‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

תחזית תשואות קופות הגמל בינואר 2010.

באדיבות שרון גייזלר

 

תשואה חיובית נאה של כ-0.9% לקופות הגמל, תודות לעליות בשוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, ובמידה מוגבלת יותר – תודות לשוק המניות.

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד בינואר  2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שבין.

תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב הרבה יותר שבין תשואה 0.6% ל- 2.0%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-0.9%.

ינואר  2010 : תשואה חיובית נאה

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בינואר  2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ – 0.7% עד 1.1%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 0.9%.

העליות בשוק איגרות החוב, הן הקונצרניות והן הממשלתיות, תרמו תרומה של ממש לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש.  

האפיק הקונצרני רשם החודש את העליות הבולטות ביותר, כשהוא נתמך בנזילות הגבוהה במערכת ובשיפור במצב הכלכלי של החברות במשק. מדד התל בונד 20 עלה ב-2.3%, מדד התל בונד 40 עלה ב-2.5% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 2.4%. יתרה מכך, איגרות החוב הלא מדורגות זינקו החודש עם תשואה ממוצעת של כ-8%.

האפיק הממשלתי רשם גם הוא עליות נאות החודש. באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-0.8%, ברקע  – מדד המחירים לחודש דצמבר שנותר ללא שינוי למרות הציפיות לעלייה של 0.2%, והותרת הריבית ללא שינוי – 1.25%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים ירד ב-0.2%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 0.8%, איגרות לטווח של 5–7 שנים עלו בשיעור של 1.3%, ואיגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור של 1.2%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה גם הוא החודש ב- 1.2%, כאשר נרשמה מגמה חיובית  ניכרת בעיקר באגחים בעלי טווחי הפדיון הארוכים ביותר: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 2–5 שנים עלו ב-1.7%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור הגבוה ביותר של 2.0%. המק"מים עלו ב- 0.2% ואילו והגילונים ירדו ב-0.2%.

בזירת המט"ח, התנהג הדולר באופן שונה מול השקל מאשר מול מרבית המטבעות האחרים בעולם, ובראשם האירו. הדולר התחזק בשיעור ניכר מול האירו: 2.5%, אבל זה לא עזר לו מול השקל והוא נחלש ב- 1.4%, מה שמשקף התחזקות ניכרת אף יותר של השקל מול האירו: תיסוף של 4.3%.

העליות בשוק המניות היו מקור נוסף לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג החודש.

שוק המניות בארץ תרם גם הוא, כאמור, לתשואות הקופות החודש. שוק המניות עלה לנוכח השיפור במצב המאקרו-כלכלי המתבטא בפרסום של נתוני מאקרו חיוביים , וכן התשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים על רקע סביבת ריבית נמוכה. אמנם מדד ת"א 25 ירד ב-2.2%,  ומדד ת"א 100 ירד בשיעור של 0.7% ,אבל מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 5.0% ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד של 7.2%. מניות חברות חיפושי הנפט והגז הובילו את עליות השערים החודש, עם עלייה בשיעור של 11.0%.  מדד חברות הביטוח בלט עם עלייה בשיעור של 6.3%.

לעומת זאת, ברוב שוקי המניות בעולם נרשמה מגמה שלילית, אשר מיתנה את תשואות הקופות החודש: מדדי המניות בארה"ב ירדו החודש בשיעורים ניכרים: מדד הדאו ג'ונס ירד ב-3.5%, מדד ה-500S&P ירד ב-%3.7 והנאסד"ק ירד ב-5.4%. גם באירופה נרשמו ירידות שערים: ה-DAX הגרמני ירד ב-5.9%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-5.0% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 6.4%. באסיה נרשמה מגמה מעורבת : הניקיי ירד ב- 3.3% וההנג-סנג ירד ב-8.0%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.   

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%ינואר 2010
מדד ת"א 252.2-
מדד ת"א 1000.7-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות1.0
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.8
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד2.9
שינוי הדולר ביחס לשקל1.4- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.2
שחר1.2
גילון0.2-

לאור כל אלו, מסתמן שתשואות ינואר יהיו חיוביות נאות, בזכות העליות באפיק הקונצרני, הממשלתי והמנייתי גם יחד.

הסקירה מופיעה באתר מיטב החדש  www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים