‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל לאוגוסט 2016

תחזית ביצועי קופות הגמל לאוגוסט 2016

אוגוסט 2016: תשואה חיובית של כ-0.3% לקופות הגמל כתוצאה מעליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ, באירופה וביפן.

אבי ברקוביץ | 1/9/2016

 

מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת חיובית של כ-3.1%.

 

אוגוסט 2016:  

  • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל באוגוסט 2016 צפויה לעמוד על תשואה חיובית של 0.3%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב הן אלו שהשקיעו רכיב גדול מנכסיהן בשוקי המניות בארץ (בעיקר במדד יתר 50 ובמדד ת"א 75), באירופה וביפן.
  • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולותצפויה לנוע בין תשואה של 0.1% לבין תשואה של 0.5%.
  • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח מעט רחב יותר שבין תשואה אפסית לבין תשואה של 0.7%.

 

 

 

סיכום חודש אוגוסט 2016

 

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות יציגו באוגוסט 2016 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת של 0.3%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופותאמור לנוע בין תשואה אפסית לבין תשואה של 0.7%.

 

עליות השערים באפיק המנייתי בישראל (במדד יתר 50 ובת"א 75), באירופה וביפן פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. מנגד, ירידות השערים בשוקי האג"ח הקונצרני והממשלתי (בעיקר הארוכים) החלשות המט"ח (הדולר והאירו) מול השקל פעלו כגורם ממתן.

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה מעורבת: בארה"ב נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-S&P ירד ב-0.1%, מדד הנאסד"ק עלה ב-1.0% ואילו מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2%. באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה       ב-2.5%, ה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.1%, וה-CAC הצרפתי נותר ללא שינוי. ביפן נרשמה מגמה חיובית והניקיי עלה בשיעור של 1.9%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 25 ירד ב-0.8%, מדד ת"א 100 ירד ב-0.1%, מדד ת"א 75 ומדד יתר 50 עלו בחדות: ב-3.5% ב-9.3% בהתאמה.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שליליתמדד התל בונד 20 ירד ב-0.2%, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-0.1% כ"א. אגרות החוב הלא מדורגות עלו בכ-0.5%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בשיעור של 0.4%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על מגמה מעורבת, כאשר אגרות החוב לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.3%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו ב-0.1% והאג"חים לטווח של 10–5 שנים ירדו ב-0.6%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד בשיעור של 0.5%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על ירידות שערים, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים נותרו ללא שינוי, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים ירדו ב-0.2%, והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ויותר ירדו ב-0.9%. המק"מים נותרו ללא שינוי והגילונים עלו ב-0.1%.

 

 

 

 

 

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%אוגוסט 2016
S&P 5000.1%-
DOW JONES0.2%-
NASDAQ1.0%
NIKKEI1.9%
DAX2.5%
מדד ת"א 250.8%-
מדד ת"א 1000.1%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.4%-
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.4%-
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.0%
שינוי השקל ביחס לדולר1.1%- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר0.5%-
גילון0.1%

 

 

סיכום מתחילת השנה: ינואר-אוגוסט 2016

הערכתנו: תשואה חיובית לקופות הגמל: 3.1%

 

להערכתנו, מתחילת השנה נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-3.1%בקופות הגמל. התשואות החיוביות נבעו בעיקר מעליות השערים שנרשמו בשוקי האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל וכן העליות שנרשמו במדדי המניות בארה"ב ובמדדי המניות "המשניים" בת"א.

 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת:

בארה"במגמה חיובית כאשר מדד ה-S&P עלה ב-6.2%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-5.6% ואילו הנאסד"ק עלה                 בשיעור של 4.1%.

באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-1.4%, ה-CACהצרפתי ירד ב-4.3% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 7.5%.

באסיה נרשמו ירידות שערים חזקות במיוחד: הניקיי ירד בשיעור של 11.3%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

שוק המניות בארץ הציג מגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א 25 ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 5.3% ומדד ת"א 100 ירד בשיעור של 3.3% (השפעה חזקה של ירידת מניות הפארמה). לעומתם, מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 12.8% ומדד יתר 50 עלה ב-17.9%.

 

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית מתונה בשיעור של 2.6%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-3.5% ואילו אגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-2.3%.

 

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.4%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-0.9% והאג"חים לטווח של       5-10 שנים עלו ב-2.1%. האג"חים לטווחים ארוכים מ-10 שנים (אין להן מדד) עלו בשיעור תלול הרבה יותר.

 

בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיוןשלהן מצביעה על מגמה של עליות שערים קלות, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.2%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-1.2%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור ניכר יותר של 4.3%. המק"מיםוהגילונים עלו ב-0.1% כ"א.

 

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית: מדד תל בונד 20 עלה ב-3.6%, מדד התל בונד 40 עלה ב-2.5%  והתל בונד 60 עלה ב-3.1%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור של 8.1%.

 

כתוצאה מכל אלה, להערכתנו, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 3.1% מתחילת השנה.

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%ינואר-אוגוסט 2016
S&P 5006.2%
DOW JONES5.6%
NASDAQ4.1%
NIKKEI11.2%-
DAX1.4%-
מדד ת"א 255.3%-
מדד ת"א 1003.3%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות2.6%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים3.5%
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד4.6%
שינוי השקל ביחס לדולר3.0%- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.1%
שחר2.3%
גילון0.1%

 

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.

למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב דש קופות גמל

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים