‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

חברת תיגבור ממשיכה לצמוח

באדיבות ,הדס פרידמן – זיק קשרי משקיעים בע"מ.

הכנסות שנת 2019 צמחו בכ-10% לכ-805.5 מיליון ש"ח לעומת כ-732.5 מיליון ש"ח בשנת 2018

הרווח הכולל בשנת 2019 הסתכם בכ-10.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.3 מיליון ש"ח

מגזר כח אדם וסיעוד צמח בשנת 2019 בכ-8.2% ומגזר האבטחה צמח בכ-14.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

משבר הקורונה –  נכון למועד זה, פעילות החברה במרבית המגזרים הוכרה כמפעל חיוני, לכן, גם במצב של הוראת השבתה של המשק מטעם הממשלה, פעילות החברה במגזרים אלו ימשיכו לפעול. להערכת החברה נכון לרבעון הראשון, מחזור פעילות החברה יושפע באופן שאינו מהותי לחברה. תיק ניירות הערך של החברה מושפע מהמגמות השליליות בשוק ההון. נכון למועד פרסום הדוח, ירד שווי הנכסים בתיק ניירות הערך בכ-12%-15% המבטא הפסד צפוי הנאמד בטווח שבין 6-8 מיליון ש"ח

אורית בנבנישתי, מנכ"ל החברה מסרה: "בשנת 2019 נמשכה מגמת הגידול בפעילות החברה בעיקר לאור העלייה בהכנסות מגזר כ"א וסיעוד. אנו מאמינים שנמשיך להציג גידול בפעילות מגזרים אלה כאשר תחומי האבטחה והסיעוד פועלים כסדרם בימים אלה על פי תקנות משק לשעת חירום. בצל התפרצות נגיף הקורונה הקבוצה פועלת במלוא האחריות למתן מענה שוטף לצרכי הלקוחות תוך הגנה מירבית על בריאות עובדיה. נכנסנו למשבר הקורונה עם פיזור על פני מספר סקטורים תוך חשיפה מצומצמת לפעילות קניונים, חברות תיירות ובתי מלון. בתקופה זו אנו נותנים מענה מיידי ללקוחות המגבירים את פעילותם, כגון: רשתות קמעונאות המזון השונות, בתי חולים, מפעלי תעשייה, מוקדי שירות ומוקדי מכירה טלפונים, עיריות ובנקים. כמו כן, מתקבלים במשרדנו עובדים רבים שיצאו לאחרונה ממעגל העבודה. במסגרת האסטרטגיה של קבוצת תיגבור לחדשנות טכנולוגית, לאחר שנכנסנו להשקעה בסטארט-אפ לגיל השלישי EchoCare והשקענו באפליקצייה לפעילות ותקשורת עבור הקשישים בקהילות התומכות שלנו, אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות השקעה בעלות ערך מוסף ללקוחותינו."

תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד ושירותי שמירה ואבטחה, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון הרביעי ולשנת 2019.

 

ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו בכ-805.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-10% לעומת כ-732.5 מיליון ש"ח בשנת 2018. ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכמו בכ-192.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-4.4%, לעומת כ-184.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018. העלייה במחזור המכירות הושפעה מעלייה בפעילות החברה .

 

הכנסות מגזר כ"א וסיעוד הסתכמו בשנת בכ-528.2 מיליון ש"ח לעומת כ-488.1 מיליון ש"ח בשנת 2018, גידול של כ-8.2%. הכנסות מגזר האבטחה הסתכמו בכ-232.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-14.6% לעומת כ-203 מיליון ש"ח בשנת 2018. הכנסות מגזר מוסד גריאטרי נותרו יציבות בשנת 2019 והסתכמו בכ-13.3 מיליון ש"ח. ההכנסות מפעילויות אחרות עלו בכ-11.8% והסתכמו בכ-31.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-27.9 מיליון ש"ח בשנת 2018.

 

הרווח הגולמי בשנת 2019 צמח בכ-0.9% והסתכם בכ-58.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-57.8 מיליון ש"ח בשנת 2018. הרווח גולמי בנטרול מדידות מחדש של תכנית להטבה מוגדרת עלה בכ-7.7% והסתכם בכ-58.9 מיליון ש"ח לעומת כ-54.7 מיליון ש"ח בשנת 2018. מדידות תכנית להטבה מוגדרת הינן הכנסות והוצאות פיצויים לעובדים החורגות מהערכות האקטואר ומוצגות ברווח הכולל בהתאם לתקני IFRS. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-14.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-16.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018.

 

הרווח התפעולי בשנת 2019 הסתכם בכ-10.6 מיליון ש"ח לעומת כ-14.4 מיליון ש"ח בשנת 2018. הקיטון ברווח נובע בעיקר מהפחתה חד פעמית של מוניטין משכנות הזהב בסך של 2.7 מיליון ש"ח, שינויים בעליית ערך נדל"ן להשקעה והצגת השפעת תכנית להטבה מוגדרת. בנטרול ההשפעות החד פעמיות כאמור, קיימת עלייה ברווח התפעולי בסך 3 מיליון ש"ח בשנת 2019.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-2.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-6.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018, הירידה ברווח התפעולי הרבעוני מושפעת מהוצאות בסך 3.1 מיליון ש"ח מתוכנית להטבה מוגדרת שנשמו בשנת 2018 ברווח הכולל, לעומת הכנסות בסך 0.6 מיליון ₪ המוצגות ברווח הכולל בשנת 2019.

 

ה-EBITDA בנטרול הוצאות פחת, הפחתות והשפעת מדידות מחדש של תכנית להטבה מוגדרת צמח בשנת 2019 בכ-21.1% לכ-17.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-14.2 מיליון ש"ח בשנת 2018.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת 2019 הסתכם בכ-10.5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-8.9 מיליון ש"ח.  ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בכ-2.5 מיליון ש"ח לעומת כ-3.1 מיליון ש"ח רבעון המקביל בשנת 2018.

 

ההון העצמי נכון ליום 31.12.19 הסתכם בכ-93.1 מיליון ש"ח לעומת כ-87.5 מיליון ש"ח ביום 31.12.18. ההון העצמי של החברה גדל בעקבות רווח כולל לתקופה בסך 8.8 מיליון ש"ח ומנגד ירד בעקבות חלוקת דיבידנד בסך 5.1 מיליון ש"ח.

 

אודות החברה

חברת תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד, שירותי שמירה ואבטחה, הוקמה בשנת 1981 ונסחרת בבורסה בת"א משנת 2007. החברה מספקת שירותי כוח אדם בתחומים שונים וכן שרותי שמירה ואבטחה ולה סניפים ברחבי הארץ. תיגבור מנהלת את בית החולים "משכנות זהב" בחדרה שבבעלותה, המשמש כמרכז רפואי גריאטרי וכמרכז סיעודי. החברה מעסיקה כ-10,000 עובדים בממוצע מידי חודש.

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים