‎כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

1 מרץ 2024

ריבית משכנתא

כיצד נקבעת ריבית המשכנתא ?

ריבית המשכנתא היא נגזרת של מסלול ההלוואה שתבחרו לקחת.

בבנקים השונים ישנם כארבעה מסלולים שונים :

1.קרן לא צמודה וריבית קבועה

מסלול זה, על פי רוב, אינו נהוג למרות שהוא מציע החזר קבוע לאורך כל חיי ההלוואה ללא תלות באינפלציה. טווח הריביות נע בטווחים של 5% ל – 7% ואף מעבר לכך.

2.קרן לא צמודה וריבית משתנה

במסלול זה הקרן אינה צמודה למדד כלהו, ולכן אינה מושפעת מעלייה או מירידה במדד. הריבית במסלול זה היא ריבית משתנה. דוגמא למסלול משכנתא הניתן במסלול זה היא משכנתא על בסיס ריבית ה"פריים". במשכנתא על בסיס ריבית ה"פריים" מחושבת הריבית בכל חודש מחדש, לפי ריבית ה"פריים" שהיתה נהוגה בחודש הקודם, בתוספת או בהפחתה של אחוז מסויים, קבוע ומוסכם מראש.

3.קרן צמדה וריבית קבועה

במסלול זה הקרן צמודה למדד כלשהו והירבית קבועה לכל אורך חיי ההלוואה. המשמעות היא, שהקרן מושפעת מעלייה או מירידה של המדד (מושפעת מהאינפלציה באופן ישיר), כאשר המדד עולה הקרן עולה, ולהיפך. (שים לב! אם נקבעה רצפת הצמדה, הקרן לא תרד מעבר לרצפת ההצמדה שנקבעה). דוגמה למשכנתא במסלול זה היא משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.

4.קרן צמודה וריבית משתנה

במסלול זה הקרן צמודה למדד כלשהו והריבית תשנה במועדים קבועים, על פי נוסחת שינוי מוסכמת וקבועה מראש, או לפי מדד מוסכם מסוים, כפי שנקבע בהסכם ההלוואה. המשמעות של משכנתא זו היא, שהקרן עולה ויורדת לפי המדד המוסכם: כאשר המדד עולה אזי הקרן עולה, ולהיפך (שים לב: אם נקבעה רצפת הצמדה, הקרן לא תרד מעבר לרצפת ההצמדה שנקבעה), והריבית משתנה בכל מספר תקופות קבועות ומוסכמות מראש. דוגמה למשכנתא זו היא המשכנתא הדולרית, שבה הקרן צמודה לדולר והריבית נקבעת לפי ריבית ה"ליברו" המשתנה בכל שלושה או שישה חודשים (לפי קביעה מוסכמת מראש); או משכנתא בריבית משתנה צמודה למדד המחירים לצרכן.

האם בין הבנקים יש הפרשים משמעותיים בריבית המשכנתא ?

התשובה היא חד משמעית כן. לכל בנק יש מסלולים שהוא יכול לתת בהם ריבית טובה יותר ומסלולים שהוא יכול לתת בהם ריבית טובה פחות, מבחינת ריבית משכנתא כמובן. אל נתעלם מהעובדה שהבנק הוא עסק לכל דבר ורוב העדפות שלו הם במסגרת רווחיות הבנק.

הערה חשובה : חברת הבית הפיננסי, המתפקדת כגוף חיצוני ובלתי תלוי ברווחיות הבנק, יכולה לכוון אתכם לבנק הנכון ולמסלול האידאלי עבורכם ובכך לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים.

כיצד משפיעה ריבית המשכנתא על החזר המשכנתא?

בכדי לחשב את השפעת ריבית המשכנתא על החזר המשכנתא אתם מוזמנים להשתמש במחשבון משכנתא של הבית הפיננסי. מחשבון משכנתא הוא כלי יעיל ופשוט שבו תוכל לראות כיצד סכום ההלוואה, גובהה הריבית ותקופת ההלוואה משפיעים על גובהה ההחזר החודשי וגלובלי.

ריבית משכנתא – מושגים

ריבית אפקטיבית, ריבית מתואמת שנתית

שיעור הריבית השנתית, המכילה בתוכה את הריבית דריבית המתוספת בתקופת ההלוואה ומציינת את הריבית בפועל של ההלוואה. בהלוואה בריבית משתנה, הריבית המתואמת השנתית הממוצעת לכל אורך חיי ההלוואה לוקחות בחשבון גם את שיעור הריבית העתידי שישלם הלווה בתקופה שלאחר מועד שינוי הריבית, וכך מתאפשר ללוה להשוות את הריבית בשאר המסלולים ובבנקים השונים.

ריבית בנקאית

הריבית על ההלוואות, לפי תעריפון הבנק.

ריבית בנק ישראל

ריבית ההלוואות שנותן בנק ישראל לבנקים. הריבית נקבעת על ידי נגיד בנק ישראל, בין היתר, להשגת יעד האינפלציה של הממשלה ומפורסמת אחת לחודש. ריבית בנק ישראל משמשת גם לקביעת ריבית ה"פריים" בבנקים.

ריבית דריבית

ריבית נדחית מצטברת. משמשת בעיקר לחישוב יתרת ההלואה מנקודת זמן מסויימת, תוך התחשבות בהצמדת הקרן ובשיעור הריבית.

ריבית כלכלית

בהלוואות המבוצעות בין ה – 16 לחודש עד סוף החודש, מחויב הלווה בריבית ביניים עבור התקופה שבין יום קבלת ההלוואה לסוף אותו החודש. הריבית הכלכלית היא תחליף הבנק להצמדה של ההלואות מכספי הבנק, שהתקבלו לאחר פרסום המדד.

ריבית ליבור (london inter –bank offered rate)

שיעור הריבית הנהוגה בהלוואות יורו ודולר. ריבית ה"ליבור" נקבעת על ידי שיעור הריבית להלוואות של שלושה או שישה חודשים, בבנקים המרכזיים של לונדון. ריבית ה"ליבור" מתעדכנת מדי שלושה או שישה חודשים, על פי בחירת הלווה.

ריבית ממוצעת על המשכנתאות

הריבית אפקטיבית ממוצעת, המחושבת כממוצע משוקלל של הלוואות בנקאיות חדשות (שאינן הלוואות זכאות), שניתנו על ידי תאגידים בנקאיים, במהלך תקופה של חצי חודש, לרכישת דירת מגורים. הריבית הממוצעת על המשכנתאות מתפרסמת על ידי המפקח על הבנקים אחת לחצי חודש ומשמשת כאינידיקאטור לריבית המשכנתאות במשק בתקופה נתונה ולצורך חישוב עמלת הפרשי ריבית בפירעון מוקדם.

ריבית משתנה

ריבית על הלוואה, שאינה קבועה לכל תקופת ההלוואה, אלא משתנה במועדים קבועים, לפי נוסחת שינוי קבועה וידועה מראש. ראה :"הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה".

ריבית נומינלית, ריבית תעריפית

שיעור הריבית ללא התייחסות למדד. זו הריבית הנקובה במסמכי ההלוואה.

ריבית פיגורים

קנס המשלם לווה לבנק בגין תשלומים או סכומים שלא שולמו במועדם.

ריבית פריים

הריבית הבנקאית הבסיסית שנקבעת על ידי הבנקים לצורך חישוב עסקאות ביניהם, לפי ריבית בנק ישראל. ריבית ה"פריים" בתוספת או הפחתה של אחוז מסויים, משמשת כבסיס לחישוב הריבית של כל הלוואות הלא צמודות בבנק.

ריבית קבועה

ריבית על הלוואה, הקבועה לכל תקופת ההלוואה ונקבעת בהסכם ההלוואה. ראה: "הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה".

ריבית ריאלית

שיעור הריבית מעבר לשיעור ההצמדה למדד. לדוגמא: אם הריבית השנתית היא 6% והמדד עלה בשנה ב – 2%, אזי הריבית הריאלית תיהיה 4%.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים