‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

מושגי משכנתא – מ

*מדד הדיור
מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינויים במחירי הדיור.

*מדד המחירים לצרכן
מדד המשקף את השינויים החודשיים במחירי סל מוצרים ושירותים של משפחה ממוצעת בישראל. המדד מתפרסם כל 15 לחודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

*מדד תשומות הבנייה
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינויים בעלויות הבנייה, הנובעים משינויים בעלות חומרי הבנייה ושכר העבודה.

*מוטב
אישיות משפטית, בעלת זכות חוקית לקבלת כספים, זכויות או טובת הנאה.

*מימוש משכנתא
מימוש נכס לאחר שאין באפשרות הלווה להמשיך ולפרוע את תשלומי ההלוואה, בעל המשכון – בדרך כלל הבנק, מוכר את הנכס המשועבד, כדי לפרוע את חובו של הלווה.

*מכתב החרגה
מכתב המוצא על ידי בעל השעבוד בנכס לגוף אחר ובו מסכים בעל השעבוד, כי חלק ספיציפי מאותו הנכס המשועבד לו, אינו נכלל בשעבוד. מכתב ההחרגה נדרש, על פי רוב, בעת גרירת משכנתא, מכירה או קנייה של נכס משועבד.

*מינהל מקרקעי ישראל
המינהל גוף שהוקם על ידי הממשלה לניהול המקרקעין בארץ. מיכוון שרוב הקרקעות בארץ (כ – 90% מ – 22 מיליון דונם) הינן בבעלות המדינה, רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל, אי אפשר להעביר את הבעלות במקרקעין של המדינה, ולכן, הזכות המוקנית בהם הינה זכות שכירות קצרת מועד או חכירה. המינהל מחכיר את קרקעות המדינה ומנהל מאגר מידע הפתוח לעיון הציבור ובו פרטים על התקשרויות חוזיות של המינהל לגבי מקרקעין שבניהולו, אשר אינם רשומים בפנקסי המקרקעין, זכויות לגבי המקרקעין, התחייבויות של המינהל לרישום משכנתא בנוגע למקרקעין בעת רישומים בפנקסי רשם המקרעין וכל רישום הקשור על פי דין.

*מס
תשלום חובה לרשות שלטונית, תמורת רווח או על פי כל דין.

*מס בולים
ראה: “ביול”.

*מסלול משכנתא
מכלול המשתנים בהלוואה, המשפיעים על גובה החחזר, לרבות שיטת הפירעון, בחירה בין קרן צמודה לקרן שאינה צמודה, ובין ריבית קבועה לריבית משתנה.

*מס מכירה
במכירת דירה, או כל זכות במקרקעין, משולם מס מכירה כאחוז משווי הזכות הנמכרת, ללא קשר לשבח (רווח) של המוכר. דירת מגורים הפטורה מתשלום מס שבח פטורה גם מתשלום מס מכירה.

*מס רכישה
ברכישת דירה או כל זכות במקרקעין, משולם מס רכישה, כאחוז משווי הזכות הנמכרת, ללא קשר לשבח (לרווח) של המוכר.

*מס שבח
מס המוטל על השבח (הרווח), שנוצר למוכר, כתוצאה ממכירת דירה או זכות במקרקעין.

*מענק
מותנה ראה “הלוואת מקום”.

*מקרקעין
נדל”ן נכסים שלא ניתנים להעבר הממקום למקום (נכס דלא ניידי). מושג זה כולל את הקרקע וכל מה שמחובר אליה חיבור של קבע, כגון בתים, מפעלים ומבנים. מקור מימון
המקור הכספי של ההלוואה: הון עצמי, הלוואה מכספי מדינה לזכאים או הלוואה משלימה מהבנק.

*משכון
שימוש בנכס בעל ערך כערובה להלוואה או חלק ממנה. אם הלווה לא יכול לפרוע את תשלומי ההלואה, יכול בעל המשכון לממש את המשכנתא ולהיפרע. משכון שונה משעבוד בכך שהנכס עליו מוטל המשכון נמסר לבעל החוב, עד לפירעון החוב ואילו הנכס עליו מוטל השעבוד נשאר בידי החייב (כגון הלוואה על דירה, הנשארת בשימוש הלווה).

*משכון זכויות חוזיות
ראה “ערבות חוק המכר”.

*משכנתא
שעבוד הדירה שעבוד של נכס מקרקעין על ידי בעל הזכויות במקרעיין לטובת בנק, כבטוחה לקבלת הלוואה. השעבוד נרשם באמצעות שטר משכנתא המונפק על ידי הבנק בלשכת רישום המקרקעין וברשם המשכונות. כל עוד עסקת המשכנתא נעשית על ידי שעבוד הנכס (הנכס נשאר בשימוש הלווה) ולא משכונו (הנכס עובד לידי הבנק), כינוי ההלוואה כ”משכנתא”, אינה פוגעת ברישום המשכון אצל רשם המשכונות.

*משכנתא בדרגה שנייה
משכנתא נוספת על נכס, הטעונה בדרך כלל הסכמה של בעל המשכנתא הראשונה. דרגתה של המשכנתא מדרגה שנייה פחותה מזו של משכנתא בדרגה ראשונה, שנרשמה על אותו נכס לטובת גורם אחר; אם ימומש הנכס, יקבל בעל המשכנתא בדרגה ראשונה את מלוא הסכום שבעל החוב חייב לו ורק לאחר מכן יקבל בעל המשכנתא בדרגה שנייה את המגיע לו, מהסכום הנותר. ראה: “המשכנתא הראשונה” ו”פארי פאסו”.

*משכנתא בריבית משתנה
הלוואה כנגד נכס, עם או בלי הצמדה למדד מסוים, כאשר הריבית משתנה במועדים קבועים, לפי נוסחת שינוי ידועה מראש. ראה “הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה”.

*משכנתא בריבית קבועה
הלוואה כנגד נכס, הצמודה למדד מסויים. ריבית ההלוואה קבועה, ידועה מראש ואינה משתנה לכל אורך חיי הלוואה. ראה: הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה” ו”הלוואה צמודה לפריים”.

*משכנתא דולרית
הלוואה כנגד נכס על בסיס הדולר. ראה “הלואה צמודה לדולר”.

*משכנתא משולבת
חלוקת ההלוואה למספר הלוואות במסלולים שונים כנגד נכס. דוגמה לחלוקה: שליש מסך ההלוואה במשכנתא צמודת מדד בריבית קבועה, שליש מסך ההלוואה במשכנתא לא צמודה על בסיס ה”פריים” ושליש נוסף במשכנתא צמודה לדולר על בסיס ריבית ה”ליבור”.

*משכנתא פארי פאסו
ראה : “פארי פאסו”.

*משכנתא ראשונה
משכנתא בדרגה ראשונה – שעבוד ראשון של הנכס לטובת הגורם הממשכן (הבנק), כבטוחה להלוואה. ראה: “משכנתא בדרגה שנייה” ו”פארי פאסו”.

*משכנתא צמדת מט”ח
הלוואה שקלית הצמודה למטבע חוץ כנגד נכס. ראה: “הלוואה צמודת מט”ח”.

*משפחה חד הורית
הורה יחיד עם ילד אחד לפחות, שהינו אלמן/ה, גרוש/ה או עגונה ואינו מתוגרר עם ידוע בציבור.

*משכנתא על בסיס ה”פריים”
הלוואה לא צמודה על בסיס ריבית ה”פריים” כנגד נכס. ראה “הלוואה על בסיס הפריים”.

מעבר לסרגל הכלים