‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

מושגי משכנתא – ע

*עומק הפיגור
מדד המתקבל על ידי חישוב מתמטי למציאות חומרת הפיגור בהלוואה; חלוקה של יתרת הפיגור בסכום החיוב החודשי האחרון בהלוואה.

*עמלה
סכום כסף שהבנק גובה תמורת שירות מסויים הניתן ללקוח.

*עמלת היוון
הפרשי ריבית עמלה הנגבית בעת פירעון מוקדם של הלוואה, כאשר הריבית של ההלוואה גבוהה יותר מהריבית הממוצעת על המשכנתאות. מטרתה להקשות על לווה המעוניין לקחת משכנתא בתנאים עדיפים וכן לפצות את הבנק בגין הפסד הריבית עד לתום מועד ההלואה המקורי.

*עמלת פירעון מוקדם
עמלה שהבנק רשאי לגבות מלקוח המסלק הלוואה או חלק ממנה, במועד המוקדם מהנקוב בהסכם ההלוואה, בכפוף לדרך החישוב, הפטורים וההנחות שנקבעו בחוק. העמלה מורכבת מחמישה מרכיבים: עמלת דמי טיפול, עמלת אי הודעה מוקדמת, עמלת הפרשי ריבית, עמלת הפרשי מדד ועמלת הפרשי שער.

*עמלת פתיחת תיק
ראה “פתיחת תיק”.

*ערבות
התחייבות של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. אם לווה אינו פורע את חובו, הערבות מאפשרת לבנק, בתנאים מסויימים, לפרוע את החוב מהערבים להלוואה.

*ערבות בנקאית
ערבות שהערב בה הוא הבנק. הערבות הבנקאית מקובלת כבעלת סיכון נמוך ומשמשת בעיקר כבטוחה להתחייבויות או כבטוחה זמנית ללווה המבקש לשחרר נכס המשעובד לבנק כבטוחה להלוואה ועדיין אין באפשרותו לשעבד נכס אחר.

*ערבות חוק המכר
משכון זכויות חוזיות ברכישת דירה חדשה, מחוייב הקבלן על פי חוק המכר, להבטיח את הכספים המתקבלים אצלו, שעולים על 15% ממחיר הדירה. כדי להבטיח את כספי הרוכשים, מחוייב הקבלן לאחת מאלה בגובה הסכום שהתקבל: מסירת ערבות בנקאית, הצגת פוליסת ביטוח שהקונה מוטב בה, שעבוד הדירה או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, רישום הערת אזהרה לטובת הקונה או העברת בעלות או זכות אחרת בדירה כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי. הערבות ניתנת כדי להבטיח את הכספים ששילם הקונה לקבלן על חשבון הדירה שבנייתה טרם הסתיימה וזאת במקרים כמו פשיטת רגל של הקבלן, עיקולים כגד הקבלן, אי יכולת להעביר את הזכויות בדירה על שם הרוכש וכו’.

*ערבים
התחייבות של אדם אחד או יותר לקיום חיוב של אדם אחר כלפי צד שלישי, במצבים בהם הנכס לא יכול לשמש ערובה לבנק, או ההוכחות על הכנסה של הלווה, לא מספקים לדעת הבנק. ראה: “ערבות”.

מעבר לסרגל הכלים