‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

סקירה שבועית 20/02/2020

באדיבות מגדל שוקי הון.

מאקרו ישראל
0.4 -מדד המחירים לצרכן ירד ב % חודש ינואר; מדד מחירי הדירות רשם עלייה 3 של ;2019 % בקצב שנתי ;עלייה בכמות המבוקשת לדירות חדשות בשנת ירידה במדד אמון הצרכנים בחודש ינואר; צמצום הגרעון המסחרי בחודש ינואר;
0.4 – מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב % ,ירידות מחירים בולטות נרשמו 6.4 בסעיפי הלבשה והנעלה 0.8 % ,תרבות ובידור 0.5 % ומזון % .עליית מחירים 3.1 בולטת נרשמה בסעיף ירקות ופירות טריים החודשים האחרונים 12 – % .ב 0.3 – עלה מדד המחירים לצרכן ב % , מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה 0.4 -ב 0.2 – % ,מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב % לעומתם מדד המחירים 0.3 – לצרכן ללא דיור ירד ב % .
הצביע על ירידה 2019 מדד מחירי הדירות של הלמ"ס לחודשים נובמבר-דצמבר 0.2 של 3 – % .בקצב שנתי מחירי הדירות עלו ב % ,קצב דומה לחודשים אוקטובר .מדד מחירי הדירות החדשות של הלמ"ס הצביע על עלייה של 2019 נובמבר 44.4 – ,כש 2019 בחודשים נובמבר-דצמבר 0.5% % מהעסקאות בוצעו במסגרת תכנית "מחיר למשתכן."
– דירות, בהשוואה ל 50,272 עמדה הכמות המבוקשת של דירות על 2019 בשנת 32,456 עמדה על 2019 .סך הדירות שנמכרו בשנת 2018 דירות בשנת 40,799 עמד על 2019 .מלאי הדירות בדצמבר 2018 דירות בשנת 22,892 – בהשוואה ל . דירות 38,112
9 מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס ירד לרמה של %- נקודות בחודש ינואר לעומת 7 רמה של %- בחודש דצמבר. רכיב השינוי במצב הכלכלי של משקי הבית ירד 8 לרמה של 5 %- לעומת רמה של %- בחודש דצמבר. רכיב השינוי הצפוי במצב 7 הכלכלי של משקי הבית ירד לרמה של 8 % לעומת רמה של % בחודש דצמבר 12 ורכיב הכוונות לרכישות גדולות בשנה הקרובה ירד לרמה של %- מרמה של – בחודש דצמבר. מנגד, רכיב השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה נותר יציב 11% 21 ברמה של %- .
, בחודש ינואר ₪ מיליארד 21.4-על פי נתוני הלמ"ס, יבוא הסחורות הסתכם ל מיליארד 15 – בחודש דצמבר. יצוא הסחורות הסתכם ל ₪ מיליארד 24.7לעומת בחודש דצמבר. הגירעון המסחרי הצטמצם לרמה של ₪ מיליארד 14.1, לעומת ₪ בחודש דצמבר. ₪ מיליארד 10.6 בחודש ינואר, לעומת גרעון של ₪ מיליארד 6.3 43 ייבוא חומרי הגלם המהווה 1.5 – % מסך הייבוא עלה ב % בחישוב שנתי בחודשים 86 . הייצוא התעשייתי המהווה 2020 – ינואר 2019 -נובמבר % מהייצוא ירד ב .2020 – ינואר 2019 בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 8.4%
נקודות 141 עלה לרמה של KANTAR- מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו בחודש דצמבר. המדד למצב השוטף עלה 140.5בחודש ינואר, לעומת רמה של נקודות. על פי כלכלי בנק הפועלים, המדד 0.2- נקודות ומדד הציפיות עלה ב 0.9-ב נע בתחום צר יחסית בשנה האחרונה ורמתו הגבוהה תומכת בהמשך התרחבות בצריכה הפרטית.

אינדיקטורים מאקרו כלכליים :
אינדיקטור תקופה נתון אחרון נתון קודם התוצר לנפש (אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) Q3/2019 40.9 39.8 Q3 שיעור הצמיחה במשק /2019 4 .1% 3 .4% 2.9 2020 תחזית הצמיחה של בנק ישראל % 3 .0% 3 19- שיעור האבטלה במשק דצמבר .4% 3 .9% 0 19- המדד המשולב למצב המשק דצמבר .3% 0 .2% העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג Q3/2019 2.2 % 1.2 % 0 19- האינפלציה בפועל ינואר .3% 0 .6% 1.0 19- הציפיות לאינפלציה משוק ההון ינואר % 0 .8% 0 20- הריבית המוצהרת של בנק ישראל פברואר .25% 0 .25% 0 YTD מדד המחירים לצרכן .2% 414.15 434.8 19- ) מיליארדי ש"ח ינואר M1אמצעי התשלום ( 60 18- סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג דצמבר .8% 60 .4% החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג 2 19-יוני 5.6% 26 .4%

ריבית מוניטארית:
2020 מדינה ריבית מוניטארית בתחילת 0 ישראל .25% 0 .25% 1.50 ארה"ב %-1.75% 1.50 %-1.75% 0.75 בריטניה % 0.75 % 0.0 גוש האירו % 0.0 % 0.1 יפן %- 0.1 %-

:נתוני מאקרו שצפויים להתפרסם  בתאריך יום נתון שלישי מספר המשרות הפנויות 18/02 רביעי הציפיות לאינפלציה 19/02 חמישי מדדי הפדיון לכל ענפי המשק 20/02 חמישי הייצור התעשייתי 20/02

:ציפיות אינפלציה נגזרות משוק ההון 1גרף
0.50%
0.80%
1.10%
1.40%
1.70%
2.00%
2 3 4 5 6 7 8 9 10
לפני חודש לפני שבוע היום

בורסה ישראל
שוק המניות רשם 35 שבוע המסחר בבורסה של ת"א התאפיין במגמה מעורבת. מדד ת"א 0.17 – עלייה של כ – , רשם ירידה של כ 90 % ומדד מניות השורה השנייה, ת"א 0.19%.

שוק האג"ח שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין במגמה חיובית. מדד אגרות החוב 0 הממשלתיות השקליות רשם עלייה של .; מדד אגרות החוב הממשלתיות 4% 0 הצמודות רשם עלייה של .; האפיק הקונצרני התאפיין השבוע במגמה 82% 0 – עלה ב 20 חיובית, כאשר בסיכום שבועי מדד התל בונד ., מדד התל בונד 55% 0 – עלה ב 40 0 – עלה ב 60 ., מדד התל בונד 26% . ומדד התל בונד השקלי 31% 0 – עלה ב .15%.
שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין במגמה חיובית. מדד אגרות החוב 0 הממשלתיות השקליות רשם עלייה של ., מדד אגרות החוב הממשלתיות 4% 0 הצמודות רשם עלייה של שנים 10 .. אגרות החוב השקליות לתקופה של 82% 0 -נסחרו השבוע בתשואה של כ 0 – ., לעומת כ 78% .)2 . בשבוע שעבר (גרף 86% 0 -אגרות החוב הצמודות לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ – .- ,לעומת כ 68% ). פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של 3 – בשבוע שעבר (גרף 0.6% שנים לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד השבוע על 10ממשלת ישראל לתקופה של 0 -רמה של כ 0 – .- ,לעומת כ 89% .- בשבוע שעבר. בסיכום השבוע הציפיות 83% האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההון עלו כאשר אלו לתקופה של שנתיים 1 -נמצאות כיום ברמה של כ שנים 5 .. הציפיות לתקופות הארוכות יותר של 42% 1 – שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-ו 1 – . וכ 42% 1 – . ,לעומת כ 45% – . ו 33% חודשים 12 ). הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד 1 בשבוע שעבר (גרף 1.38% 0 -נמצאת כיום ברמה של כ )4 . (גרף 14%
האפיק הקונצרני התאפיין השבוע במגמה חיובית, כאשר בסיכום שבועי מדד התל 0 – עלה ב 20בונד 0 – עלה ב 40 . ,מדד התל בונד 55% ., מדד התל בונד עלה 26% 0 -ב 0 – . ומדד התל בונד השקלי עלה ב 31% . .מרווח התשואה בין אגרות 15% לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד 20החוב המרכיבות את מדד התל בונד 1 -כיום ברמה של כ 1 – . ,לעומת כ 01% . בשבוע שעבר. מרווח זה בתל בונד 15% 1 – עומד כיום ברמה של כ40 1 – ., לעומת כ 05% ). מרווח 5 . בשבוע שעבר (גרף 13% התשואות הממוצע בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד השקלי לבין 1 אג"ח ממשלתיות שקליות דומות עומד כיום ברמה של 1 – ., לעומת כ 83% .84% בשבוע שעבר.

:מרווח תשואה קונצרני ממשלתי 5גרף
0.70% 0.90% 1.10% 1.30% 1.50% 1.70% 1.90% 2.10% 2.30% 2.50% 2.70% 01/2013 04/2013 07/2013 10/2013 01/2014 04/2014 07/2014 10/2014 01/2015 04/2015 07/2015 10/2015 01/2016 04/2016 07/2016 10/2016 01/2017 04/2017 07/2017 10/2017 01/2018 04/2018 07/2018 10/2018 01/2019 04/2019 07/2019 10/2019 01/2020
20 תל תל-בונד 40 תל-בונד 60 -בונד

:מדדי מניות 4טבלה
חודשים 12 שם המדד שינוי שבועי ת. מתחילת השנה ת. אחרונים 11.17% 2.78% 0.17% 35מדד ת"א – 125מדד ת"א 0.03% 2.95% 17.62% – 90מדד ת"א 0.19% 2.31% 35.58% – 5- מדד ת"א בנקים 1.67% 1.91% 17.73% 75.67% 8.54% 2.08% מדד ת"א נדל"ן 11.48% 1.23% 0.58% מדד ת"א צמיחה 8.95% 5.63% 0.87% SME60מדד ת"א

:מדדי אג"ח 5טבלה
שם המדד מח"מ תשואה ברוטו
שינוי שבועי
ת. חודשים 12 אחרונים 8.13% 0.43% 1.27% 5.87 אג"ח כללי 0.27% 0.00% 0.17% 0.46 מדד מק"מ 0 ממשלתי קבוע 0.67% 0.03% 0.14% 1.4 – שנים 2 2 ממשלתי קבוע 3.17% 0.02% 0.22% 3.23 – שנים 5 17.40% 0.83% 0.89% 10.58 + שנים5ממשלתי קבוע 0 ממשלתי מדד – 1.12 – שנים 2 1.18% 0.16% 0.27% 2 ממשלתי מדד – 3.38 – שנים 5 1.10% 0.14% 1.38% 5 ממשלתי מדד – 7.06 – שנים 10 0.90% 0.60% 7.45% 0.23% 0.00% 0.19% 2.79 ממשלתי שקלי ריבית משתנה 6.36% 0.55% 0.00% 4.54 20מדד תל בונד – 4.01 40מדד תל בונד 0.06% 0.26% 5.28% – 4.29 60מדד תל בונד 0.03% 0.31% 5.83% 8.29% 0.15% 2.06% 3.74 מדד תל בונד שקלי

0.1 -מדד המחירים לצרכן עלה ב % בחודש ינואר; עלייה במכירות הקמעונאיות בחודש ינואר; ירידה בייצור התעשייתי בחודש ינואר; התרחבות הגרעון במאזן התקציב הפדרלי בחודש ינואר;
0 – מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר עלה ב 2.5 (עלייה של .1% % בקצב שנתי) 0.2 ,לעומת צפי לעלייה של 0.2 % ,זאת לאחר עלייה של % בחודש דצמבר .מדד 0.2 – הליבה עלה ב 2.3 % (עלייה של % בקצב שנתי) ,בהתאם לצפי ,זאת לאחר 0.1 עלייה של % בחודש דצמבר.
0.3 – המכירות הקמעונאיות לחודש ינואר עלו ב % ,בהתאם לצפי ,לאחר עלייה של 0.3 – בחודש דצמבר .מדד הליבה עלה ב 0.2% % ,בדומה לצפי ,זאת לאחר עלייה 0.6 של % בחודש דצמבר.
0.3 – הייצור התעשייתי לחודש ינואר ירד ב 0.2 % ,לעומת צפי לירידה של % ,זאת 0.4 לאחר ירידה של 76.8 % בחודש דצמבר .שיעור הניצולת ירד לרמה של % , 77.1 זאת לאחר שהיה ברמה של % בחודש דצמבר.
מיליארד דולר בחודש ינואר, 32.6מאזן התקציב הפדרלי הצביע על גרעון של מיליארד 13.3 מיליארד דולר, זאת לאחר גרעון של 10.7לעומת צפי לגרעון של דולר בחודש דצמבר.
– אלף תביעות בשבוע האחרון, לעומת צפי ל 205התביעות לדמי אבטלה עמדו על אלף תביעות בשבוע הקודם. 203 אלף תביעות, זאת לאחר 210

:נתוני מאקרו שצפויים להתפרסם בארה"ב בשבוע הקרוב 6טבלה תאריך יום נתון רביעי היתרי בנייה 19/02 רביעי התחלות בנייה 19/02 חמישי תביעות לדמי אבטלה 20/02 שישי מכירות בתים קיימים 21/02

:מדדי מניות ארה"ב
חודשים 12 שם המדד שינוי שבועי ת. מתחילת השנה ת. אחרונים 13.58% 3.01% 1.02% דאו ג'ונס S&P 500 1.58% 4.62% 21.78% 30.23% 8.45% 2.21% נאסד"ק מדד המחירים לצרכן 0.1 % 2 .5%

:סקטורים בארה"ב
חודשים 12 שם המדד שינוי שבועי ת. מתחילת השנה ת. אחרונים Technology Info 2.27% 11.00% 46.61% Consumer Discretionary 2.61% 5.70% 20.51% materials 0.73% 1.51% 11.31% Healthcare 0.86% 1.80% 12.66% Consumer Staples 0.81% 2.84% 19.12% Industrials 1.08% 3.67% 12.11% Financial 0.72% 0.94% 17.92% Real Estate 4.81% 8.07% 19.80% Utilities 2.43% 8.52% 26.50% Energy 0.31% 10.22% 15.66% Services Telecom 1.39% 5.43% 24.94%

אג"ח בארה"ב – :עקום תשואות
אירופה
S ירידה במדד אמון הצרכנים של בגוש האירו בחודש פברואר; ירידה entix בייצור התעשייתי בגוש האירו בחודש דצמבר; ירידה בייצור התעשייתי באיטליה בחודש דצמבר; צמיחה אפסית בתוצר בבריטניה ברבעון הרביעי; עלייה בייצור התעשייתי בבריטניה בחודש דצמבר;
S מדד אמון הצרכנים של נקודות בחודש 5.2 בגוש האירו ירד לרמה של entix נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 6.1פברואר, לעומת צפי לירידה לרמה של נקודות בחודש ינואר. 7.6
2.1 -הייצור התעשייתי בגוש האירו ירד ב 4.1 % בחודש דצמבר (ירידה של % בקצב 1.8 שנתי), לעומת צפי לירידה של %, זאת לאחר יציבות בחודש נובמבר.
2.7 -הייצור התעשייתי באיטליה ירד ב 4.3 % בחודש דצמבר (ירידה של % בקצב 0.5 שנתי), לעומת צפי לירידה של 0.1 %, זאת לאחר עלייה של % בחודש נובמבר.
האומדן הראשון לתוצר בבריטניה הצביע על צמיחה אפסית ברבעון הרביעי (צמיחה 1.1 של 0.5 % בקצב שנתי), בדומה לצפי, זאת לאחר צמיחה של % ברבעון השלישי.
0.1 -הייצור התעשייתי בבריטניה עלה ב 1.8 % בחודש דצמבר (ירידה של % בקצב 0.3 שנתי), לעומת צפי לעלייה של 1.1 %, זאת לאחר ירידה של % בחודש נובמבר.

:מדדי מניות אירופה 9טבלה
חודשים 12 שם המדד שינוי שבועי ת. מתחילת השנה ת. אחרונים 21.63% 3.74% 1.70% דאקס פוסטי 0.77% 1.77% 2.38% CAC 40 0.66% 1.53% 17.78% Euro Stoxx 50 1.12% 2.56% 18.50%

: נתוני מאקרו שצפויים להתפרסם באירופה בשבוע הקרוב 10טבלה תאריך יום נתון בגוש האירו ZEW שלישי מדד הסנטימנט הכלכלי של 18/02 בגרמניה ZEW שלישי מדד הסנטימנט הכלכלי של 18/02 רביעי החשבון השוטף בגוש האירו 19/02 רביעי מדד המחירים לצרכן בבריטניה 19/02 חמישי האומדן הסופי למדד המחירים לצרכן בצרפת 20/02 חמישי מכירות קמעונאיות בבריטניה 20/02 חמישי מדד אמון הצרכנים בגוש האירו 20/02 שישי אומדן ראשון למדד מנהלי הרכש בענפי הייצור 20/02 והשירותים בגוש האירו, גרמניה, צרפת ובריטניה שישי האומדן הסופי למדד המחירים לצרכן בגוש האירו 20/02

אסיה ושווקים מתעוררים
5.4 עלייה של % בקצב שנתי במדד המחירים לצרכן בסין בחודש ינואר;
5.4 -מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב % בקצב שנתי בחודש ינואר, לעומת צפי 4.9 לעלייה של 4.5 % בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של % בקצב שנתי בחודש דצמבר. עליית המדד הושפעה בין היתר מעליית מחירי המזון (בעיקר החזיר) ומוירוס הקורונה שפגע בייצור התעשייתי בסין וגרם לעליית מחירים.

סחורות
מיליון 7.5- בפברואר עלה ב 7-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב , מיליון חביות 3.1 מיליון חביות, לעומת צפי לעלייה של 442.5 חביות לרמה של 3 זאת לאחר עלייה של 0 – . מיליון חביות בשבוע הקודם. מחיר הזהב עלה ב 4 .35% 0 – בשבוע האחרון, זאת לאחר ירידה של כ . בשבוע הקודם. 91%

:מדדי מניות אסיה ושווקים מתעוררים
חודשים 12 שם המדד שינוי שבועי ת. מתחילת שנה ת. אחרונים 17.46% 6.60% 1.61% סידני – 0.54% BOVESPAברזיל 1.09% 17.28% – 225ניקיי 1.28% 0.56% 12.55% – 3.19% 50פוטסי סין 2.23% 4.52% – 3.22% שנחאי 2.18% 11.23% 2.10% 2.02% 1.87% קוספי – 2.67% האנג סאנג 0.78% 0.24%

:שערי מט"ח
שם המטבע שער יציג שינוי שבועי ת. מתחילת שנה
חודשים 12ת. אחרונים
– 0.30% 3.43 דולר 0.68% 5.18% – 3.72 אירו 0.36% 4.01% 9.16% – 0.18% 3.12 ין יפני 1.78% 4.53% – 1.20% 4.47 ליש"ט 2.39% 4.44% – 1.08 אירו-דולר 0.66% 3.34% 4.17% – 1.15% 0.08% 109.86 יין-דולר 0.69% – 0.96% 1.30 ליש"ט-דולר 1.64% 0.89%

:מדדי סחורות
סחורה שער שינוי שבועי ת. מתחילת השנה
חודשים 12ת. אחרונים
– 5.25% 52.17 WTIנפט 14.62% 7.88% 16.73% 3.65% 0.35% 1585 זהב – 0.31% 17.84 כסף 0.45% 9.66% – 0.98% 903.25 סויה 6.79% 10.02% – 541.5 חיטה 3.00% 3.00% 3.11%

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים