‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024
תיגבור מציגה תוצאות חזקות לרבעון הראשון לשנת 2021

תיגבור מציגה תוצאות חזקות לרבעון הראשון לשנת 2021

ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ-23.8% לעומת אשתקד לכ-259.2 מיליון ש"ח

הרווח הגולמי צמח ברבעון בכ-35.6% לעומת אשתקד לכ-19 מיליון ש"ח

הרווח התפעולי גדל ברבעון בלמעלה מפי 2 והסתכם בכ-7.8 מיליון ש"ח

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה צמח ברבעון הראשון לכ-6.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד אשתקד

לאחר תאריך המאזן הודיעה החברה כי תשכיר את בית החולים הסיעודי 'משכנות זהב' בחדרה שבבעלותה תמורת כ-2.2 מיליון ש"ח בשנה. הסכם השכירות הינו לתקופה של 10 שנים עם אופציה להארכה בשתי תקופות שכירות נוספות, כל אחת בת 5 שנים. תוצאות הרבעון עדיין כוללות את ההפסד של פעילות זו

תיגבור פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2020

תיגבור פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2020

גידול של כ-3% בהכנסות שהסתכמו בכ-209.3 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

הכנסות מגזר כח אדם וסיעוד צמחו ברבעון בכ-10% והסתכמו בכ-143.2 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

מגזר כח אדם וסיעוד ומגזר האבטחה רשמו שיפור בשיעור הרווחיות התפעולית מסך ההכנסות לכ-2% וכ-3%, בהתאמה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד

משבר הקורונה – משרדי החברה ערוכים למתכונת עבודה על פי הוראות "התו הסגול" אשר פורסם על ידי משרד הבריאות. נכון למועד זה, להערכת החברה, השלכות התפרצות הנגיף על הקבוצה אינן מהותיות לפעילותה העסקית של הקבוצה, לרבות ההשלכות על הכנסותיה, הוצאותיה ורווחיותה. להערכת החברה למועד זה, להתפרצות הנגיף לא צפויה להיות השפעה מהותית על רווחיות החברה ברבעון השני לשנת 2020.
תיק ניירות הערך של החברה מושפע מהמגמות השליליות בשוק ההון. נכון ליום 31 במרץ 2020, ירד שווי הנכסים בתיק ניירות הערך המבטא הפסד בסך של כ-5.6 מיליון ש"ח ונכון למועד פרסום הדו"ח, ההפסד בתיק ניירות הערך מסתכם בכ-3 מיליון ש"ח

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 19/04/2020

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 19/04/2020

עיקרי הדברים
•לפי התחזית של קרן המטבע, הפגיעה של המשבר הנוכחי בצמיחה תהיה קשה יותר מאשר משבר 2008-09, אך ההתאוששות ממנו תהיה מהירה יותר, מה שבסה"כ אמור לתמוך באפיקי סיכון.
•דהירת השווקים לאחרונה מתבססת לא על הערכות כלכליות, שכמעט בלתי ניתנות ליישום בשלב זה, אלא על התחזיות להתפתחות המגפה. מעתה, מגוון האפשרויות בתחום זה יותר גדול, מה שמחייב גישה זהירה וסלקטיבית יותר באפיק המנייתי והקונצרני.
•למרות הריבית האפסית והרכישות של הבנקים המרכזיים, הסיכון ביחס לרווח הפוטנציאלי באפיק הממשלתי לא מצדיק להערכתנו החזקת מח"מ ארוך של התיק. אנו מעדיפים החזקת מח"מ בינוני באמצעות הקצוות באפיק השקלי.
•כפי שהתייחסנו בסקירה מיוחדת בשבוע שעבר, להערכתנו סיכוני האינפלציה לא מגולמים בשווקים בצורה מספיקה.
•הירידה במחירי הנפט עדיין לא משקפת את המאזן האמיתי בשוק הנפט.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממליצים על הורדת חשיפה למניות לבינונית.
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים על הטיית תיק האג"ח לטובת האג"ח הצמודות.
•אנו ממליצים על גישה יותר סלקטיבית באפיק הקונצרני.

סקירה שבועית, מאקרו ושווקים 05/04/2020

סקירה שבועית, מאקרו ושווקים 05/04/2020

עיקרי הדברים
•לפי התפתחות המגפה בישראל, עלה הסיכוי לתרחישים יותר חיובים מבחינת הפגיעה בצמיחת המשק מתוך אלה שהוצגו ע"י משרד האוצר ובנק ישראל.
•כדי לממן את הגירעון, האוצר יצטרך לגייס בשוק המקומי בקצב חודשי של כ-10 מיליארד ש"ח. עם זאת, בנק ישראל צפוי לממן כמחצית מהגירעון.
•בעשרים השנים האחרונות עלייה בגיוסי הממשלה בישראל לא גרמה לעלייה בתשואות. כמובן שהגירעונות היו נמוכים יותר. יחד עם זאת, התנודתיות של האג"ח הארוכות והמתאם החיובי מול המניות מפחית מהאטרקטיביות שלהן.
•יותר ויותר נתונים כלכליים בעולם מעידים על הנזקים הגדולים שגורם המשבר, במיוחד במגזר השירותים.
•מנגד, הנתונים בסין מעידים שההתאוששות מהמשבר עשויה להיות יחסית מהירה.
•מופיעים סימנים שמצביעים על רגיעה מסוימת בשוקי המניות בעולם.
•נתוני האינפלציה בעולם מעידים על השפעה שלילית של המשבר עליה בשלב זה.
•סגירת המרווחים בשוק האג"ח הקונצרניות המקומי הייתה מהירה יותר מאשר בחו"ל.
•הדולר האמריקאי עשוי להיחלש אם וכאשר המשבר יירגע.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממליצים על הגדלת חשיפה למניות.
•אנו ממליצים על למח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאפיק הקונצרני.

חברת תיגבור ממשיכה לצמוח

חברת תיגבור ממשיכה לצמוח

הכנסות שנת 2019 צמחו בכ-10% לכ-805.5 מיליון ש"ח לעומת כ-732.5 מיליון ש"ח בשנת 2018

הרווח הכולל בשנת 2019 הסתכם בכ-10.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.3 מיליון ש"ח

מגזר כח אדם וסיעוד צמח בשנת 2019 בכ-8.2% ומגזר האבטחה צמח בכ-14.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

מעבר לסרגל הכלים