‎כ״ב בטבת ה׳תש״פ‎

19 ינואר 2020

מושגי משכנתא – פ

*פיצוי מוסכם
צדדים לחוזה רשאים לקבוע בחוזה, כי במקרה של הפרה, יהיה על הצד המפר את החוזה לשלם לצד המקיים את החוזה סכום כסף קבוע מראש, ללא הוכחת נזק. קביעת פיצוי מוסכם אינה מונעת מן הצדדים לחוזה לפתוח בהליכים משפטיים נוספים.

*פירעון ההלוואה
החזר כל ההלוואה על פי לוח הסילוקין, לפי הסכם ההלוואה ומסלוליה.

*פנקס רישום הזכויות במקרקעין
פנקס הנרשם ומתנהל בלשכת רישום המקרקעין. בפנקס רשומים זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, הערות אזהרה, משכנתאות, עיקולים וכל רישום הקשור למקרקעין על פי דין. הפנקסים מתנהלים לפי אזורים ופתוחיים לעיון הציבור.

*פריים
ראה: “ריבית פריים”.

*פארי פאסו
parri passo – פירושו “דרגה שווה”. בניגוד למשכנתא מדרגה ראשונה או משכנתא מדרגה שנייה, אפשר לשעבד מקרקעין למספר נושים בדרגה שווה, בהסכמתם. כלומר, לנושים תהיה משכנתא בדרגה שווה ושניהים יפרעו את החוב עם מימוש הנכס, לפי הסכם ההלוואה.

*פתיחת תיק, עמלת פתיחת תיק
עמלה הנגבית על ידי הבנק מכל לווה, עבור הטיפול בהלוואה שאושרה. העמלה משתנה מבנק לבנק והינה כ – 1/4 אחוז מגובה ההלואה (קרן וריבית), אך לא פחות ממחיר מינמילי – 500 – 400 ₪) ולא יותר מחיר מקסימלי
(2,300 – 5000 ₪).

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

מושגי משכנתא – ע

*עומק הפיגור
מדד המתקבל על ידי חישוב מתמטי למציאות חומרת הפיגור בהלוואה; חלוקה של יתרת הפיגור בסכום החיוב החודשי האחרון בהלוואה.

*עמלה
סכום כסף שהבנק גובה תמורת שירות מסויים הניתן ללקוח.

*עמלת היוון
הפרשי ריבית עמלה הנגבית בעת פירעון מוקדם של הלוואה, כאשר הריבית של ההלוואה גבוהה יותר מהריבית הממוצעת על המשכנתאות. מטרתה להקשות על לווה המעוניין לקחת משכנתא בתנאים עדיפים וכן לפצות את הבנק בגין הפסד הריבית עד לתום מועד ההלואה המקורי.

*עמלת פירעון מוקדם
עמלה שהבנק רשאי לגבות מלקוח המסלק הלוואה או חלק ממנה, במועד המוקדם מהנקוב בהסכם ההלוואה, בכפוף לדרך החישוב, הפטורים וההנחות שנקבעו בחוק. העמלה מורכבת מחמישה מרכיבים: עמלת דמי טיפול, עמלת אי הודעה מוקדמת, עמלת הפרשי ריבית, עמלת הפרשי מדד ועמלת הפרשי שער.

*עמלת פתיחת תיק
ראה “פתיחת תיק”.

*ערבות
התחייבות של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. אם לווה אינו פורע את חובו, הערבות מאפשרת לבנק, בתנאים מסויימים, לפרוע את החוב מהערבים להלוואה.

*ערבות בנקאית
ערבות שהערב בה הוא הבנק. הערבות הבנקאית מקובלת כבעלת סיכון נמוך ומשמשת בעיקר כבטוחה להתחייבויות או כבטוחה זמנית ללווה המבקש לשחרר נכס המשעובד לבנק כבטוחה להלוואה ועדיין אין באפשרותו לשעבד נכס אחר.

*ערבות חוק המכר
משכון זכויות חוזיות ברכישת דירה חדשה, מחוייב הקבלן על פי חוק המכר, להבטיח את הכספים המתקבלים אצלו, שעולים על 15% ממחיר הדירה. כדי להבטיח את כספי הרוכשים, מחוייב הקבלן לאחת מאלה בגובה הסכום שהתקבל: מסירת ערבות בנקאית, הצגת פוליסת ביטוח שהקונה מוטב בה, שעבוד הדירה או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, רישום הערת אזהרה לטובת הקונה או העברת בעלות או זכות אחרת בדירה כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי. הערבות ניתנת כדי להבטיח את הכספים ששילם הקונה לקבלן על חשבון הדירה שבנייתה טרם הסתיימה וזאת במקרים כמו פשיטת רגל של הקבלן, עיקולים כגד הקבלן, אי יכולת להעביר את הזכויות בדירה על שם הרוכש וכו’.

*ערבים
התחייבות של אדם אחד או יותר לקיום חיוב של אדם אחר כלפי צד שלישי, במצבים בהם הנכס לא יכול לשמש ערובה לבנק, או ההוכחות על הכנסה של הלווה, לא מספקים לדעת הבנק. ראה: “ערבות”.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

מושגי משכנתא – נ

*נדל”ן
ראה “מקרקעין”.

*נומינאלי
ראה “ריבית נומינאלית”.

*נושה
זכאי בעל זכות חוקית לקבלת תשלום מחייב.

*נכס מקרקעין
ראה “מקרקעין”.

*נסח
העתק נתונים שהוצאו ממקור מקיף כל שהוא, כגון מאגר מידע.

*נסח טאבו
נסח רישום העתק פרטי רישום הנכס מפנקס רישום הזכויות במקרקעין. נסח הטאבו מופק בלשכת רישום המקרקעין ובו מספרי רישום המקרקעין לזיהוי, פירוט הזכויות בנכס, הערות אזהרה, שעבודים, עיקולים וכל רישום על פי דין הקשור בנכס.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

מושגי משכנתא – מ

*מדד הדיור
מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינויים במחירי הדיור.

*מדד המחירים לצרכן
מדד המשקף את השינויים החודשיים במחירי סל מוצרים ושירותים של משפחה ממוצעת בישראל. המדד מתפרסם כל 15 לחודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

*מדד תשומות הבנייה
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינויים בעלויות הבנייה, הנובעים משינויים בעלות חומרי הבנייה ושכר העבודה.

*מוטב
אישיות משפטית, בעלת זכות חוקית לקבלת כספים, זכויות או טובת הנאה.

*מימוש משכנתא
מימוש נכס לאחר שאין באפשרות הלווה להמשיך ולפרוע את תשלומי ההלוואה, בעל המשכון – בדרך כלל הבנק, מוכר את הנכס המשועבד, כדי לפרוע את חובו של הלווה.

*מכתב החרגה
מכתב המוצא על ידי בעל השעבוד בנכס לגוף אחר ובו מסכים בעל השעבוד, כי חלק ספיציפי מאותו הנכס המשועבד לו, אינו נכלל בשעבוד. מכתב ההחרגה נדרש, על פי רוב, בעת גרירת משכנתא, מכירה או קנייה של נכס משועבד.

*מינהל מקרקעי ישראל
המינהל גוף שהוקם על ידי הממשלה לניהול המקרקעין בארץ. מיכוון שרוב הקרקעות בארץ (כ – 90% מ – 22 מיליון דונם) הינן בבעלות המדינה, רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל, אי אפשר להעביר את הבעלות במקרקעין של המדינה, ולכן, הזכות המוקנית בהם הינה זכות שכירות קצרת מועד או חכירה. המינהל מחכיר את קרקעות המדינה ומנהל מאגר מידע הפתוח לעיון הציבור ובו פרטים על התקשרויות חוזיות של המינהל לגבי מקרקעין שבניהולו, אשר אינם רשומים בפנקסי המקרקעין, זכויות לגבי המקרקעין, התחייבויות של המינהל לרישום משכנתא בנוגע למקרקעין בעת רישומים בפנקסי רשם המקרעין וכל רישום הקשור על פי דין.

*מס
תשלום חובה לרשות שלטונית, תמורת רווח או על פי כל דין.

*מס בולים
ראה: “ביול”.

*מסלול משכנתא
מכלול המשתנים בהלוואה, המשפיעים על גובה החחזר, לרבות שיטת הפירעון, בחירה בין קרן צמודה לקרן שאינה צמודה, ובין ריבית קבועה לריבית משתנה.

*מס מכירה
במכירת דירה, או כל זכות במקרקעין, משולם מס מכירה כאחוז משווי הזכות הנמכרת, ללא קשר לשבח (רווח) של המוכר. דירת מגורים הפטורה מתשלום מס שבח פטורה גם מתשלום מס מכירה.

*מס רכישה
ברכישת דירה או כל זכות במקרקעין, משולם מס רכישה, כאחוז משווי הזכות הנמכרת, ללא קשר לשבח (לרווח) של המוכר.

*מס שבח
מס המוטל על השבח (הרווח), שנוצר למוכר, כתוצאה ממכירת דירה או זכות במקרקעין.

*מענק
מותנה ראה “הלוואת מקום”.

*מקרקעין
נדל”ן נכסים שלא ניתנים להעבר הממקום למקום (נכס דלא ניידי). מושג זה כולל את הקרקע וכל מה שמחובר אליה חיבור של קבע, כגון בתים, מפעלים ומבנים. מקור מימון
המקור הכספי של ההלוואה: הון עצמי, הלוואה מכספי מדינה לזכאים או הלוואה משלימה מהבנק.

*משכון
שימוש בנכס בעל ערך כערובה להלוואה או חלק ממנה. אם הלווה לא יכול לפרוע את תשלומי ההלואה, יכול בעל המשכון לממש את המשכנתא ולהיפרע. משכון שונה משעבוד בכך שהנכס עליו מוטל המשכון נמסר לבעל החוב, עד לפירעון החוב ואילו הנכס עליו מוטל השעבוד נשאר בידי החייב (כגון הלוואה על דירה, הנשארת בשימוש הלווה).

*משכון זכויות חוזיות
ראה “ערבות חוק המכר”.

*משכנתא
שעבוד הדירה שעבוד של נכס מקרקעין על ידי בעל הזכויות במקרעיין לטובת בנק, כבטוחה לקבלת הלוואה. השעבוד נרשם באמצעות שטר משכנתא המונפק על ידי הבנק בלשכת רישום המקרקעין וברשם המשכונות. כל עוד עסקת המשכנתא נעשית על ידי שעבוד הנכס (הנכס נשאר בשימוש הלווה) ולא משכונו (הנכס עובד לידי הבנק), כינוי ההלוואה כ”משכנתא”, אינה פוגעת ברישום המשכון אצל רשם המשכונות.

*משכנתא בדרגה שנייה
משכנתא נוספת על נכס, הטעונה בדרך כלל הסכמה של בעל המשכנתא הראשונה. דרגתה של המשכנתא מדרגה שנייה פחותה מזו של משכנתא בדרגה ראשונה, שנרשמה על אותו נכס לטובת גורם אחר; אם ימומש הנכס, יקבל בעל המשכנתא בדרגה ראשונה את מלוא הסכום שבעל החוב חייב לו ורק לאחר מכן יקבל בעל המשכנתא בדרגה שנייה את המגיע לו, מהסכום הנותר. ראה: “המשכנתא הראשונה” ו”פארי פאסו”.

*משכנתא בריבית משתנה
הלוואה כנגד נכס, עם או בלי הצמדה למדד מסוים, כאשר הריבית משתנה במועדים קבועים, לפי נוסחת שינוי ידועה מראש. ראה “הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה”.

*משכנתא בריבית קבועה
הלוואה כנגד נכס, הצמודה למדד מסויים. ריבית ההלוואה קבועה, ידועה מראש ואינה משתנה לכל אורך חיי הלוואה. ראה: הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה” ו”הלוואה צמודה לפריים”.

*משכנתא דולרית
הלוואה כנגד נכס על בסיס הדולר. ראה “הלואה צמודה לדולר”.

*משכנתא משולבת
חלוקת ההלוואה למספר הלוואות במסלולים שונים כנגד נכס. דוגמה לחלוקה: שליש מסך ההלוואה במשכנתא צמודת מדד בריבית קבועה, שליש מסך ההלוואה במשכנתא לא צמודה על בסיס ה”פריים” ושליש נוסף במשכנתא צמודה לדולר על בסיס ריבית ה”ליבור”.

*משכנתא פארי פאסו
ראה : “פארי פאסו”.

*משכנתא ראשונה
משכנתא בדרגה ראשונה – שעבוד ראשון של הנכס לטובת הגורם הממשכן (הבנק), כבטוחה להלוואה. ראה: “משכנתא בדרגה שנייה” ו”פארי פאסו”.

*משכנתא צמדת מט”ח
הלוואה שקלית הצמודה למטבע חוץ כנגד נכס. ראה: “הלוואה צמודת מט”ח”.

*משפחה חד הורית
הורה יחיד עם ילד אחד לפחות, שהינו אלמן/ה, גרוש/ה או עגונה ואינו מתוגרר עם ידוע בציבור.

*משכנתא על בסיס ה”פריים”
הלוואה לא צמודה על בסיס ריבית ה”פריים” כנגד נכס. ראה “הלוואה על בסיס הפריים”.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

מושגי משכנתא – ל

*לווה
אדם או אישיות משפטית, שחתם על מסמכי הלוואה.

*לווה נוסף
אדם או אישיות משפטית, המצטרף כצד נוסף – ערב להסכם ההלוואה, גם אם אינו בעל זכויות במקרקעין המשועבדים להבטחת ההלוואה. צירוף לווה נוסף נעשה בדרך כלל כאשר כושר ההחזר של הלווה אינו מספק את הבנק.

*לוח סילוקין
לוח תשלומים ראה “טבלת החזר”.

*לוח שפיצר
לוח סילוקין הבנוי מתשלומים תקופתיים קבועים, הכוללים החזרי קרן ותשלומי ריבית. התשלומים נקובים בסכומי ההחזר הם נומינליים, אך בפעול התשלומים כוללים גם הפרשי הצמדה. לוח שפיצר הוא לוח הסילוקין הנפוץ ביותר להלוואות.

*ליבור (london inter –bank offered rate)
שיעור הריבית הנהוגה בהלוואות יורו ודולר. ריבית ה”ליבור” נקבעת על ידי שיעור הריבית להלוואות של שלושה או שישה חודשים, בבנקים המרכזיים של לונדון. ריבית ה”ליבור” מתעדכנת מדי שלושה או שישה חודשים, על פי בחירת הלווה.

*ליווי פרויקט
מעטפת שירותים בנקאיים לחברות בנייה, הכוללות מתן אשראי לקבלן או לחברת בנייה לביצוע פרויקט הבנייה, מתן ערבויות לפי חוק המכר לרוכשים והלוואות לרוכשי הדירות. במקרה זה, כל התשלומים ששילמו רוכשי הדירות, מועברים לחשבון המשועבד לטובת הבנק. הבנק מעביר לחברה הקבלנית כספים מתשלומים אלה ואשראי לביצוע הפרויקט, לפי התקדמות הבנייה.

*הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ”ס
יחידת סמך של משרד ראש הממלשה, שתפקידה לאסוף, לעבד ולפרסם מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בארץ. בין פרסומיה אפשר למצוא את מדד המחירים לצרכן, מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ומפקד האוכלוסין והדיור.

*לשכת רשום מקרקעין
ראה : “טאבו”.

*לשכת רישום המשכונות
ראה “רשם המשכונות”.

*לקוח מוגבל
לקוח בעל חשבון בנק מוגבל. לקוח מוגבל לא יכול להשתמש בשיקים או לפתוח חשבון בנק. ראה: “חשבון מוגבל”.

*לקוח מוגבל חמור
לקוח מוגבל, שחשבון נוסף שלו הוגבל או מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל. מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, פרט לחשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר. ראה : “חשבון מוגבל"

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

מושגי משכנתא – כ

*כוח החזר כושר החזר, כושר פירעון
מידת יכולתו של לווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי של ההלוואה, לאורך זמן, על בסיס כל הכנסותיו הפנויות בהווה ובעתיד (שכר, גמלאות, שכר דירה וכו’) ואומדן הוצאותיו השוטפות.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים