‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

22 מאי 2024

מושגי משכנתא – ג

*גוש / חלקה
קוד מספרי לזיהוי נכס מקרקעין. שטח המדינה מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות. חלקה שהיא בית משותף, מחולקת לתת-חלקות, המציינות כל אחת בדרך כלל, דירה מסוימת בבניין.

*גרייס הלווואה או “תקופת חסד” בהלוואה (grace = חסד)
תקופה אשר בה נדחים חלק מתשלומי קרן ההלוואה או הריבית על ההלוואה, לתקופה קצובה או לסוף תקופת ההלוואה, בדרך כלל, כדי להקל על הלווה. התשלומים הנדחים יכללו קרן, ריבית והפרשי הצמדה וייפרעו בתשלום חד-פעמי בתום תקופת החסד או יתפרשו ויתווספו לשאר ההחזרים התקופתיים של ההלוואה. ראה: “החזר קרן” ו”החזר ריבית”.

*גרירת משכנתא
מצב הנוצר כאשר בעל דירה מוכר את דירותו, אך בוחר לא לפרוע בפירעון מלא את הלוואה של הנכס הנמכר. במצב דברים זה, גרירת המשכנתא יחל באישור הבנק לגרירת המשכנתא לנכס החדש, ביטול השעבוד הקיים והעברתו לנכס אחר.

מעבר לסרגל הכלים