‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024
תיגבור פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2020

תיגבור פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2020

גידול של כ-3% בהכנסות שהסתכמו בכ-209.3 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

הכנסות מגזר כח אדם וסיעוד צמחו ברבעון בכ-10% והסתכמו בכ-143.2 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

מגזר כח אדם וסיעוד ומגזר האבטחה רשמו שיפור בשיעור הרווחיות התפעולית מסך ההכנסות לכ-2% וכ-3%, בהתאמה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד

משבר הקורונה – משרדי החברה ערוכים למתכונת עבודה על פי הוראות "התו הסגול" אשר פורסם על ידי משרד הבריאות. נכון למועד זה, להערכת החברה, השלכות התפרצות הנגיף על הקבוצה אינן מהותיות לפעילותה העסקית של הקבוצה, לרבות ההשלכות על הכנסותיה, הוצאותיה ורווחיותה. להערכת החברה למועד זה, להתפרצות הנגיף לא צפויה להיות השפעה מהותית על רווחיות החברה ברבעון השני לשנת 2020.
תיק ניירות הערך של החברה מושפע מהמגמות השליליות בשוק ההון. נכון ליום 31 במרץ 2020, ירד שווי הנכסים בתיק ניירות הערך המבטא הפסד בסך של כ-5.6 מיליון ש"ח ונכון למועד פרסום הדו"ח, ההפסד בתיק ניירות הערך מסתכם בכ-3 מיליון ש"ח

מעבר לסרגל הכלים