‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

22 מאי 2024

מושגי משכנתא – ל

*לווה
אדם או אישיות משפטית, שחתם על מסמכי הלוואה.

*לווה נוסף
אדם או אישיות משפטית, המצטרף כצד נוסף – ערב להסכם ההלוואה, גם אם אינו בעל זכויות במקרקעין המשועבדים להבטחת ההלוואה. צירוף לווה נוסף נעשה בדרך כלל כאשר כושר ההחזר של הלווה אינו מספק את הבנק.

*לוח סילוקין
לוח תשלומים ראה “טבלת החזר”.

*לוח שפיצר
לוח סילוקין הבנוי מתשלומים תקופתיים קבועים, הכוללים החזרי קרן ותשלומי ריבית. התשלומים נקובים בסכומי ההחזר הם נומינליים, אך בפעול התשלומים כוללים גם הפרשי הצמדה. לוח שפיצר הוא לוח הסילוקין הנפוץ ביותר להלוואות.

*ליבור (london inter –bank offered rate)
שיעור הריבית הנהוגה בהלוואות יורו ודולר. ריבית ה”ליבור” נקבעת על ידי שיעור הריבית להלוואות של שלושה או שישה חודשים, בבנקים המרכזיים של לונדון. ריבית ה”ליבור” מתעדכנת מדי שלושה או שישה חודשים, על פי בחירת הלווה.

*ליווי פרויקט
מעטפת שירותים בנקאיים לחברות בנייה, הכוללות מתן אשראי לקבלן או לחברת בנייה לביצוע פרויקט הבנייה, מתן ערבויות לפי חוק המכר לרוכשים והלוואות לרוכשי הדירות. במקרה זה, כל התשלומים ששילמו רוכשי הדירות, מועברים לחשבון המשועבד לטובת הבנק. הבנק מעביר לחברה הקבלנית כספים מתשלומים אלה ואשראי לביצוע הפרויקט, לפי התקדמות הבנייה.

*הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ”ס
יחידת סמך של משרד ראש הממלשה, שתפקידה לאסוף, לעבד ולפרסם מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בארץ. בין פרסומיה אפשר למצוא את מדד המחירים לצרכן, מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ומפקד האוכלוסין והדיור.

*לשכת רשום מקרקעין
ראה : “טאבו”.

*לשכת רישום המשכונות
ראה “רשם המשכונות”.

*לקוח מוגבל
לקוח בעל חשבון בנק מוגבל. לקוח מוגבל לא יכול להשתמש בשיקים או לפתוח חשבון בנק. ראה: “חשבון מוגבל”.

*לקוח מוגבל חמור
לקוח מוגבל, שחשבון נוסף שלו הוגבל או מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל. מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, פרט לחשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר. ראה : “חשבון מוגבל"

מעבר לסרגל הכלים