקל לא נחלש כנגדו, על אחת כמה וכמה כנגד האירו.

 

לאור כל אלו, אנו מצפים כי גם בהחלטה לחודש פברואר 2011 יבחרו בבנק המרכזי שלא לשנות את גובה הריבית.

 

בהתייחס להמשך 2011 אנו מצפים לכדי המשך הריסון המוניטרי, בקצב צנוע של העלאה אחת כל שלושה חודשים. אנו מעריכים כי העלאת הריבית הבאה תהיה רק בשלהי הרבע הראשון של 2011 ובסופה זו תגיע לרמה של 3%.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים